Άρθρο 134 Όροι λειτουργίας αμαξοστασίων Δήμων

Η προθεσμία που ορίζεται με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208), που έχει προστεθεί στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν.δ. 511/1970 (Α΄ 91), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από το άρθρο 60 του ν. 4155/2013 (Α΄ 120), παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019. Εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, ο Δήμος υποχρεούται να παρουσιάσει ολοκληρωμένο χωροταξικό σχέδιο, με συγκεκριμένη χρήση γης και για τα συγκεκριμένα αμαξοστάσια.

  • Το σωματείο ¨ Ένωση Εργατοϋπαλλήλων Δήμου Αθηναίων¨ , σωματείο της Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων καταθέτει παρατηρήσεις για το υπό ψήφιση νομοσχέδιο ¨ Ρύθμιση θεμάτων ΟΤΑ και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης¨.
    Ζητάμε στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο να γίνουν οι παρακάτω τροποποιήσεις , ώστε να επιτευχθεί η ουσιαστική και πλήρης διεκπεραίωση πάγιων και δίκαιων αιτημάτων των εργαζομένων.
    Πιο συγκεκριμένα:
    Στο άρθρο 134 ¨όροι λειτουργίας αμαξοστασίων Δήμων η παράταση της προθεσμίας να λήγει μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2018 και όχι 2019.