Άρθρο 108 Προθεσμίες έκδοσης των πράξεων ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης

Οι προθεσμίες της έκδοσης των πράξεων ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές πράξεις), για τις αναλήψεις που έλαβαν χώρα στο οικονομικό έτος 2015 καθώς και της ανάρτησής τους, στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων που υπάγονται σε αυτούς, παρατείνονται από τη λήξη τους και έως τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος.