Άρθρο 96 Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων στις Περιφέρειες.

Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/1996 (Α’ 179) επιτροπή μπορεί να συσταθεί και ανά Περιφερειακή Ενότητα, έπειτα από σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών ανά Περιφερειακή Ενότητα, οι οποίες εκδόθηκαν, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες.