Άρθρο 102 Μεταβατικές Διατάξεις για ρυθμίσεις οφειλών Ο.Τ.Α.

α) Τυχόν καταβληθέντα ποσά από τους Ο.Τ.Α. έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 109 του ν.3852/2010 (Α΄ 87), με τα οποία εξόφλησαν τις οφειλές που είχαν αναδεχτεί, μετά των πρόσθετων φόρων, προστίμων, προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεων, δεν αναζητούνται.
β) Εφόσον υφίσταται ενεργή ρύθμιση αποπληρωμής αυτών των οφειλών, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις, όπως πλέον τροποποιήθηκαν με τον παρόντα νόμο και ισχύουν, κατόπιν επαναβεβαίωσης της κύριας μόνον οφειλής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή το ασφαλιστικό ταμείο. Τα ήδη καταβληθέντα ποσά για πρόσθετους φόρους, πρόστιμα, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις συμψηφίζονται με το υπόλοιπο ποσό της κύριας οφειλής, και στην περίπτωση που η διαφορά είναι θετική, τα επιπλέον καταβληθέντα ποσά δεν αναζητούνται.