Άρθρο 49 Θέματα Δημοτικών Αστυνομικών

1. Οι αποδοχές των πρώην δημοτικών αστυνομικών που επανήλθαν στις υπηρεσίες τους ή μετατάχθηκαν σε άλλες θέσεις του οικείου δήμου ή σε άλλους φορείς, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 14 και 19 του ν. 4325/2015 (Α’ 47), καταβάλλονται από 11.5.2015.
2. «Εξαιρείται από την περικοπή η υπερβάλλουσα μείωση (προσωπική διαφορά) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει, σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των δημοτικών αστυνομικών και των σχολικών φυλάκων. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων που διενεργήθηκαν σε Ο.Τ.Α. α’΄ και β’ βαθμού και με άλλες διατάξεις, εκτός αυτών περί ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. Η εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) ανατρέχει αναδρομικά στην έναρξη ισχύος των ν.4223/2013 και ν. 4199/2013 και μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4354/2015, όπως ισχύει».
3.Η παρ. 3β του άρθρου 19 του ν. 4325/2015 (Α΄47) τροποποιείται, ως εξής:
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να αποφασιστεί η μη επανασύσταση Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας. Στην περίπτωση αυτή, οι θέσεις δημοτικών αστυνομικών που είχαν επανασυσταθεί καταργούνται και όσοι τις κατείχαν κατατάσσονται σε άλλες υπηρεσίες των οικείων δήμων με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, είτε και εφόσον έχουν τοποθετηθεί λόγω άλλης ρύθμισης (π.χ. εξαίρεσης από τη διαθεσιμότητα, ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα, μετάταξη κ.λπ.) σε θέση άλλου κλάδου μπορούν να παραμείνουν στις θέσεις αυτές, εφόσον το επιθυμούν, ή με αίτηση που κατατίθεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη δημοσιοποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου, να καταλάβουν θέσεις από τις προβλεπόμενες των εδαφίων β`, γ` και δ` της παραγράφου 2.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατατάσσονται με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που τοποθετήθηκαν σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
4. Το άρθρο 70 του ν. 4257/2014 (Α΄93) τροποποιείται, ως ακολούθως:
«Υποψήφιοι για πρόσληψη σε θέσεις ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, που έχουν δικαιωθεί μετά από δικαστική απόφαση εξαιρούνται της εκπαίδευσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 135/2006 (Α΄153) και διορίζονται αναδρομικά στους οικείους Δήμους».
4α) Υπάλληλοι, πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι με τους οριστικούς πίνακες διάθεσης της Ανακοίνωσης 5/2013 του τέως Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπηρετούν σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας αλλά σε διαφορετικό νομό από αυτόν που υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, δύνανται να μεταταχθούν, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις σε υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στην ίδια πόλη ή περιοχή που υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, εφόσον καταθέσουν σχετική δήλωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών στη Διεύθυνση Προσωπικού/ Διοικητικού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. β) Υπάλληλοι, πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι με τους οριστικούς πίνακες διάθεσης της Ανακοίνωσης 5/2013 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπηρετούν σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών αλλά σε διαφορετικό νομό από αυτόν που υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, δύνανται να μεταταχθούν, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στην ίδια πόλη ή περιοχή που υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, εφόσον καταθέσουν σχετική δήλωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Οικονομικών. Για τους υπαλλήλους των περιπτώσεων (α) και (β) δεν τυγχάνει εφαρμογής στη νέα τους θέση ο περιορισμός της πενταετίας της παρ. 5 του άρθρου 71 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).
4β) Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ορίζονται οι ειδικότητες και οι κλάδοι από τους οποίους θα επιλέγονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων αυτών. Προϊστάμενοι στις οργανικές μονάδες της Δημοτικής Αστυνομίας τοποθετούνται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ και ΤΕ Δημοτικών Αστυνομικών. Σε περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων των ανωτέρω ειδικοτήτων, δύναται να επιλέγονται υπάλληλοι και άλλων κλάδων των αυτών κατηγοριών.
5. Οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που είχαν ενταχθεί στην Ελληνική Αστυνομία με την υπ’ αριθμ. 6000/2/5250/8-π από 12.12.2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. (Β’ 3595) και υπηρετούν σε αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 4325/2015 (Α’ 47), ως ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολο πολιτικό προσωπικό, κατατάσσονται ως ειδικοί φρουροί ή ως μόνιμο πολιτικό προσωπικό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους. Οι ως άνω υπάλληλοι υποβάλουν σχετική ανέκκλητη δήλωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν, η οποία διαβιβάζεται αρμοδίως στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. και στην οποία δηλώνουν την επιλογή τους.
6. Η κατάταξη στην κατηγορία των ειδικών φρουρών πραγματοποιείται με διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α., εφόσον οι αιτούντες δεν έχουν υπερβεί το 40° έτος της ηλικίας τους, κριθούν ικανοί ότι παρέχουν τα εχέγγυα για την ορθή χρήση όπλου από τις αρμόδιες ειδικές επιτροπές ψυχοτεχνικών δοκιμασιών στις οποίες παραπέμπονται και ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπαίδευση που προβλέπεται στην υπ΄ αρ. 7002/12/1-στ’ από 27.09.1999 κ.υ.α. (Β’ 1845), η οποία εφαρμόζεται ανάλογα. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην προαναφερθείσα κ.υ.α., η υλοποίηση της εκπαίδευσης ανατίθεται στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, η διάρκεια της ορίζεται σε δύο (2) μήνες, και οι εκπαιδευόμενοι διαμένουν και σιτίζονται εκτός των κέντρων εκπαίδευσης. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των ανωτέρω ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
7. Οι κατατασσόμενοι στην κατηγορία των ειδικών φρουρών αποτελούν μόνιμο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και εντάσσονται στο αστυνομικό προσωπικό ως αστυφύλακες με τη συμπλήρωση οκτώ (8) ετών υπηρεσίας ως ειδικών φρουρών. Έτσι, για τη μισθολογική εξέλιξη τους, την χορήγηση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, την ασφάλισή τους για παροχές υγειονομικής περίθαλψης, την ασφάλισή τους στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του αστυνομικού προσωπικού και λοιπά θέματα που αφορούν στην εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στους ειδικούς φρουρούς.
8. Η κατάταξη στο μόνιμο πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιείται από τους κλάδους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Ιδιαίτερης Κατηγορίας Ένστολου Πολιτικού Προσωπικού στους κλάδους ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού, αντίστοιχα. Για την κατάταξη τους εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ κατά τα λοιπά, ισχύουν για αυτούς οι διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικοί Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26).
9. Το ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολο πολιτικό προσωπικό της παρ. 1 που δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 για κατάταξη στην κατηγορία των ειδικών φρουρούν ή δεν υπέβαλε την απαιτούμενη στην παρ. 1 δήλωση, κατατάσσεται αυτοδικαίως στην κατηγορία του μόνιμου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
10. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάταξης του ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολου πολιτικού προσωπικού, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων, συστήνονται στην Ελληνική Αστυνομία ισάριθμες οργανικές θέσεις ειδικών φρουρών και μόνιμου πολιτικού προσωπικού, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία τελικά επιτυγχάνεται η κατάταξη. Ο αριθμός των θέσεων ανά κατηγορία προσδιορίζεται με διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Λ. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την έκδοση της πράξης αυτής, καταργούνται οι οργανικές θέσεις ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας».

