Άρθρο 17 Δημοτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί

1.- Δήμοι στους οποίους λειτουργούν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ραδιοφωνικοί σταθμοί, δύνανται, ανεξαρτήτως της υφιστάμενης νομικής μορφής αυτών, να συστήσουν ανώνυμη εταιρία ειδικού σκοπού για τη λειτουργία του συγκεκριμένου ραδιοφωνικού σταθμού, η οποία θα λειτουργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 25/1988 (Α΄ 10), κατά παρέκκλιση της παραγράφου 6 του άρθρου 21 του ν. 2218/1994 (Α΄ 90), των παραγράφων 3, 4 και 6 του άρθρου 265 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) και οποιασδήποτε άλλης αντίθετης διάταξης. Η σύσταση της εταιρίας αυτής γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων για τη σύσταση ανώνυμων εταιριών, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 112 του ν. 3852/2010 (Α΄87) και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2016. Οι δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού, που δεν λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρίες, εξακολουθούν να λειτουργούν νόμιμα με το ίδιο νομικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία τους μέχρι σήμερα. Επιπροσθέτως, σε περίπτωση λύσης της υφιστάμενης δημοτικής επιχείρησης με ειδικό σκοπό τη λειτουργία τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού, εφαρμόζεται αναλογικά η ως άνω παράγραφος 1. Η εν τοις πράγμασι λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού διαπιστώνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η διαδικασία σύστασης της ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων για τη σύσταση ανωνύμων εταιριών. Η ως άνω διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2016.
2.- Εφόσον οι ως άνω Δήμοι έχουν την οικονομική δυνατότητα, μπορούν με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, να χρηματοδοτούν τη νεοσυσταθείσα Ανώνυμη Εταιρία. Το υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου προσωπικό της λειτουργούσας εταιρίας, μεταφέρεται εντός μηνός από την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης της Ανωνύμου Εταιρίας, με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου και κατατάσσεται σε θέσεις εργασίας με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα με αυτήν, που κατέχουν στη λειτουργούσα εταιρία, διατηρώντας πλήρως τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα.
Κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 13:05 | Νίκος Μπάμπαλος

  Αγαπητοί κύριοι/κυρίες,

  Ονομάζομαι Νίκος Μπάμπαλος και είμαι ο δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής, ενός από τους λίγους, πλέον, δήμους της Αττικής, αλλά και της χώρας, που στην κατοχή τους έχουν δημοτικό ραδιοφωνικό σταθμό. Βούληση της διοίκησής μας είναι διατηρήσει και να λειτουργήσει τον εν λόγω σταθμό, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της πολυφωνίας και της δημοκρατίας. Όμως, στις εποχές που οι πόροι της Αυτοδιοίκησης έχουν μειωθεί ριζικά, αυτό το εγχείρημα αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολο.
  Το σχέδιο νόμου που συζητάμε, με την κατάλληλη τροποποίηση, θα μπορούσε να δώσει λύσεις, οι οποίες αφενός θα ενισχύσουν την βιωσιμότητα των δημοτικών ραδιοφώνων, αφετέρου θα συμβάλλουν στην ενίσχυση του δυναμικού των δήμων, στην εποχή όπου έχουν παγώσει οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού (ενδεικτικά, ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής, διαθέτει τον ιστορικά χαμηλότερο αριθμό εργαζομένων στην σύγχρονη ιστορία του).
  Προτείνουμε, λοιπόν, να επιτραπεί στους δήμους που διαπιστώνουν ότι διαθέτουν πλεονάζον προσωπικό στα δημοτικά ραδιόφωνα που έχουν στην κατοχή τους, να μπορούν να μεταφέρουν το εν λόγω προσωπικό σε υπηρεσίες του κεντρικού Δήμου.
  Συγκεκριμένα, να συμπληρωθεί το Άρθρο 17 του παρόντος ως εξής:

  «Άρθρο 17 Δημοτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί
  1. …
  2. …
  3. Με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου των ως άνω Δήμων, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μεταφέρεται τυχόν πλεονάζον προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ανωτέρω ραδιοφωνικών σταθμών (είτε λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες είτε όχι) στον οικείο Δήμο ή σε νομικά πρόσωπα του Δήμου αυτού με την ίδια σχέση εργασίας. Το προσωπικό αυτό διέπεται ως προς τους όρους και το ύψος της αμοιβής της εργασίας του από τις διατάξεις που ισχύουν εκάστοτε για το αντίστοιχο προσωπικό του Δήμου ή των νομικών προσώπων στα οποία μεταφέρεται. Ο χρόνος της προϋπηρεσίας του προσωπικού που μεταφέρεται λαμβάνεται υπόψη για όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες. Πλεονάζον είναι το προσωπικό εκείνο που κατά τη διοίκηση των ανωτέρω επιχειρήσεων υπερβαίνει το απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών και αντικειμένων της επιχείρησης για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία αυτής.
  4. Το προσωπικό που μεταφέρεται στον οικείο Δήμο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου αυτού κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας. Η πράξη κατάταξης του προσωπικού εκδίδεται από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το μεταφερόμενο προσωπικό σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δήμου κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, με απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου.
  5. Κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής ανασυγκρότησης.»

 • 31 Αυγούστου 2016, 10:33 | ΓΩΓΩ

  ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ? ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ?

 • Θα ήταν χρήσιμο οι Α.Ε. να είναι ανοικτές σε ιδιώτες σε σχήματα τύπου ΣΔΙΤ ώστε να μειωθεί η χρησιμοποίηση του ραδιοφώνου από τους εκάστοτε Δημάρχους αλλά και να λειτουργήσουν πιο σύγχρονα.
  Ο χρόνος ολοκλήρωσης της Α.Ε. είναι περιορισμένος. Να παραταθεί έως τέλος Μαρτίου 2107 για να εγγραφούν πιστώσεις στο νέο προυπολογισμό.

 • Ανώνυμη εταιρία με συμμετοχή ιδιωτών με όρους. Έτσι θα αποφευχθεί η μονοπώληση του ραδιοφώνου από τον Δήμαρχο. Μικρή η περίοδος ολοκλήρωσης της Α.Ε. για δήμους που δεν έχουν ακόμη αρχίσει την διαδικασία.
  Γιάννης Ευαγγέλου
  Δήμαρχος Κέας

 • 28 Αυγούστου 2016, 18:22 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΟΥΖΗΣ

  Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα και σε δήμους οι οποίοι λειτουργούσαν κατά το παρελθόν ραδιοφωνικούς σταθμούς και διέκοψαν την λειτουργία για κάποιους λόγους, ανεξάρτητα από την νομική μορφή λειτουργίας, να επαναλειτουργήσουν ή να ιδρύσουν νέα Α.Ε ειδικού σκοπού. Γενικά πιστεύω ότι πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α και εφόσον τα οικονομικά τους το επιτρέπουν, να ιδρύουν ραδιοφωνικό σταθμό για λόγους διευκόλυνσης της δημοκρατικής έκφρασης.

 • 27 Αυγούστου 2016, 12:30 | ΜΛ

  ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  Ακροαματικότητες : Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Αύγουστος 2016

  38 Δημοτικό Ραδιόφωνο FM100 0.06%

  32 Αθήνα 9.84 0.15%

  33 Κρήτη FM (87.5) 0.14%

  40 Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά – Κανάλι Ένα (90.4) 0.02%

 • 27 Αυγούστου 2016, 12:18 | ΜΛ

  ΝΑ ΣΥΝΕΧΊΣΟΥΝ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ ΜΕ ΛΕΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΟΧΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΌΤΕΡΑ ΣΕ ΕΠΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (Π.Χ. 1 ΣΤΑ 4 ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ) ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ;

  PRESS PUBLICA
  Tης ΝΑΝΤΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
  Στους τρεις μεγαλύτερους δηλαδή της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά εργάζονται 350 άτομα όλων των ειδικοτήτων, απ’ αυτούς περίπου 200 είναι δημοσιογράφοι.

  Στον Αθήνα 9,84 εργάζονται 85 άτομα με συμβάσεις αορίστου χρόνου και 45 συμβασιούχοι (130 σύνολο) με την ετήσια δημοτική επιχορήγηση να ανέρχεται σε περίπου 4 εκατ ετησίως, ποσό που το 2013 ήταν 4,3 εκατ.

  Στο Κανάλι 1 του Πειραιά σε σύνολο 52 ατόμων οι 25 είναι δημοσιογράφοι και η χρηματοδότηση από κονδύλια του δήμου είναι περίπου 800 χιλιάδες ετησίως, από περίπου 1 εκατ. που ήταν μέχρι πρότινος.

  Της Νεφέλης Ιανού – Εφημερίδα Παραπολιτικά
  Αθήνα 9,84: Πώς «φαγώθηκαν» 37 εκατ. ευρώ μεταξύ 2001-2010
  Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες των «Παραπολιτικών», ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των συνολικά 23 κατηγορουμένων, που φέρονται να εμπλέκονται σε αδικαιολόγητη σπατάλη ποσού άνω των 37 εκατ. ευρώ την εν λόγω περίοδο.

  ΤΟ ΠΑΡΟΝ- ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ
  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Στα 4.200.000 ευρώ ανήλθε η επιχορήγηση του Δήμου Αθηναίων προς την εταιρεία του «Αθήνα 9,84» γι το 2015. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσό, αν αναλογιστεί κανείς την οικονομική κατάσταση στον χώρο των ΜΜΕ και το πραγματικό κόστος λειτουργίας των ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών. Το κόστος μισθοδοσίας ανέρχεται σε 2.572.889 ευρώ, από τα οποία 1.942.485 ευρώ για τους αορίστου χρόνου και 629.904 ευρώ για τους συμβασιούχους. Στο πρώτο τρίμηνο του 2016 η επιχορήγηση ανήλθε σε 930.000 ευρώ.

  Παραμένει άγνωστο γιατί βρίσκονται εκτός περικοπών ο Αθήνα 9,84 και το Κανάλι της Βουλής. Ο σταθμός του Δήμου Αθηναίων επιδοτείται με το τεράστιο για τα δεδομένα της εποχής ποσό των 4.000.000 ευρώ τον χρόνο, χρήματα τα οποία προέρχονται από τους δημότες, που πληρώνουν τέλη στον λογαριασμό της ΔΕΗ. Το ενδιαφέρον είναι πως το κεντροαριστερό προφίλ του δημάρχου συντηρείται από τα ΜΜΕ, χωρίς καμία αναφορά στον στρατό των δημοσιογράφων του 9,84.

 • 26 Αυγούστου 2016, 16:05 | ΖΑΜΒΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ

  Έχω την άποψη ότι η προβλεπόμενη δυνατότητα θα είναι χρήσιμο να δοθεί και σε Δήμους οι οποίοι δεν διαθέτουν ήδη υφιστάμενο ραδιοφωνικό σταθμό, για λόγους διευκόλυνσης της δημοκρατικής έκφρασης των τοπικών κοινωνιών και δημοσιοποίησης τοπικών θεμάτων.