Άρθρο 52 Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων Ο.Τ.Α.

1.Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και το γάλα των ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016, που προβλέπονται στην 53361/2006 κ.υ.α. (Β’ 1503), όπως ισχύει, και δεν έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου, αποτιμώνται σε χρήμα, σύμφωνα με την τιμή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών, που είχε λάβει χώρα για την προμήθεια των ίδιων ειδών και αποδίδονται με τις εξής προϋποθέσεις:
α. Να αναγνωρίζεται η οφειλή προς τον εργαζόμενο από τον οικείο Ο.Τ.Α.
β. Να υπάρχουν οι αντίστοιχοι κωδικοί και πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α. των ετών καταβολής.
γ. Να μπορεί να πραγματοποιηθεί η καταβολή τους, έως και σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις.
Οι δικαιούχοι, οι οφειλές, ο αριθμός των δόσεων καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται, με απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Ο.Τ.Α., η οποία λαμβάνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Στους δικαιούχους παροχής Μ.Α.Π., προστίθενται και οι οδηγοί όλων των οχημάτων, πλην επιβατηγών, ψυκτικοί, χειριστές μηχανικών σαρώθρων, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.
3. Οι συμβασιούχοι μίσθωσης έργου, που απασχολούνται για τις ανάγκες της καθαριότητας των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, συμπεριλαμβανομένων των καθαριστριών των σχολικών μονάδων, καθώς και οι συμβασιούχοι μίσθωσης έργου που ασχολούνται στην καθαριότητα, την κοπή χόρτων, την αποψίλωση και τη συντήρηση του οδικού δικτύου των Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού, κατά τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4351/2015 και του άρθρου 12 της ΠΝΠ της 30ης Δεκεμβρίου 2015 (Α’ 184), δικαιούνται τα Μέσα Ατομικής Προστασίας που προβλέπονται από την υπ’ αρ. 8853361/2-10-2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. 36586/10-7-2007 και 31119/19-5-2008 όμοιες, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις εν λόγω Κ.Υ.Α.
4. Η απασχόληση των συμβασιούχων μίσθωσης έργου της προηγούμενης παραγράφου, ανεξαρτήτως του συνολικού ετήσιου ύψους της αμοιβής τους, θεωρείται ευκαιριακή και παρεπόμενη, κατά την έννοια και για τις συνέπειες του άρθρου 39 παρ. 1β του ν. 4308/2014.
5. Από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου και στο εξής, δεν επιτρέπεται η αποτίμηση σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και του γάλακτος που προβλέπονται στην παραπάνω Κ.Υ.Α., τυχόν δε μη χορήγησή τους στους δικαιούμενους εργαζόμενους, διώκεται κατά το νόμο.
6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να παρέχουν στους/στις εργαζόμενους/ες ευθύνης τους, ανεξάρτητα του είδους εργασιακής σχέσης, υπηρεσίες ειδικού γιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας και να τους παρέχουν τα υποδεικνυόμενα από αυτούς Μέσα Ατομικής Προστασίας, όπως καθορίζεται από την κείμενη νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.
Μέχρι 31.12.2016 συγκροτούνται υποχρεωτικά σε κάθε δήμο και Περιφέρεια οι σχετικές Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας.
Εντός του Ιανουαρίου εκάστου έτους καθιερώνεται υποχρεωτική διαβούλευση μεταξύ των οργάνων των Ο.Τ.Α. α΄ και β βαθμού, των επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας που λειτουργούν σε κάθε φορέα, των μηχανικών ασφάλειας, των ιατρών εργασίας και των εκπροσώπων των εργαζομένων για τον προσδιορισμό των απαραίτητων ενεργειών για την έγκαιρη προμήθεια των σχετικών ειδών, τον τρόπο κατανομής και τη σύνταξη κανονισμού υποχρεώσεων για τη χρήση αυτών καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά στη λήψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας.
Οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να προβαίνουν σε δημοπρασίες μακροχρόνιας ισχύος, ώστε να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα έγκαιρης ολοκλήρωσης των σχετικών διαγωνισμών.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 16:00 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 52 ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ(ΕΜΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ,ΔΗΛΑΔΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΡΑΤΑΝΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΑ)ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΜΕ ΣΑΝ ΜΙΣΘΩΤΟΙ(ΠΟΛ 1057).

