Άρθρο 130 Προσθήκη παραγράφων στο άρθρο 24 του ν. 4030/2011

Στο άρθρο 24 του ν. 4030/2011 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4, ως εξής:
«3. Ειδικά για τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής περιφερειακών ενοτήτων χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, λόγω της νησιωτικότητας, μετά τη λήξη της θητείας δεν επιτρέπεται ο ορισμός των ίδιων προσώπων ως μελών του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, εκτός αν μεσολαβήσει διάστημα μεγαλύτερο των δυο ετών.
4. Ειδικά για τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής περιφερειακών ενοτήτων χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σε περίπτωση που με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει επαρκής αριθμός υποψηφίων μελών με τα προβλεπόμενα προσόντα, μπορεί να ανανεώνεται η θητεία τεσσάρων μελών».