Άρθρο 144 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 14:55 | ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

  Να προστεθεί ένα άρθρο, το οποίο να αναφέρει συγκεκριμένα ότι όλες οι οικονομικές επιβαρύνσεις που προκαλούνται στους ΟΤΑ από διατάξεις του παρόντος νόμου ή προγενέστερων νόμων ή δικαστικών αποφάσεων από επανατοποθετήσεις προσωπικού που έχει απομακρυνθεί με προγενέστερες αποφάσεις (π.χ. δημοτικοί αστυνόμοι, σχολικοί φύλακες κ.λ.π.) ή επαναφορά επιδομάτων που είχαν καταργηθεί, προστίθενται και προσαυξάνουν τους ΚΑΠ του οικείου Δήμου.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 14:20 | ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

  Να θεσμοθετηθεί απόδοση επί πλέον πόρων στους Δήμους που φιλοξενούν δομές υποδοχής προσφύγων – μεταναστών, με βάση τον πραγματικό αριθμό προσφύγων – μεταναστών κρινόμενο ανά τρίμηνο.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 14:37 | ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

  Επειδή τελευταία έχουν καταγραφεί πολλά περιστατικά μη θεώρησης από το Ελ.Συν. ενταλμάτων δαπανών παροχής υπηρεσιών, με αιτιολογικό ότι οι εργασίες ανάγονται στα συνήθη καθήκοντα των Υπηρεσιών του Δήμου, και επειδή η πρακτική αυτή ουσιαστικά αποτελεί παρέμβαση στον εσωτερικό τρόπο λειτουργία του Δήμου, προτείνεται η εξής νομοθετική ρύθμιση:
  «Οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού μπορούν να αναθέτουν σε ιδιώτες την εκπόνηση μελετών,την παροχή υπηρεσιών ή την εκτέλεση εργασιών, εφ’ όσον κρίνουν ότι οι Υπηρεσίες του Δήμου αδυνατούν για τον οιονδήποτε λόγο να εκτελέσουν αυτές. Η εν λόγω κρίση γίνεται με απόφαση του Δημάρχου ή του αρμοδίου αντιδημάρχου και δεν υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας ή σε έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κατά τα λοιπά η ανάθεση γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 14:08 | ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

  Στο άρθρο 209, παρ.3 του Ν. 3463/2006 αναφέρει ότι: «Με απόφαση της οικονομικής επιτροπής επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκπόνησης μελετών, η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης μελέτης του Δήμου σε πτυχιούχο μελετητή ή μελετητικό γραφείο Α ή Β΄ τάξης πτυχίου <> που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης.»
  Προτείνεται να τροποποιηθεί η φράση με διπλά εισαγωγικά: εφόσον η συμφωνηθείσα αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης που ανατίθενται δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανωτάτου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄ τάξης.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 14:28 | ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

  Nα προστεθεί άρθρο που να ορίζει ότι επιτρέπεται η οδήγηση ασθενοφόρων (ή εν γένει κρατικών – δημοσίων αυτοκινήτων) από εθελοντές.
  Να προστεθεί εδάφιο στο τέλος της παρ. 6 του άρ. 47 του ν. 4250/2014 με το οποίο να επιτρέπεται, μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε εθελοντές να οδηγούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους:
  α) ασθενοφόρα οχήματα που ανήκουν στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού,
  β) κρατικά οχήματα που χρησιμοποιούνται για σκοπούς πυρόσβεσης, πυροπροστασίας, πυροφύλαξης, προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, αναδασώσεων κλπ.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 01:43 | Η.Μ.

  ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ?
  Διαβάζω με πολύ μεγάλη προσοχή 144 άρθρα μετά των παραγράφων τους και μετά λύπης μου διαπιστώνω ότι δεν υπάρχει ούτε ένα άρθρο ούτε μια παράγραφος που να κάνει αναφορά και μνεία στα συμβούλια δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και στην εν γένει λειτουργία τους.
  Ακούγεται περίεργο, αλλά η αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση του “Καλλικράτη” που υιοθετήθηκε για πρώτη φορά το 2011, μια πενταετία μετά, μόνο αποσπασματικά έχει εφαρμοστεί. Μια σειρά διατάξεων και προβλέψεων του νόμου έχει μείνει στο “συρτάρι” της δημόσιας διοίκησης και έχει καταστεί κενό γράμμα.
  Ο “Καλλικράτης” μερίμνησε να μετριάσει τον υδροκεφαλισμό από την κατάργηση των μικρών Δήμων που συγχωνεύθηκαν σε ενιαίους “καλλικρατικούς” δήμους, μέσω της λειτουργίας Συμβουλίων Δημοτικής Κοινότητας και Τοπικών Συμβουλίων. Ο ίδιος ο νόμος απέδωσε μόνο δευτερεύουσας σημασίας αρμοδιότητες στα όργανα αυτά, όμως προέβλεψε ότι “ο δήμαρχος, με απόφασή του … μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων” και επίσης ότι “το δημοτικό συμβούλιο … μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του στα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων”. Δυστυχώς, οι διατάξεις αυτές σπάνια ενεργοποιήθηκαν.
  Όλο το προηγούμενο διάστημα κύκλοι του ΥΠΕΣ ανέφεραν ότι χρειάζεται «ανατροπή του συγκεντρωτικού μοντέλου διοίκησης της χώρας” και επίσης “θέσπιση ενός πλαισίου που θα οδηγήσει σε μια ουσιαστική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, πόρων και εξουσιών και, συνεπώς, σε μια ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση”. Κομβικό σημείο φαίνεται να είναι “η ενίσχυση των Τοπικών Συμβουλίων και η ουσιαστική τους παρουσία”, που προφανώς σημαίνει και μετριασμό του σημερινού δημαρχοκεντρικού μοντέλου.
  Εάν σε όλα τα ανωτέρω που αναφέρω προσθέσουμε το πρόσφατα κατατεθημένο σε διαβούλευση σχέδιο νόμου του ΥΠΟΙΚ για την απλούστευση των αδειών ΚΥΕ τότε Θα πρέπει να γνωρίζουμε ξεκάθαρα και με απόλυτη σαφήνεια αλλά και ειλικρίνεια από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ποια είναι η θέση του από δω και στο εξής ως προς τις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της χώρας.
  Πλέον, καθίσταται σαφές πως διακυβεύεται τόσο η ύπαρξη όσο και ο σκοπός ύπαρξης των Τοπικών Συμβουλίων των Δήμων. Από την θεσμοθέτηση του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) συστάθηκαν τα εν λόγω συμβούλια τα όποια και έλαβαν τις επιμέρους αρμοδιότητες τους από την εγκύκλιο του τότε Υπ.Εσωτερικών με αριθμό πρωτ. 74572/2010. Οι αρμοδιότητες αυτές διαχωρίζονται μέχρι και σήμερα σε αποφασιστικές και γνωμοδοτικές, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές όλα αυτά τα 6 περίπου χρόνια που εκατοντάδες αιρετοί τοπικοί σύμβουλοι εκφράζουν την δυσαρέσκεια τους για την περιθωριοποίηση και αποψίλωση του ρόλου των συμβουλίων γενικότερα με τις υπάρχουσες αρμοδιότητες που κατά κόρον είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα. Εάν λοιπόν από τις αποφασιστικές (με δικαίωμα υπογραφής του Προέδρου του Συμβουλίου) μέχρι σήμερα αρμοδιότητες των τοπικών συμβουλίων που είναι ΜΟΝΟΝ η χορήγηση προέγκρισης, η άδεια μουσικής-μουσικών οργάνων και η απόφαση παράτασης ωραρίου επί της άδειας μουσικής-μουσικών οργάνων ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ και αυτές τότε όπως γίνεται ευρέως αντιληπτό δεν μιλάμε απλά και μόνο για μια αποψίλωση ή περικοπή των έως σήμερα εκτελεστικών αρμοδιοτήτων των Σ/λιων, αλλά για την πλήρη και ολοκληρωτική τους απαξίωση και παραγκώνιση.
  Νομίζω λοιπόν πως είναι υποχρέωση της πολιτείας και της κυβέρνησης που έχουμε στηρίξει και συνεχίζουμε να στηρίζουμε να οριοθετήσει ποιος θα είναι ο ρόλος των τοπικών συμβουλίων από την επόμενη ημέρα που θα τεθεί σε εφαρμογή ο παρόν νόμος. Δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς πως οι Δημοτικές και Τοπικές Ενότητες της χώρας είναι περισσότερες από 1200 τον αριθμό που αυτό συνεπάγεται ότι υπάρχουν 1200 εκλεγμένοι Πρόεδροι Δ.Κ. και περί τους 6500 και πλέον εκλεγμένοι αιρετοί σύμβουλοι. Ο λαός τους ψήφισε με εκατοντάδες χιλιάδες σταυρούς και τους εξέλεξε με βάση συγκεκριμένο και θεσμοθετημένο μοντέλο την περίοδο εκείνη, δεν νομίζω ότι αρμόζει σε όλους αυτούς λοιπόν να μείνουν για τα υπόλοιπα 3 χρόνια της θητείας τους δίχως ουσιαστικά ΚΑΝΕΝΑ αντικείμενο.
  Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη αυτή η τοποθέτηση…
  Αναμένουμε με μεγάλη αγωνία και προσοχή λοιπόν ποια θα είναι η πορεία και το μέλλον των Τοπικών Συμβουλίων των Δήμων της χώρας μας..