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 12:29 | Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ των ΟΤΑ

  Προτείνουμε να δικαιούνται τα Μέσα Ατομικής Προστασίας και οι εργαζόμενοι ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και στα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, τόσο για λόγους ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων, όσο και για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που πλήττει τις οικογένειες των εργαζομένων.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 10:44 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

  Η συνεχής ροή γάλακτος και ειδών ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους των ΟΤΑ, αποτελεί ένα μεγάλο ζήτημα και το συγκεκριμένο άρθρο προσπαθεί να το επιλύσει, αλλά κατά την γνώμη μας μερικώς.
  Η αντιμετώπιση του προβλήματος με τον τρόπο που προκρίνει το συγκεκριμένο άρθρο του υπό διαβούλευση Νομοσχεδίου δρά πυροσβεστικά όταν ορίζει ως χρονικό όριο την πενταετία 2012-2016 για τους εξής λόγους:
  1.Σε πολλούς Δήμους όπως στο δήμο Αθηναίων η αναγνώριση των οφειλών λόγω της μη χορήγησης εκτείνεται σε βάθος πέραν του 2012 και παρόλο που υπάρχουν κωδικοί, η δυνατότητα αποπληρωμής σε δόσεις, το όριο που τίθεται κάνει αδύνατη την αποπληρωμή τους.
  2.Τι γίνεται για τα χρόνια μετά το 2016, αφού τα προβλήματα που οδήγησαν στη μη δυνατότητα παροχής των ειδών αυτών, γραφειοκρατεία, αδυναμία σύνταξης μελετών και προκήρυξης έγκαιρα μέσα σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια, απουσία προσωπικού των αρμόδιων γραφείων και φυσικά την μη έγκριση των ενταλμάτων από τους οικονομικούς επιτρόπους.
  3.Δεν δίνονται σαφείς οδηγίες που αφορούν λεπτομέρειες για το ύψος αποτίμησης και πως θα προκύπτουν για κάθε έτος.
  Δεν καταλαβαίνουμε πως θα εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή αυτών των ειδών και μετά το 2016
  Πιστεύουμε πως θα πρέπει να δοθεί οριστική λύση που θα διευκολύνει τον τρόπο σύντομων διαγωνιστικών διαδικασιών απαλλαγμένων από γραφειοκρατεία και αυστηρούς δημοσιονομικούς ελέγχους, που τελικά πετυχαίνουν το αντίθετο από αυτό που επιθυμούμε,δηλαδή την έγκαιρη και απρόσκοπτη παροχή αυτών των ειδών απαραίτητων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

 • Το σωματείο ¨ Ένωση Εργατοϋπαλλήλων Δήμου Αθηναίων¨ , σωματείο της Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων καταθέτει παρατηρήσεις για το υπό ψήφιση νομοσχέδιο ¨ Ρύθμιση θεμάτων ΟΤΑ και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης¨.
  Ζητάμε στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο να γίνουν οι παρακάτω τροποποιήσεις , ώστε να επιτευχθεί η ουσιαστική και πλήρης διεκπεραίωση πάγιων και δίκαιων αιτημάτων των εργαζομένων.
  Πιο συγκεκριμένα:
  Στο άρθρο 52 ¨Μέσα Ατομικής Προστασίας¨ να υπάρξει ρητή αναφορά ότι δεν τίθεται θέμα καμιάς παραγραφής και όχι να περιοριστεί το διάστημα εφαρμογής του νόμου την πενταετία 2012 έως 2016. Αυτό γιατί στο Δήμο της Αθήνας και όχι μόνο υπάρχουν αναγνωρισμένες από τη Διοίκηση οφειλές προς τους εργαζόμενους που ξεπερνούν την πενταετία 2012-2016. Επίσης πρέπει η αναφορά στην τιμή του γάλακτος να αποσυνδεθεί από όποια διαδικασία και να συνδεθεί με άλλες διατάξεις.
  Τέλος θεωρούμε ότι πρέπει να αποτυπώνετε η ισχύς του παραπάνω άρθρου να μην έχει καταληκτική ημερομηνία την 1-1-2016 αλλά να αφορά γενικά διαγωνιστικές διαδικασίες που δεν περατώνονται.

 • 26 Αυγούστου 2016, 18:12 | ΖΑΜΒΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ

  Σε συνθήκες δραματικής έλλειψης ειδικευμένου προσωπικού στους ΟΤΑ, ιδιαίτερα στους μικρότερους που υπάρχουν θέματα εδαφικής μορφολογίας και προσέγγισης, αποτελεί ζωτικό θέμα η επί της ουσίας αντιμετώπιση των θεμάτων και η εύρεση λύσεων που διασφαλίζουν την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα στις απαιτούμενες ενέργειες της Διοίκησης.

  Το γεγονός ότι τα προβλήματα που αφορούν τις παροχές στο προσωπικό είναι παλαιά, απασχολούν τους περισσότερους ΟΤΑ και επαναλαμβάνονται, αποδεικνύει ότι δεν οφείλονται σε αμέλεια ή κακό σχεδιασμό από τις αρμόδιες υπηρεσίες- στην πλειονότητα των περιπτώσεων- αλλά την ύπαρξη ουσιαστικών προβλημάτων που δεν έχουν εντοπισθεί στην πλήρη τους έκταση.

  Στο σύνολό τους οι παροχές αυτές, ιδιαίτερα η προμήθεια μέσων προστασίας και γάλακτος, έχουν αποδειχθεί προβληματικές αλλά και κοστοβόρες, βάσει της σχέσης χρόνου ενασχόλησης του συνόλου των υπηρεσιών του Δήμου, της ωφέλειας του προσωπικού που δικαιούται την παροχή, αλλά και της αυξημένης συχνότητας απόρριψης των σχετικών ενταλμάτων από τους Επιτρόπους λόγω των ιδιαιτεροτήτων του νόμιμου τρόπου διενέργειάς τους. Τέτοιες παροχές είναι:

  α) Ιατροκλινικές εξετάσεις στο σύνολο του προσωπικού του Δήμου για την επιβεβαίωση από τον ιατρό εργασίας της φυσικής καταλληλότητας τους για την εργασία που τους ανατέθηκε. Απαιτείται ιδιαίτερη ενασχόληση της Υπηρεσίας που διενεργεί τη δαπάνη για την εύρεση διαγνωστικών κέντρων που είναι διατεθειμένα να συνεργαστούν αφενός με τον ΟΤΑ, αλλά και να χειριστούν τις ανάγκες διενέργειας εξετάσεων σε μεγάλο αριθμό προσωπικού. Επίσης απαιτείται η συμπλήρωση ατομικών ειδικών δελτίων εξετάσεων, διαφορετικών ανά κατηγορία προσωπικού, η αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, αλλά και κατά την εκκαθάριση των τιμολογίων κατόπιν επικοινωνίας με τον ιατρό εργασίας, λόγω του ιατρικού απορρήτου και ανάγκη εξατομικευμένης αντιμετώπισης όταν διαπιστωθούν προβλήματα.
  Η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με Δημόσιο Νοσοκομείο καθυστερεί συχνά για λόγους γραφειοκρατικούς (πρόσφατα υπήρχε το θέμα της καθυστέρησης διορισμού διοικήσεων στα Νοσοκομεία) ή έλλειψης διοικητικού προσωπικού διαθέσιμου και κατάλληλου να διασφαλίσει την έκδοση των απαραίτητων αποφάσεων της διοίκησης του Νοσοκομείου, να παρακολουθήσει την εκτέλεση της σύμβασης, να ξεχωρίζει και να παραδίδει τα αποτελέσματα των εξετάσεων στον ιατρό εργασίας, να συνεργάζεται με το προσωπικό του ΟΤΑ για τη συμφωνία της τιμολόγησης και βέβαια η έλλειψη ιατρικού προσωπικού, το οποίο αδυνατεί επιπρόσθετα στην καθημερινή του εργασία να εξετάσει το μεγάλο αριθμό προσωπικού που απασχολούν οι ΟΤΑ.
  Οι εργαζόμενοι αυτοί είναι εργαζόμενοι του Δημόσιου Τομέα, ήδη ασφαλισμένοι σε φορέα για τον οποίο ο Δήμος καταβάλλει εργοδοτικές εισφορές. Θα μπορούσε λοιπόν να πραγματοποιηθεί ανά διετία έλεγχος υγείας από τα κρατικά νοσοκομεία ή συμβεβλημένα με το Υπ. Υγείας ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα με το, με απλό παραπεμπτικό του εξουσιοδοτημένου ιατρού εργασίας και την υποχρέωση των εξεταζόμενων να του προσκομίσουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Ο Δήμος, ως δημόσια αρχή θα μπορούσε να μην επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος, ή διαφορετικά να ορισθεί μια περιοδική οικονομική εισφορά των ΟΤΑ στο Υπ. Υγείας για το σκοπό της διενέργειας αυτών των εξετάσεων.

