Άρθρο 5 Υπηρεσιακό Συμβούλιο

Το άρθρο 219 του ν. 3852/2010 που είχε καταργηθεί με την παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 4257/2014, επανέρχεται σε ισχύ από τη δημοσίευση του παρόντος και αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«Άρθρο 219
Υπηρεσιακό Συμβούλιο
Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του Ελεγκτή Νομιμότητας αρμόδιο είναι το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του άρθρου 160 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει».

 • 31 Αυγούστου 2016, 11:08 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ

  ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ Α΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΜΜΕ

  Τρίπολη 2 Ιουλίου 2016

  Οι Δημοτικοί Τηλεοπτικοί και Ραδιοφωνικοί Σταθμοί, που συμμετείχαν στο Α΄ Πανελλήνιο Συνέδριο των Δημοτικών ΜΜΕ, που πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη, με πρωτοβουλία του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Τρίπολης, αποφασίσαμε ομόφωνα:
  1. Να τονίσουμε την ανάγκη της απρόσκοπτης συνέχισης της λειτουργίας τους, αξιοποιώντας την 30χρονη εμπειρία που απέκτησαν, στην υπηρεσία των δημοτών και των πολιτών γενικότερα, αναδεικνύοντας την πολιτιστική και κοινωνική ζωή, καθώς και τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών, με νηφαλιότητα, πλουραλισμό και αντικειμενικότητα.
  2. Καλούμε την κυβέρνηση, να αποσύρει από το υπό διαβούλευση πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, στο άρθρο 17, κάθε πρόβλεψη για μετατροπή των δημοτικών ΜΜΕ σε ανώνυμες εταιρείες, καθώς θα υπονομευτεί ο δημόσιος χαρακτήρας τους και θα αποτελέσει την «κερκόπορτα» για την ιδιωτικοποίησή τους.
  Απαιτούμε οι δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού, να εξακολουθούν να λειτουργούν νόμιμα με το ίδιο νομικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία τους έως σήμερα. Παράλληλα, να δοθεί η δυνατότητα για την ίδρυση νέων δημοτικών επιχειρήσεων ειδικού σκοπού με αντικείμενο την λειτουργία ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών.
  Σε περίπτωση λύσης υφιστάμενης δημοτικής επιχείρησης ΜΜΕ, για το υφιστάμενο προσωπικό να εφαρμόζεται αναλογικά η παράγραφος 3 του άρθρο 48 του υπό συζήτηση νόμου.
  3. Να υπάρχει ενιαίο πλαίσιο επιχορήγησης από τους ΟΤΑ προς τις επιχειρήσεις ειδικού σκοπού, για να εκλείψει το φαινόμενο που παρατηρείται σήμερα, αυθαίρετων ερμηνειών από περιοχή σε περιοχή.
  4. Στηρίζουμε την επεξεργασμένη πρόταση που έχει ήδη καταθέσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης για τη νομοθέτηση της δυνατότητας «διαδημοτικοποίησης» των υφιστάμενων δημοτικών επιχειρήσεων ραδιοτηλεόρασης, με τη συμμετοχή και άλλων φορέων ΟΤΑ.
  5. Ζητούμε να εξαιρεθούν τα δημοτικά ραδιόφωνα από την υποχρέωση υποβολής οικονομικής προσφοράς κατά τη διαδικασία χορήγησης αδειών λειτουργίας.
  6. Ζητούμε να αποσαφηνιστεί το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των δημοτικών επιχειρήσεων ειδικού σκοπού, που έχουν μορφή ΝΠΙΔ, προκειμένου να μην αντιμετωπίζονται άλλοτε ως φορείς του Δημοσίου και άλλοτε ως ιδιωτικές επιχειρήσεις.
  7. Ζητούμε να καταργηθεί η πλήρης απαγόρευση προσλήψεων στις Ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού και να ισχύει το ίδιο καθεστώς προσλήψεων, όπως και στις υπόλοιπες δημοτικές επιχειρήσεις.
  Οι δημοτικοί Ραδιοφωνικοί και Τηλεοπτικοί Σταθμοί
  Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης & Επικοινωνίας (Δ.Ε.Π.Ε.) Δήμου Τρίπολης
  Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας «Αθήνα 9.84», Αθήνα
  Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά
  Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας Ηράκλειου Αττικής
  Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας Θεσσαλονίκης
  Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Ενημέρωσης Ιωαννίνων
  Ραδιοτηλεοπτική Επιχείρηση Δήμου Σύρου − Ερμούπολης
  Δημοτική Επιχείρηση Επικοινωνίας Ενημέρωσης Κατερίνης
  Δημοτική Επιχείρηση Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Πρέβεζας

  Ως προς το άρθρο 5

  Ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, όπως ίσχυσε και ισχύει (Ν. 3463/2006), προέβλεψε την δυνατότητα ίδρυσης από Δήμους και Κοινότητες, εκτός των εταιρειών άλλων τύπων ή νομικών μορφών ή σκοπού, και δημοτικών επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης (ειδικού σκοπού). Με τη μορφή αυτή λειτούργησαν σε πολλά μέρη της χώρας δημοτικές επιχειρήσεις Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης (ειδικού σκοπού), από τις οποίες διατηρούνται σε λειτουργία αρκετές μέχρι και σήμερα. Με τα άρθρα 107 επομ. του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) προβλέφθηκε ότι επί συνενουμένων Δήμων που διέθεταν ο καθένας επιχειρήσεις ειδικού σκοπού, ο προκύπτων από την συνένωση Δήμος μπορεί να έχει μία μόνον επιχείρηση του κάθε είδους. Το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο δεν έχει προβλέψει την δημιουργία διαδημοτικών επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης ή την μετεξέλιξη επιχειρήσεων ανηκουσών σε έναν ΟΤΑ με την υπεισέλευση σε υπάρχουσες επιχειρήσεις και άλλων Δήμων, Κοινοτήτων, αλλά και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού. Η πρόβλεψη της νέας διάταξης παρέχει αυτή την δυνατότητα με την συνεργασία μεταξύ περισσότερων Δήμων, αλλά και των ΟΤΑ Β’ βαθμού, στους οποίους υπάγονται οι Δήμοι αυτοί, με στόχο την καλύτερη λειτουργία των επιχειρήσεων που διατηρούνται μέχρι σήμερα, και την αντιμετώπιση των οικονομικών θεμάτων που αντιμετωπίζουν από περισσότερους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης της ίδιας περιφέρειας και από κοινού.
  Λόγω της συμμετοχής περισσότερων ΟΤΑ καθίσταται αναγκαία η ρύθμιση των βασικών θεμάτων λειτουργίας αυτών των επιχειρήσεων. Οι επί μέρους προβλέψεις της νέας διάταξης σχετικά με τις προϋποθέσεις και τον τρόπο έγκρισης της συμμετοχής των ΟΤΑ (οικονομοτεχνική μελέτη, απόφαση του Συμβουλίου του κάθε Δήμου, Κοινότητας ή Ο.Τ.Α. Β’ Βαθμού), τις εισφορές τους στην υπάρχουσα επιχείρηση και το βάσει αυτών καθοριζόμενο ποσοστό συμμετοχής του κάθε ΟΤΑ στο κεφάλαιο της υπάρχουσας επιχείρησης κλπ. είναι αντίστοιχες προς τις διατάξεις του Ν. 3852/2010. Κατ’ αναλογία προς τα ισχύοντα για κάθε ΟΤΑ που διατηρεί επιχείρηση ειδικού σκοπού επιτρέπεται η επιχορήγηση της υφιστάμενης επιχείρησης ραδιοφωνίας ή/και τηλεόρασης από όλους τους Ο.Τ.Α. κατά το ποσοστό συμμετοχής τους. Επειδή στις επιχειρήσεις αυτές θα συνυπάρχουν περισσότεροι ΟΤΑ, με την νέα διάταξη προβλέπονται κατ’ αναλογία προς τις ρυθμίσεις για όλους τους γνωστούς εταιρικούς τύπους, αλλά και προς τις ρυθμίσεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και του Προγράμματος Καλλικράτης, το δικαίωμα εξόδου των συμμετεχόντων Ο.Τ.Α., η αποβολή των ΟΤΑ που δεν θα καταβάλλουν την αναλογία τους στην επιχορήγηση, η μεταβίβαση των ποσοστών συμμετοχής τους σε άλλον Ο.Τ.Α., η προσαύξηση των μεριδίων των υπόλοιπων Ο.Τ.Α. κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο, η λειτουργία Γενικής Συνέλευσης ως ανώτατου οργάνου με συμμετοχή κατά το ποσοστό τους στο συνολικό κεφάλαιο της επιχείρησης, οι απαιτούμενες πλειοψηφίες για τις αποφάσεις που αφορούν την παράταση ή η λύση, η τροποποίηση του Καταστατικού ή του Κανονισμού, η αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου, η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και η διάθεση των κερδών, ο ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο τρόπος συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκπροσώπηση σ’ αυτό κατ’ αναλογία των ισχυόντων για τις δημοτικές επιχειρήσεις εκπροσώπων των Δήμων, των εργαζομένων ή επαγγελματικών ενώσεων, ο ορισμός του προέδρου και του αντιπροέδρου. Κατ’ αναλογία προς τις ως άνω διατάξεις περιορίζεται η ευθύνη του κάθε Ο.Τ.Α. στη συμμετοχή της στο κεφάλαιο της επιχείρησης, ενώ διατηρείται το προσωπικό της υφιστάμενης επιχείρησης.

  ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
  «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
  ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Εισήγηση Δήμου Θεσσαλονίκης για τροποποίηση του προτεινόμενου Άρθρου 5

  Άρθρο 5
  1. α. Δήμοι, Κοινότητες και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού, στους οποίους υπάγονται οι συμμετέχοντες κατά το άρθρο 111 του Ν. 3852/2010 («Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» – Πρόγραμμα Καλλικράτης) δήμοι και Κοινότητες, επιτρέπεται να συμμετέχουν σε υφιστάμενες δημοτικές επιχειρήσεις ραδιοφωνίας ή/και τηλεόρασης ειδικού σκοπού άλλων Ο.Τ.Α., μετά από οικονομοτεχνική μελέτη με απόφαση του Συμβουλίου του κάθε Δήμου, Κοινότητας ή Ο.Τ.Α. Β’ Βαθμού, που λαμβάνεται από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του συμβουλίου και περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία που εισφέρει κάθε Δήμος ή Κοινότητα ή Ο.Τ.Α. Β’ Βαθμού, βάσει των οποίων και σε συνδυασμό με τις εισφορές των άλλων Ο.Τ.Α. θα καθορίζεται το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της επιχείρησης που θα προκύπτει από το άθροισμα του κεφαλαίου της υφιστάμενης επιχείρησης και των συμμετοχών των άλλων Ο.Τ.Α. στο κεφάλαιο.
  Η συμμετοχή στην υφιστάμενη επιχείρηση βάσει αυτών των αποφάσεων των Ο.Τ.Α πρέπει να γίνει δεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, στον οποίο ανήκει η υφιστάμενη επιχείρηση, και η τροποποίηση των στοιχείων της υφιστάμενης επιχείρησης εγκρίνεται από τ.. …………….. με πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  β. Η υφιστάμενη επιχείρηση ραδιοφωνίας ή/και τηλεόρασης μετά την είσοδο των Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την προηγούμενη διάταξη, θα επιχορηγείται από όλους τους Ο.Τ.Α. κατά το ποσοστό συμμετοχής τους. Το ποσό της επιχορήγησης θα ορίζεται από την Γενική Συνέλευση για κάθε ημερολογιακό έτος με τον προϋπολογισμό και θα καταβάλλεται το αργότερο μέχρι τον μήνα …. του επομένου έτους.
  γ. Η επωνυμία, η έδρα, ο σκοπός, η διάρκεια της υφιστάμενης επιχείρησης παραμένουν ως έχουν, μπορούν δε να τροποποιούνται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της επιχείρησης.
  δ. Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια της συμμετοχής των Ο.Τ.Α. ορίζεται σε … έτη από της δημοσιεύσεως της πράξεως τ.. ………… στο ΦΕΚ σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος, κάθε συμμετέχων Ο.Τ.Α. θα μπορεί να αποχωρήσει από την επιχείρηση, μεταβιβάζοντας το ποσοστό συμμετοχής του σε συμμετέχοντες στην επιχείρηση Ο.Τ.Α. ή σε άλλον Ο.Τ.Α. υπό τις προϋποθέσεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση αποχώρησης Ο.Τ.Α. προ της συμπληρώσεως … ετών από της δημοσιεύσεως της εγκριτικής πράξης ή αποβολής του λόγω μη πληρωμής των επιχορηγήσεων, το μερίδιο συμμετοχής του θα προσαυξάνει τα μερίδια των υπόλοιπων Ο.Τ.Α. κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο.
  ε. Το ανώτατο όργανο της επιχείρησης είναι η Γενική Συνέλευση, στην οποία όλοι οι ως άνω Ο.Τ.Α., υπό την προϋπόθεση της εκ μέρους τους καταβολής της ετήσιας επιχορήγησης, θα συμμετέχουν ανάλογα με το ποσοστό τους στο συνολικό κεφάλαιο της επιχείρησης, εκπροσωπούμενοι από αντιπρόσωπο που θα ορίζει ή θα αντικαθιστά το Συμβούλιο του κάθε συμμετέχοντος Ο.Τ.Α., και θα μπορεί να αποφασίζει α) με πλειοψηφία τουλάχιστον του 75% των εταιρικών μεριδίων των συμμετεχόντων Ο.Τ.Α. για την παράταση ή την λύση της εταιρείας, την τροποποίηση του Καταστατικού ή του Κανονισμού, την αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου, εκτός εάν η αύξηση ή η μείωση προβλέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο και β) με πλειοψηφία μεγαλύτερη του 50% των εταιρικών μεριδίων για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και την διάθεση των κερδών, τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό και τον κανονισμό της υφιστάμενης επιχείρησης.
  στ. Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό της. Τα μέλη επιλέγονται από την Γενική Συνέλευση μεταξύ δημάρχων, αντιδημάρχων, δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων ή συμβούλων του Ο.Τ.Α Β΄Βαθμού, ή και κατοίκων και δημοτών των δήμων και των κοινοτήτων που συμμετέχουν. Δεν είναι αναγκαίο να εκπροσωπείται άμεσα στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε δήμος ή κοινότητα με δικό τους εκπρόσωπο. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει οπωσδήποτε εκπρόσωπος των εργαζομένων της επιχείρησης, αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι εργαζόμενους, και εκπρόσωπος της οικείας Ένωσης Συντακτών. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από τον Ο.Τ.Α. με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής. Αντιπρόεδρος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ένα από τα μέλη του. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να αυξήσει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και να ορίσει ολιγομελή εκτελεστική επιτροπή, στην οποία μπορεί να αναθέσει ορισμένα καθήκοντα από τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό για την ίδια ή το Διοικητικό Συμβούλιο.
  ζ. Η ευθύνη του κάθε Ο.Τ.Α., που συνιστά ή συμμετέχει στην ως άνω επιχείρηση περιορίζεται στη συμμετοχή της στο κεφάλαιο της επιχείρησης.
  η. Το προσωπικό της υφιστάμενης επιχείρησης διατηρείται. Η απασχόληση και άλλων προσώπων αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ισχύουσα νομοθεσία για όλες τις κατηγορίες απασχολουμένων.

  2. α. Δήμοι, οι οποίοι λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ραδιοφωνικούς σταθμούς, δύνανται, ανεξαρτήτως της υφιστάμενης νομικής μορφής αυτών, να συστήσουν επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία του συγκεκριμένου ραδιοφωνικού σταθμού. Η σύσταση του νομικού αυτού προσώπου γίνεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 112 του Νόμου 3852/2010 (Α’ 87) και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2016.
  β. Η εν τοις πράγμασι, αποδεδειγμένη λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού διαπιστώνεται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από αίτημα του οικείου Δήμου, και η διαδικασία σύστασης του νομικού προσώπου ειδικού σκοπού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, πρέπει δε να έχει ολοκληρωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2016.