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 19:53 | Ιωάννης Χ.

  Πριν Νομοθετήσετε θα πρέπει να επανελέγξετε τους Δημοτικούς Αστυνόμους για το ΑΝ πληρούν τα κριτήρια του ύψους. Γιατί εκτός από αυτούς που βρέθηκαν με πλαστά δικαιολογητικά και απομακρύνθηκαν, υπάρχουν πολλοί που δεν έχουν το απαιτούμενο ύψος και μπήκαν γιατί ο μπάρμπας στην Κορώνη έκανε το θαύμα του με αποτέλεσμα να κλέψει την θέση κάποιου άλλου. Υπάρχουν μάλιστα και αναφορές σε Αστυνομικά τμήματα Νησιών από τους ίδιους τους Αστυνομικούς.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 19:41 | εργατης δημος ηλιουπολης

  ΔΩΣΤΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ΤΗΣ προσωπικης διαφορας ,ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΑ.ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2015?

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 19:23 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Κε Υπουργέ, παρακαλώ δώστε στους δημοτικούς αστυνομικούς που υπηρετούν στα Κ.Κ. την ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ. Είμαστε η μόνη κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων στην οποία δε δόθηκε η δυνατότητα επιστροφής στις θέσεις για τις οποίες έτυχε εκπαίδευσης. Μη συνεχίζετε άλλο αυτή την αδικία.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 18:32 | γεωργιος.

  Σας παρακαλουμε πολυ να δωσετε την επιλογη στους δημοτικους αστυνομικους που πηγαμε καταναγκαστικα στα κ.κ να εχουν την δυνατοτητα να μεταταχθουν στην ελ.ας ως ειδικοι φρουροι.ειχαμε ολα τα προσοντα αλλα δυστυχως λογω της ανισης μοριοδοτησης επι μητσοτακη βρεθηκαμε ατομα με τα προσοντα των ειδικων φρουρων αντι στην ελ.ας βρεθηκαμε φυλακες.ειναι αδικο να μην εχουμε την δυνατοτητα αυτη.εμεις των κ.κ δεν ειχαμε ποτε καποιες επιλογες ουτε στην επανασυσταση της υπηρεσιας επι κατρουγκαλου αλλα και ουτε επι καταργησης επι υπουργιας του κυριακου μητσοτακη.επιτελους αξιοποιηστε τους μαχιμους των κ.κ.
  απο τους 312 που παρεμειναν στην ελας ουτε οι 100 δεν πληρουν τα προσοντα των ειδικων φρουρων.μονο και μονο απο το υψος που απαιτειται το 1.70 ανεξαρτητος φυλλου καθως και το ηλικιακο οριο των 40 ετων.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 18:29 | τάκης

  Κύριε Υπουργέ
  Όπως όλα δείχνουν επανασύσταση δεν υπήρξε ουδέποτε ουσιαστικά .
  Έίναι μία επανασύσταση στο πόδι, και αυτό φαίνεται από τις αντιδράσεις και τα σχόλια των συναδέλφων.
  Αυτή η προχειρότητα εξυπηρετεί σε ένα βαθμό Δημάρχους κυρίως μεγάλων Δήμων οι οποίοι έστω και με το 1/3 του προσωπικού και με τα όποια προβλήματα υποδομής και οργάνωσης της Δημοτικής Αστυνομίας αρκούνται σε αυτή την πενιχρή απόδοση της υπηρεσίας χωρίς να σκέφτονται ιδιαιτέρως τα προβλήματα, το μέλλον, της συνθήκες των εργαζομένων και της υπηρεσίας αλλά και την αδικία και την ταλαιπωρία που έχει επέλθει σε πλήθος συναδέλφων πρώην και νυν Δημοτικών Αστυνομικών.
  Αυτή η προχειρότητα μας αφήνει στο έλεος της εκάστοτε κυβέρνησης γιατί όταν δεν υπάρχει κάτι οργανωμένο εύκολα γίνεται στόχος μιας ενδεχόμενης αλλαγής στο μέλλον.
  Αν υπήρχε μια συμπαγής , οργανωμένη και σωστά δομημένη επανασύσταση με σεβασμό και προς το μέλλον της υπηρεσίας αλλά και στην πλήρη αποκατάσταση των αδικιών δεν θα υπήρχε αυτός ο όγκος αντιδράσεων-προτάσεων και σχολίων και φυσικά δεν θα κινδυνεύαμε από νέες περιπέτειες .
  Εύχομαι να αξιολογηθούν οι προτάσεις και τα προβλήματα μας να καταγραφούν και να δρομολογηθούν λύσεις για την αποκατάσταση των αδικιών.
  Υπομονή στους συναδέλφους και καλή δύναμη.
  Σας ευχαριστώ κύριε υπουργέ για την ευκαιρία να εκφραστούμε μέσα απο αυτό το βήμα.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 18:29 | Βουτσίνου Ζηνοβία

  Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
  Πιστεύω ότι είναι δίκαιο όλοι οι εργαζόμενοι να λάβουν την προσωπική διαφορά που απώλεσαν εξαιτίας εθελοντικής ή υποχρεωτικής μετάταξης και θα ήθελα να επισημάνω ότι στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δεν είναι ξεκάθαρο ότι εξαιρούνται από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που μετατάχθηκαν σε άλλους φορείς του Δημοσίου (Αστυνομία, Σωφρονιστικά Καταστήματα, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Εφορίες, Τελωνεία )και ενδεχομένως και άλλες κατηγορίες εργαζομένων απ’ ότι διαβάζω στα σχόλια της διαβούλευσης.
  Επίσης, θεωρώ ότι η επιλογή που δίνετε σε εμάς, τους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς που υπηρετούμε στην Ελληνική Αστυνομία, να ενταχθούμε ως ειδικοί φρουροί ή ως μόνιμο πολιτικό προσωπικό είναι μια προσπάθεια τόσο της πολιτικής όσο και της φυσικής ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ σε σωστή κατεύθυνση για να μας αξιοποιήσει, καθώς παραμένουμε χωρίς ξεκάθαρες αρμοδιότητες τα τελευταία δυο χρόνια . Διαπίστωσα, ωστόσο, ότι αυτά τα δυο χρόνια παραμονής και καθυστέρησης χωρίς δική μας υπαιτιότητα δεν λαμβάνονται υπόψη στο ηλικιακό όριο που έχετε θέσει και που καθιστά άδικο μονόδρομο για κάποιους συναδέλφους την επιλογή που δόθηκε στους υπόλοιπους. Κατά τη γνώμη μου, ένας εργαζόμενος αποδίδει περισσότερο όταν του δίνετε η δυνατότητα επιλογής και η ικανότητά του να προσφέρει σε αυτό που επέλεξε δεν προσμετράτε με την ηλικία.
  Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι θα έπρεπε να δοθεί και το δικαίωμα εθελοντικής επιστροφής στη δημοτική αστυνομία/δήμους και σε συναδέλφους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς που έχουν τοποθετηθεί σε καταστήματα κράτησης, αποκεντρωμένες διοικήσεις, τελωνεία και εφορίες.
  Σας ευχαριστώ.

 • Από το νομοσχέδιο απουσιάζει αναφορά για το πώς θα μπορούσαν να επιτευχθούν οι στόχοι της Δημοτικής Αστυνομίας με παράλληλο οικονομικό όφελος για τους Δήμους, τη στιγμή ειδικά που στις αρμοδιότητές τους υπάγονται και εκείνες όπως η τήρηση των νόμων που αφορούν την ανεμπόδιστη κυκλοφορία των πεζών με κατάληψη πεζοδρομίων από οχήματα.

  Αιτιολογική έκθεση: Όπως είναι φανερό με μια βόλτα σχεδόν σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας, οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ. όσον αφορά τη στάθμευση δεν τηρούνται. 
  Πεζοδρόμια και διαβάσεις πεζών είναι κατειλλημμένα από οχήματα,
  τραπεζοκαθίσματα, περίπτερα και άλλα εμπόδια, αντί να είναι ελεύθερα για
  την ασφαλή, εύκολη και αξιοπρεπή κίνηση των πεζών.

  Από την επικοινωνία που έχουμε με διάφορους δήμους όσον αφορά την
  εφαρμογή του Κ.Ο.Κ. για τη στάθμευση, που είναι μια από τις αρμοδιότητες
  (και) της Δημοτικής Αστυνομίας, έχουμε λάβει απαντήσεις όπως:
  – Δεν μπορούμε να προσλάβουμε Δημοτικούς Αστυνόμους
  – Οι δημοτικοί αστυνόμοι έχουν τόσες πολλές αρμοδιότητες, που δεν
  προλαβαίνουν να τα κάνουν όλα.
  – Δεν νομοθετούμε
  – Τα έσοδα από τις κλήσεις δεν είναι ανταποδοτικά και έτσι δεν μπορούν
  να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της Δημοτικής Αστυνομίας.
  – Για να γράψει μια κλήση ένας δημοτικός αστυνόμος, χρειάζεται και
  δεύτερος μάρτυρας, επομένως χρειάζονται δύο δημοτικοί αστυνόμοι για να
  κάνουν δουλειά που θα μπορούσε να κάνει ένας.

  Από την πλευρά της Τροχαίας, που είναι επίσης υπεύθυνη για τον έλεγχο
  της παράνομης στάθμευσης, έχει ειπωθεί:
  – Δεν έχουμε προσωπικό.
  – Τα έσοδα από τις κλήσεις πηγαίνουν στους δήμους, επομένως δεν
  καλύπτουν τα έξοδα μας για τον έλεγχο της στάθμευσης.

  Όλοι οι δήμοι έχουν πρόβλημα με την κυκλοφορία των οχημάτων και με τη
  στάθμευση.  Θα έπρεπε λοιπόν σ’ αυτό το νομοσχέδιο, να βελτιωθεί όλο το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τον έλεγχο της στάθμευσης, ώστε να μπορεί να γίνει πιο εύκολα και αποτελεσματικά.

  Λύσεις υπάρχουν και εφαρμόζονται αποτελεσματικά σε πολλές πόλεις του
  κόσμου εδώ και πολλές δεκαετίες.  Σ’ αυτές τις πόλεις, ο έλεγχος της
  στάθμευσης έχει θετικό πρόσημο στον προϋπολογισμό του δήμου.

  Μερικές διαδικασίες που υπάρχουν σε άλλες χώρες:
  – Κλήσεις μπορεί να γράφει ένας υπάλληλος μόνος του, χωρίς να χρειάζεται
  μάρτυρας.  Προσθέτουμε ότι με τη σύγχρονη τεχνολογία, ο υπάλληλος μπορεί να
  παίρνει φωτογραφία ή βίντεο από κάθε παράβαση, ως αποδεικτικό στοιχείο
  (και με συντεταγμένες GPS).
  – Σε εμπορικές περιοχές με μεγάλη ζήτηση στάθμευσης, εφαρμόζεται ευρέως
  σύστημα βραχυπρόθεσμης στάθμευσης, με ή χωρίς αντίτιμο, αλλά πάντα με
  έλεγχο ότι η στάθμευση δεν ξεπερνάει τα χρονικά όρια (π.χ. 2 ώρες).
  – Δημόσιοι ή Ιδιωτικοί Οργανισμοί που διαχειρίζονται εκτεταμένους
  δημόσιους χώρους με οχήματα, έχουν συχνά δική τους υπηρεσία ελέγχου
  στάθμευσης, που μπορεί να γράφει (και να εισπράττει) κλήσεις.
  – Οι υπηρεσίες ελέγχου στάθμευσης χρησιμοποιούν συχνά ιδιωτικές εταιρίες
  γερανών για την απομάκρυνση οχημάτων που δημιουργούν σοβαρό κυκλοφοριακό
  πρόβλημα ή που έχουν πολλές απλήρωτες κλήσεις.

  Προτείνουμε την ενσωμάτωση σχετικών παραγράφων στο παρόν νομοσχέδιο που να διορθώνουν τα παραπάνω εμπόδια στο όλο πλαίσιο του ελέγχου της στάθμευσης, όπως:

  11. Για την επίτευξη των στόχων της δημοτικής αστυνομίας, κάθε δήμος μπορεί να θεσπίσει υπηρεσία ελέγχου στάθμευσης, είτε ως υποδιεύθυνση της δημοτικής αστυνομίας, είτε ως ανεξάρτητη υπηρεσία. Τα πρόστιμα από κλήσεις θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανταποδοτικά για την απευθείας χρηματοδότηση της υπηρεσίας ελέγχου στάθμευσης, συμπεριλαμβανομένων και των μισθών του προσωπικού της. Εφ’ όσον η υπηρεσία ελέγχου στάθμευσης έχει περισσότερα έσοδα από έξοδα, θα μπορεί να προσλαμβάνει το προσωπικό που χρειάζεται για να κάνει αποτελεσματικούς ελέγχους. Ο στόχος είναι να μπορέσουν οι δήμοι να αυξήσουν ή να ξεκινήσουν τον (συχνά ανύπαρκτο) έλεγχο της στάθμευσης, αντί να κωλύονται με γραφειοκρατικά εμπόδια.

  12. Τα έσοδα των δημων από κλήσεις θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανταποδοτικά για να χρηματοδοτηθούν οι υπηρεσίες ελέγχου της στάθμευσης, ακόμα και αν αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται από διαφορετική υπηρεσία εκτός των ΟΤΑ, όπως η Τροχαία της ΕΛ.ΑΣ.

  13. Αρκεί ένας δημοτικός αστυνόμος ή αρμόδιος υπάλληλος ελέγχου στάθμευσης για να εκδώσει μια κλήση. Σε περίπτωση διεκδίκησης της κλήσης από τον οδηγό, θεσμοθετείται απλή διαδικασία εκδίκασης και τυχόν ακύρωσης ή επιστροφής του προστίμου, όπως αποφασίσει ο αρμόδιος δικαστής, σε δημόσια ακρόαση, χωρίς να απαιτείται παράβολο, δικηγόρος ή άλλη οικονομική επιβάρυνση στον οδηγό που έλαβε την κλήση. Τα έξοδα του δικαστηρίου θα καλύπτονται από τα έσοδα από τον έλεγχο της στάθμευσης, σύμφωνα με το ανταποδοτικό κριτήριο της προηγούμενης παραγράφου.

  Εκ μέρους τους συλλόγου ΠΕΖΗ
  Δημήτρης Χρυσαφίδης, Πρόεδρος
  Αλέξανδρος Αθανασόπουλος, Ταμίας
  http://www.pezh.gr
  pezh@pezh.gr

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 18:50 | Αθανάσιος Μ

  Θα ήταν πρέπον και δίκαιο να δίνει δικαίωμα σε όποιον επιθυμεί να αλλάξει κλάδο,υπηρεσία εφόσον τηρεί τις απαραίτητες προυποθέσεις,τυπικά προσόντα,μόρια έστω και πέραν την συμπλήρωση δεκαετίας στην συγκεκριμένη υπηρεσία και αντιστρόφως σε οποιονδήποτε θελήσει να επιστρέψει ή να επιλέξει δημοτική.Ας διορθωθούν οι αδικίες δίνοντας την ευκαιρία να καλυφθούν κενά στελέχωσης σε όλους τους φορείς του δημοσίου όπου υπάρχουν ανάγκες.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 18:19 | fenia

  Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟ ΛΕΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ, ΟΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΜΕΤΑΤΑΞΗ,ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΝΑ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΛΑΒΑΙΝΟΥΝ,ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΘΡΓΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟ ΕΧΕΙ ΑΦΗΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ ,ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΑΝ ΑΡΘΡΟ 28 ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΑΛΛΟ ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ,ΕΠΙΣΗΣ ΒΛΕΠΩ ΟΤΙ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ,ΟΠΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2015 ,ΕΝΩ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ, ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΑΥΤΟ.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 18:19 | Χρήστος Α.

  Κύριε Υπουργέ δώστε το δικαίωμα να γυρίσουμε εθελοντικά πίσω στην Ελληνική Αστυνομία. Να γυρίσουμε όσοι δημοτικοί αστυνομικοί θέλουμε να ενταχθούμε με τους υπόλοιπους συναδέλφους στο καθεστώς των Ειδικών Φρουρών. Μην μας στερείτε το μέλλον. Δώστε μας αυτή την ευκαιρία!

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 18:15 | Αρης

  Κ. Υπουργέ,σας παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την πλήρης αποκατάσταση των αδικιων που έχουμε υποστεί τρια χρόνια. Γρήγορη αποκατάσταση των αρμοδιοτητων των πρωην δημ. Αστυνομικων στην Ελας,δυνατότητα επιστροφής των συναδελφων απο τα καταστήματα κράτησης που απο αναγκαστική επιλογή βρέθηκαν απο πτυχιούχοι σε σωφρονιστικα ιδρύματα διχω; να συνεισφερουν στο αντικείμενο δπουδων τους. Επίσης,δίκιο θα ήταν να αναγνωρίσετε τα τυπικά προσοντα εκπαίδευσης των δημοτικων αστυνομικων που επεστρεψαν στους Δημους, καθως υπάρχουν συναδελφοι που στην ΕΛΑΣ υπηρετησαν σε ανώτερη Κατηγορία (ΠΕ-ΤΕ) και υποβαθμιστηκαν κατα την επιστροφη τους στους Δημους.
  Ευχαριστώ.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 18:01 | ΜΑΡΙΝΟΣ

  κυριε ΥΠΟΥΡΓΕ καταρχην ευχαριστουμε που δινετε ενα τελος σε ενα γολγοθα εργασιακης ασταθειας και ανασφαλειας που βιωνουμε εμεις και οι οικογενειες μας τα τελευταια δυομιση χρονια……με μια θερμη παρακληση….επειδη για ολη αυτη τη καθυστερηση ειναι υπαιτιοι και οι ιδιοι οι συναδελφοι με τις παραλογες απαιτησεις καθε φορα που κινειται κατι προς μια κατευθυνση…παρακαλω μην τους ακουσετε και το συντομοτερον δυνατον πραξτε το σωστο..πριν εχουμε θυματα..μην ξεχνατε οτι στην ελληνικη αστυνομια ηδη κινδυνεουμε τοσα χρονια…χωρις ξεκαθαρο καθεστως χωρις εξοπλισμο και εκπαιδευση…κανοντας τα παντα ατυπα….ειναι θεμα χρονου να γινει κατι ασχημο…τοτε θα λεμε τι???οτι σχολιαζαμε στο opengov για να ικανοποιησουμε και αλλους που ειχαν τις επιλογες τους και τωρα θελουν και αλλες???ποιος θα εχει την ευθυνη αραγε???ποιος θα αναλαβει το πολιτικο κοστος ενος ΘΑΝΑΤΟΥ πχ…..σας ευχαριστω πολυ….ΤΕΛΙΩΣΤΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ ΑΜΕΣΑ…

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 17:57 | Σταμάτιος Ρ.

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
  Λαμβάνοντας υπόψη ότι : α) Στο ΦΕΚ 2999/Β’ 26-11-2013 δημοσιεύτηκε η υπ. αρ. 5/2013 ανακοίνωση του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης, όπως αυτή τροποποιήθηκε στο ΦΕΚ 3030/Β’ 28-11-2013, για την υλοποίηση της διαδικασίας κινητικότητας των Δημοτικών Αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) και στα Καταστήματα Κράτησης (Κ.Κ.). Σύμφωνα με αυτή, οι υποψήφιοι δεν έπρεπε να υπερβαίνουν το 50ο έτος της ηλικίας τους. Η προθεσμία των αιτήσεων και υποβολή δικαιολογητικών προς στο ΑΣΕΠ έληγε στις 13-12-2013. Ακολούθως οι Δ.Α. των Κ.Κ. εντάχθηκαν δίχως χρονοτριβές και εντός διμήνου από την τοποθέτησή τους μετεκπαιδεύτηκαν στη Σχολή Αστυφυλάκων Κομοτηνής . Κανένας προβληματισμός δεν τέθηκε από κανέναν παράγοντα ως προς το όριο ηλικίας τους, τόσο από την πολιτική όσο και από την φυσική ηγεσία, εφόσον αυτοί κρίθηκαν ικανοί!
  β) Με το ΦΕΚ 673/Γ’ 02-06-2014 τοποθετούνται οι Δ.Α. στην ΕΛ.ΑΣ. και παρουσιάζονται στα Αστυνομικά Τμήματα στις 07-07-2014 κατόπιν σχετικών ατομικών πράξεων μετάταξης τους.
  γ)Το ΦΕΚ 3428/Β’ 19-12-2014 που προέβλεπε την εκπαίδευση των Δ.Α. της ΕΛ.ΑΣ. (αυτό δεν εφαρμόστηκε ποτέ).
  δ) Το ΦΕΚ 1755/Γ’ 29-12-2014 για την οριστική ένταξη των Δ.Α. στην ΕΛ.ΑΣ. (Μεσολαβούν εκλογές και η Πολιτεία δεν αποφασίζει αρμοδιότητες τους και μετεκπαίδευση στην ΕΛ.ΑΣ.).
  ε) Το Νομοσχέδιο με το άρθρο 25 « Επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας» (Μάρτιος 2015) που αφορά στην κατάργηση των Δ.Α. της ΕΛ.ΑΣ. αλλά διατήρηση στη συνέχεια 350 θέσεων και πλήρωση αυτών κατόπιν σχετικών αιτήσεων των Δ.Α. για παραμονή τους στην ΕΛ.ΑΣ. ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΤΕΘΗΚΕ. Τελικά μόλις 312 Δ.Α. αιτήθηκαν την παραμονή τους στην ΕΛ.ΑΣ., με την προσδοκία στην πλειοψηφία τους να ενταχθούν πλήρως στο σώμα ως ένστολοι, κατόπιν σχετικής μετεκπαίδευσης . Από τότε διανύεται όλο το 2015, μεσολαβούν δημοψήφισμα και βουλευτικές εκλογές και καμία απόφαση δεν λαμβάνεται από την Πολιτεία για τους 312 παραμένοντες Δ.Α. στην ΕΛ.ΑΣ. Επίσης διανύονται 8 μήνες στο 2016, χωρίς να ληφθεί καμία απόφαση, έως την 26η Αυγούστου 2016 που αναρτάται στη Διαβούλευση το Νομοσχέδιο, σύμφωνα με το οποίο, στο άρθρο 49, παράγραφο 6 γίνεται αναφορά για την κατάταξη των Δ.Α. στην κατηγορία των Ειδικών Φρουρών (Ε.Φ.), εφόσον οι αιτούντες δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους.
  Σας ενημερώνω ότι, από 07-07-2014 (Ημερομηνία πρώτης τοποθέτησης και παρουσίας ) οι Δ.Α. στην ΕΛ.ΑΣ. εκτελούν στην πλειοψηφία τους υπηρεσίες ένστολοι από κοινού με Αστυφύλακες ή Ειδικούς Φρουρούς ως πλήρωμα σε περιπολικά, ως βοηθοί Αξιωματικού Υπηρεσίας, προσφέρουν υπηρεσίες σε τηλεφωνικά κέντρα στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα, σε ελέγχους Κ.Υ.Ε., σε μεταγωγές κρατουμένων στα δικαστήρια, επεμβαίνουν σε ενδοοικογενειακά και διάφορα επεισόδια, συνοδεύουν ψυχασθενείς στα ψυχιατρεία, συμμετέχουν σε προσαγωγές ατόμων προς εξακρίβωση στοιχείων, σε συλλήψεις αυτόφωρων αδικημάτων, σε μέτρα τάξης και τροχαίας, σε μεικτά κλιμάκια με την υπηρεσία ασφαλείας, με την τουριστική αστυνομία, στην πάταξη του παραεμπορίου και της επαιτείας, στην επίδοση εγγράφων κλπ. δηλαδή σε καθαρά αστυνομικής φύσεως υπηρεσίες καθώς και στην γραμματειακή υποστήριξη των Α.Τ. στις κατά τόπους Διευθύνσεις .Οι Δ.Α. εκτελούν τις ανωτέρω υπηρεσίες εδώ και 2 χρόνια με πλήρη επίγνωση, ευσυνειδησία, με σεβασμό προς τον πολίτη και την ιεραρχία του σώματος της ΕΛ.ΑΣ..
  Θεωρώ θεμιτό να επανεξεταστεί και να τροποποιηθεί το χωρίο που αφορά στο όριο ηλικίας που έχει τεθεί. Από το σύνολο των Δ.Α. που επιθυμούν να καταταγούν ως Ε.Φ. είναι περίπου 40 υπάλληλοι που υπερβαίνουν το όριο των 40 ετών. Λάβετε υπ’ όψιν ότι, αρκετοί εξ αυτών ήταν κάτω των 40 ετών όταν τοποθετήθηκαν στην ΕΛ.ΑΣ. σύμφωνα με το ΦΕΚ 673/Γ’ 02-06-2014. Πάνω από 2 χρόνια υπηρεσίες των Δ.Α. στην ΕΛ.ΑΣ. τινάζονται με το παρόν Νομοσχέδιο στον αέρα και αυτό με υπαιτιότητα, απραξία και κωλυσιεργία της Πολιτείας, η οποία έρχεται 2 και πλέον χρόνια μετά, να κρίνει με διαφορετικό όριο ηλικίας από αυτό που προβλεπόταν όταν αιτήθηκαν οι Δ.Α. την μετάταξη στην ΕΛ.ΑΣ., εάν είναι ικανοί ή το αντίθετο για την κατάταξή τους στην κατηγορία των Ε.Φ.
  Σας υπενθυμίζω ότι με την υπ΄ αρ. πρωτ. 6000/2/5250/3-ιγ/ 03-02-2014 απόφαση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη-Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ., οι Δ. Α. κρίθηκαν ικανοί στο πρόγραμμα ψυχοτεχνικών και υγειονομικών εξετάσεων που έλαβε χώρα από τις 10-02-2014 έως 21-02-2014 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στις υγειονομικές υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. για την ένταξη τους .Επίσης όριο ηλικίας τότε είχε τεθεί το 50 έτος.
  Συνοψίζοντας και λαμβάνοντας ειδικά υπ’ όψιν το επιχείρημα με την απροβλημάτιστη ένταξη και άμεση μετεκπαίδευση των Δ.Α. στα Κ.Κ., χωρίς να τίθεται ξανά όριο ηλικίας τους εκ νέου, παρακαλείσθε όπως αποσύρετε το όριο ηλικίας για τους Δ.Α. που επιθυμούν να καταταγούν ως Ε.Φ.
  Παρακαλείσθε να κάνετε δεκτή τροποποίηση του Άρθρου 49 «Θέματα Δημοτικής Αστυνομίας», παράγραφος 6, όπως επισημαίνεται ακολούθως:
  «…6. Η κατάταξη στην κατηγορία των ειδικών φρουρών πραγματοποιείται με διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α., εφόσον οι αιτούντες δεν έχουν υπερβεί το 40° έτος της ηλικίας τους (κατά την 07/07/2014, ημερομηνία που πρώτη φορά τοποθετούνται και παρουσιάζονται οι Δημοτικοί Αστυνομικοί στην ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 673/Γ’ 02-06-2014),κριθούν ικανοί ότι παρέχουν τα εχέγγυα για την ορθή χρήση όπλου από τις αρμόδιες ειδικές επιτροπές ψυχοτεχνικών δοκιμασιών στις οποίες παραπέμπονται και ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπαίδευση που προβλέπεται στην υπ΄ αρ. 7002/12/1-στ’ από 27.09.1999 κ.υ.α. (Β’ 1845), η οποία εφαρμόζεται ανάλογα. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην προαναφερθείσα κ.υ.α., η υλοποίηση της εκπαίδευσης ανατίθεται στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, η διάρκεια της ορίζεται σε δύο (2) μήνες, και οι εκπαιδευόμενοι διαμένουν και σιτίζονται εκτός των κέντρων εκπαίδευσης. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των ανωτέρω ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης….»
  Επίσης , παρακαλείσθε όπως επανεξετάσετε α) την αναδρομική επιστροφή και καταβολή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) ανεξαιρέτως για όλους τους Δ.Α. και να καταβάλλεται αυτή εφ εξής στις μισθοδοσίες τους καθώς και β) την εθελοντική επιλογή των Δ.Α. που υπηρετούν στα Καταστήματα Κράτησης και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, για παραμονή σε αυτά ή επιστροφή στις Υπηρεσίες της Δημοτικής Αστυνομίας, όπως δόθηκε η δυνατότητα στην πλειοψηφία των Δημοτικών Αστυνομικών.
  Ευχαριστώ για την προσοχή και την κατανόηση και αναμένω της προσήκουσας ανταπόκρισής σας.-

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 16:15 | Δημήτρης Κωστακης

  Δυστυχώς παρατηρούμε οτι ηπαράγραφος 2 του άρθρου 49 αφορά μονο τους Δημοτικούς Αστυνομικούς. Ειναι μεγάλο λάθος διοτι η διάταξη αυτή αφορά αρκετούς υπαλλήλους που χρησιμοποίησαν την ευεργετική διάταξη της διαδημοτικής κινητικότητας, αλλα εισέπραξαν αυθαίρετα την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης στη νεα τους υπηρεσια. Για παράδειγμα υπάλληλος που υπηρετουςε σε Δημο λάμβανε την υπερβαλοΰςςα ενώ οταν πήγε με διαδημοτική κινητικότητα στη Περιφαρεια σταματηςε Να του χορηγείται. Νομίζεται αν τον γνώριζαν όλοι αυτοί οι υπάλληλοι θα μπαίνανε στη διαδικασία της διαδημοτικής κινητικότητας; Νομίζω πως όχι. Πιστεύω ότι πρεπει να συμπεριλάβετε ολους τους υπαλλήλους και όχι μονο τους δημοτικούς αστυνομικούς. Ελπίζω όπως και πολλοί άλλοι στη άρση αυτής της αδικίας, σύμφωνα και με τις αποφάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου που δικαιώνει αρκετούς υπαλλήλους που όμως ακόμη και σήμερα οι οικονομικές υπηρεσίες δεν την αποδίδουν λόγο των διαφορετικών ερμηνειών απο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
  Παρακαλώ πολυ για την ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ!!!!!!