Άρθρο 119 Προσθήκη εδαφίου στο άρθρο 14 του ν. 3106/2003

Στο άρθρο 14 του ν. 3106/2003 προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:
5. Οι Περιφέρειες, στις οποίες πριν την έναρξη της κάθε κατασκηνωτικής περιόδου ανατίθεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η οργάνωση και η λειτουργία των κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος, δύνανται με αποφάσεις των οικείων περιφερειακών συμβουλίων να παραχωρούν την οργάνωση και τη λειτουργία κατασκηνώσεων σε συλλόγους υπαλλήλων των Περιφερειών, οι οποίοι, σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι οι αποκλειστικώς βαρυνόμενοι με τις δαπάνες για τη λειτουργία των κατασκηνώσεων. Οι Περιφέρειες δύνανται με τις ίδιες αποφάσεις των περιφερειακών συμβουλίων να αναλαμβάνουν μόνο τις δαπάνες για πάγιες διαμορφώσεις των κατασκηνωτικών χώρων και για τη συντήρηση των κατασκηνωτικών εγκαταστάσεων.