Άρθρο 18 Πειθαρχικές κυρώσεις αιρετών σε περίπτωση ποινικής καταδίκης

Στο άρθρο 236 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:
«Στους περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακούς συμβούλους, δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους και συμβούλους δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, που καταδικάσθηκαν με τελεσίδικη ή αμετάκλητη δικαστική απόφαση για πλημμελήματα, πλην όσων απαριθμούνται στην περίπτωση γ της παραγράφου 1 του παρόντος, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 149 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει, εφόσον τα πλημμελήματα αυτά διεπράχθησαν με την ιδιότητά τους ως αιρετών και με αφορμή την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους ως αιρετών».

 • ΘΕΜΑ: Πρόταση του Δήμου Ξηρομέρου.

  Κύριε Υπουργέ,
  Ο Δήμος Ξηρομέρου στα πλαίσια της διαβούλευσης του παρόντος σχεδίου νόμου «Αυτοτελής υπηρεσία εποπτείας Ο.Τ.Α., ρύθμιση θεμάτων Ο.Τ.Α. και άλλες διατάξεις», προτείνει όπως στο άρθρο 18, να συμπεριληφθεί και η παρακάτω διάταξη που αφορά τους αιρετούς που ήταν δημόσιοι υπάλληλοι και απολύθηκαν από την υπηρεσία τους βάση εφαρμογής του άρθρου 149 του Ν.3528/2007.

  ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ
  Οι αιρετοί για τους οποίους έχει εφαρμοσθεί μέχρι σήμερα το άρθρο 149 του Ν.3528/2007 που ήταν δημόσιοι υπάλληλοι και απολύθηκαν από την υπηρεσία τους, επανέρχονται αυτοδίκαια στην υπηρεσία τους αναδρομικά από την ημερομηνία της απόλυσής τους, εφόσον τα πλημμελήματα αυτά διαπράχτηκαν με την ιδιότητα τους ως αιρετών, και με αφορμή την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους ως αιρετών.

  Ο Δήμαρχος Γαλούνης Ερωτόκριτος