Άρθρο 125 Τροποποίηση αρμοδιοτήτων Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4375/2016 (Α’ 51) αντικαθίσταται, ως εξής:
«βγ. Το σχεδιασμό, τη λειτουργία και την υποστήριξη των Πληροφοριακών Συστημάτων των εκλογικών καταλόγων, του εθνικού δημοτολογίου, του εθνικού ληξιαρχείου και των λοιπών εθνικών Μητρώων που υποστηρίζονται κεντρικά και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».
2. Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4375/2016 (Α’ 51) αντικαθίσταται, ως εξής:
«2. Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του Π.Δ. 105/2014 προστίθεται περίπτωση ε΄, ως εξής:
ε. Το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Ιθαγένειας και Μετανάστευσης».
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4375/2016 (Α’ 51) αντικαθίσταται, ως εξής:
«Στην παρ. 3 του άρθρου 14 του Π.Δ. 105/2014 προστίθεται περίπτωση ε΄, ως εξής:
4. Η περίπτωση ζ’ της παρ. 3 του άρθρου του άρθρου 30 του ν. 4375/2016 (Α’ 51) διαγράφεται και προστίθεται, ως υποπερίπτωση γε’, στην παρ. 3 του άρθρου 14 του Π.Δ. 105/2014 και οι εναπομείνασες υποπεριπτώσεις του άρθρου 30 του ν. 4375/2016 (Α’ 51) αναριθμούνται σε από εα’ έως εη’ αντιστοίχως».