 • 31 Αυγούστου 2016, 10:37 | Γεώργιος Μάρδας

  Το σχέδιο νόμου αναφέρεται σε όσους αναγνωρίσθησαν δικαιούχοι δημοτικών ή κοινοτικών οικοπέδων σε εφαρμογή του άρθρου 249 του Π.Δ. 410/1995 και εγώ ήδη πρότεινα την ισχύ και για το άρθρο 187, για τους δικαιούχους των ως άνω οικοπέδων. Πλην όμως με το παρόν σχέδιο νόμου δεν καλύπτονται οι περιπτώσεις των δικαιούχων μετά την ισχύ του νόμου αυτού και συνεχίζει να ισχύει το άρθρο 187 του Ν. 3463/8-6-2006 που έχει διατάξεις αντίθετες με τις ευννοϊκές διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου.

  Για τους λόγους αυτούς η πρότασή μου, για αντικατάσταση του άρθρου 187 του Ν. 3463/2006, όπως την διατυπώνω σε κείμενο στο μήνυμα τις 29ης Αυγούστου, επιβάλλεται να συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου.

 • 29 Αυγούστου 2016, 18:44 | Γεώργιος Μάρδας

  Προτείνω να προστεθεί ένα νέο άρθρο, με αύξοντα αριθμό 144, που έχει ως εξής:

  Εκποίηση οικοπέδων σε κακώς εστεγασμένους και οικονομικώς αδυνάτους δημότες

  Το άρθρο 187 του Ν. 3463/08-06-2006 (ΦΕΚ 114, Τ.Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
  «Εκποίηση οικοπέδων σε κακώς εστεγασμένους και οικονομικώς αδυνάτους δημότες
  1. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες (ή οι Δημοτικές Ενότητες και οι Τοπικές Κοινότητες) μπορούν με απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου τους να εκποιούν απευθείας οικόπεδά τους σε κακώς εστεγασμένους και οικονομικώς αδύνατους (ευρισκόμενοι κάτω από το όριο της πτώχειας) δημότες, κατά προτίμηση σε εκείνους ,που κατοικούν στο Δήμο ή την Κοινότητα και κατάγονται τουλάχιστον από ένα γονέα από αρχικούς κληρούχους της περιοχής, στην περίπτωση, βεβαίως, προσφυγικών οικισμών. Με άλλη απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου καθορίζονται οι κατηγορίες των δικαιούχων, σύμφωνα με κριτήρια, όπως το ύψος του καθαρού ετήσιου δηλωθέντος εισοδήματος στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. της χώρας, το μέγεθος των μελών της οικογενείας (μονομελών ή πολυμελών) του αιτούντος (στις πολυμελείς οικογένειες λαμβάνονται υπ΄όψη οι σύζυγοι, τα ανήλικα τέκνα και τα προστατευομένα λοιπά μέλη της οικογένειας), η κατάσταση της υγείας των μελών της οικογένειας, ο βαθμός των καταστροφών από θεομηνίες των εισοδηματικών πηγών του αιτούντος ώστε αυτές να περιορίζουν τα εισοδήματά τους στο οριζόμενο πεδίο του οικονομικώς αδυνάτου (σε ατομικό ή οικογενειακό επίπεδο) κ.λπ.. Η επιλογή των δικαιούχων και η παραχώρηση των οικοπέδων γίνεται, ύστερα από σχετική προκήρυξη από τους αρμόδιους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ύστερα από σχετική απόφαση των ιδίων Φορέων, που καθορίζει τις κατηγορίες ιεραρχικώς, βάσει ορισμένων κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, δικαιούχων οικοπέδων στην περιοχή τους. Αν οι δικαιούχοι , που πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις είναι περισσότεροι γίνεται δημόσια κλήρωση μεταξύ αυτών.
  2. Το τίμημα των οικοπέδων, που εκποιούνται με αυτόν τον τρόπο, καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου στο ένα όγδοο (1/8), τουλάχιστον, της τρέχουσας αξίας τους και καταβάλλεται σε δέκα ετήσιες δόσεις από της ισχύος του παρόντος νόμου και διατίθεται για να εκτελεσθούν έργα, κατά αποκλειστική προτίμηση μέσα στον παραχωρούμενο χώρο. Το συμβόλαιο για τη μεταβίβαση της κυριότητας συντάσσεται, αφού εξοφληθεί το εν λόγω τίμημα του οικοπέδου από τον δικαιούχο. Έως την τελική εξόφληση του εν λόγω τιμήματος του οικοπέδου από τον δικαιούχο, δεν οφείλεται από αυτόν καμμία υποχρέωση καταβολής, επί πλέον, τόκου υπερημερίας επί του καθορισμένου, εξ αρχής, τιμήματος.
  3. Αν εφαρμοσθούν οποιαδήποτε προγράμματα αποκατάστασης κακώς εστεγασμένων, αστέγων και οικονομικώς αδυνάτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δημοτών, σε Δήμους και Κοινότητες που προήλθαν από συνένωση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι κάτοικοι των τοπικών διαμερισμάτων, των Δημοτικών Ενοτήτων ή των Τοπικών Κοινοτήτων έχουν δικαίωμα αποκλειστικής προτίμησης στα προγράμματα αυτά, εφόσον εφαρμόζονται στην περιφέρειά τους».

 • 27 Αυγούστου 2016, 16:32 | nomotagis

  ΠΡΌΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

  ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
  ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΑ 10 ΕΤΗ
  ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ.
  ΓΙΑ ΓΟΝΈΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΗΜΕΔΑΠΏΝ.
  ΓΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ.
  ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΧΩΡΊΣ 3,η 6 ΈΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ.
  ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΑ 10 ΕΤΗ
  ΈΧΟΝΤΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΔΕΣΜΌ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΚΡΆΤΟΣ.

  Ν.4332/2015
  Ν.3838/2010
  Ν.3284/2004

  ΑΚΥΡΩΣΗ
  ΑΡΘΡΟ 5Α
  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
  ΑΡΘΡΟ 5Α
  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
  ΑΡΘΡΟ 5Α
  ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

  ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ
  ΑΡΘΡΟ 4
  ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΩΔΑΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
  ΑΡΘΡΟ 7
  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
  ΑΡΘΡΟ 12
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
  ΑΡΘΡΟ 28
  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