Άρθρο 114 Λεωφορεία δημοτικής συγκοινωνίας

Στο άρθρο 10 παρ. 3 της υπ’ αρ. 129/2534/20.01.2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Α’ 108) των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, προστίθεται στο τέλος η φράση: «και τα λεωφορεία της Δημοτικής Συγκοινωνίας».

  • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 13:51 | Μαρία Παπαδοπούλου

    Θα ήθελα να επσημάνω ότι το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Β (φεκ 108/04.02.2014 Τεύχος Β)