Άρθρο 88 Τροποποίηση του άρθρου 170 του ν. 3463/2006

Καταργείται η παράγραφος 4 του άρθρου 170 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) και αναριθμείται η επόμενη.

 • 30 Αυγούστου 2016, 19:33 | Μανώλης

  Θα πρέπει να συμπληρωθεί ο Νόμος 3463/2006, όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερος και φιλικότερος προς τις πολυμελείς οικογένειες, οι οποίες τα τελευταία μνημονιακά χρόνια περιήλθαν σε δυσμενέστερη οικονομική κατάσταση από μία σειρά αντιοικογενειακών, αντιπολυτεκνικών και αντιδημογραφικών μέτρων. ( Φορολογική εξομοίωση πολύτεκνων με τους άγαμους και άτεκνους, αύξηση του Φ.Π.Α. κ.α).

  Ειδικότερα να παρασχεθούν δυνατότητες ανάπτυξης πρωτοβουλιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού που θα συμβάλλουν στην στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών, αλλά και στην άμβλυνση του μείζονος Εθνική σημασίας και σπουδαιότητας δημογραφικού προβλήματος που συνιστά και την μεγαλύτερη απειλή για την πατρίδα μας.

  Συγκεκριμένα να συμπεριληφθούν άρθρα που θα αναφέρουν ότι :

  1) «Παρέχεται η ευχέρεια στην τοπική αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ Βαθμού να καταβάλλει, στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων της, εφάπαξ ποσόν σε μητέρες Ελληνικής Υπηκοότητας, που αποκτούν παιδί πέραν του τρίτου, το οποίο θα μπορούν να το επιδοτούν επί μία εξαετία από της ημερομηνίας της γέννησής του. Τα εν λόγω ποσά να μπορούν να τα αντλούν από οιαδήποτε πηγή εσόδων συμπεριλαμβανομένων και των ανταποδοτικών».

  2) » Οι πολύτεκνες οικογένειες θα μπορούν κατά προτεραιότητα να εγγράφουν τα παιδιά τους στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς , καθώς και στα Δημοτικά Ωδεία, τους Οργανισμούς άθλησης και στα λοιπά Νομικά πρόσωπα των Περιφερειών ή των Δήμων εντελώς δωρεάν ή με την καταβολή ενός συμβολικού ποσού, για τα τροφεία και την μεταφορά των ανηλίκων, κατά την κρίση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

  3) «Οι εργαζόμενες πολύτεκνες μητέρες στην τοπική αυτοδιοίκηση θα απολαμβάνουν ειδικής ευνοϊκής μεταχείρισης, εργαζόμενες σε υπηρεσίες που βρίσκονται πλησιέστερα προς τον τόπο της κατοικίας τους και με ωράριο που θα εναρμονίζεται καλλίτερα με αυτό του σχολικού προγράμματος των παιδιών τους.»