  β) Παροχή φρέσκου γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό των ΟΤΑ: Ενδεικτικά αναφέρω το κόστος ενασχόλησης των υπηρεσιών για τη δημιουργία πινάκων προσωπικού και προγραμματισμού πιθανών προσλήψεων κατά τη σύνταξη μελέτης, άλλων κατά την απορρόφηση της προμήθειας, προγραμματισμό παραδόσεων, συμφωνία τιμολογίων και ημερήσιων δελτίων αποστολής με τις λίστες υπογραφών παραλαβόντων ανά υπηρεσία. Επίσης την ανάγκη αντιμετώπισης των συχνών προβλημάτων που παρουσιάζονται λόγω της μη δυνατότητας νόμιμης παροχής του είδους εκ των υστέρων σε έκτακτες περιπτώσεις- έγκαιρα προγραμματισμένων από μηνών- άγονων διαγωνισμών λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος ή στην περίπτωση μη έγκαιρων παραδόσεων (πχ πρόβλημα στο εργοστάσιο παραγωγής), τα προβλήματα νόμιμης καταβολής στον ανάδοχο ποσοτήτων αδιάθετου γάλακτος λόγω απρόβλεπτων απουσιών του προσωπικού ή έκτακτων τροποποιήσεων στην αρχική παραγγελία. Τέλος, είναι ιδιαίτερα προβληματική για τις υποστελεχωμένες υπηρεσίες (Τεχνικές και Καθαριότητας) πρώτης γραμμής των ΟΤΑ η ανάγκη απασχόλησης ικανού προσωπικού από κάθε συνεργείο, για την παραλαβή και διανομή γάλακτος, τη λήψη υπογραφών από τους δικαιούχους, την αποστολή προγραμματισμού παραδόσεων βάσει των δηλωθέντων αδειών ή προσλήψεων, προβλήματα φύλαξης σε καθαρό χώρο με κατάλληλη θερμοκρασία και μεταφοράς (μεμονωμένοι εργαζόμενοι σε τοπικές κοινότητες θα πρέπει να προσέρχονται οι ίδιοι, επιβαρυνόμενοι με το κόστος μετακίνησης, για την παραλαβή του γάλακτος, διότι κανείς ανάδοχος δεν αναλαμβάνει να παραδίδει μικρές ποσότητες γάλακτος), πλέον των συνεχών διαμαρτυριών από το προσωπικό και έντασης με τις διοικητικές υπηρεσίες, στην περίπτωση που το παρεχόμενο γάλα δεν είναι εκείνο που προτιμούν (οσμή, γεύση, ελαφρύ αντί για πλήρες κλπ).
  Ειδικά για την προμήθεια αυτή έχω την άποψη ότι θα πρέπει να γίνει και εκτίμηση εάν οι συναφθείσες συμβάσεις από τους ΟΤΑ κινούνται σε αποδεκτά πλαίσια σε σχέση πχ με τα Δελτίων Τιμών Καταναλωτή του Υπ. Ανάπτυξης ή εάν υπάρχει δυσανάλογη επιβάρυνση των προβληματικών προϋπολογισμών τους από το ολιγοπώλιο με ιδιαίτερα υψηλές τιμές (με εξαίρεση τους ΟΤΑ γαλακτοπαραγωγών περιοχών).
  Θα μπορούσε λοιπόν έναντι της παροχής να δίδεται από τους ΟΤΑ ειδικό επίδομα στο προσωπικό που δικαιούται την παροχή, απαλλασσόμενο από φόρο εισοδήματος, με βάση τις τιμές του Τμήματος Εμπορίου της αρμόδιας Αποκ. Διοίκησης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ώστε αφενός έκαστος εργαζόμενος να προμηθεύεται εγκαίρως το γάλα της αρεσκείας του από την ελεύθερη αγορά, αφετέρου οι υπηρεσίες των ΟΤΑ να έχουν τη δυνατότητα να απασχολήσουν ικανό και έμπειρο τεχνικό και διοικητικό προσωπικό σε καθήκοντα σημαντικά για την ορθή λειτουργία κάθε υπηρεσίας.
  γ) Ειδικά για την παροχή μέσων προστασίας θα πρέπει να προσδιορισθεί από το νομοθέτη με σαφήνεια, εάν το επιστημονικό τεχνικό προσωπικό των Υπηρεσιών Τεχνικών και Περιβάλλοντος δικαιούται και ποιά μέσα προστασίας. Παγίως τα τελευταία έτη απορρίπτοντα τα σχετικά εντάλματα από τους Επιτρόπους, κατόπιν σειράς Πράξεων του Ελ. Συν, οι οποίες ερμηνεύοντας τις διατάξεις της ΚΥΑ 53361/2.10.2006 (ΦΕΚ 1503/11.10.2006/ τ.Β΄) θεωρούν ότι το ως άνω προσωπικό δεν δικαιούται μέσα προστασίας λόγω της μη ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ του απασχόλησης σε χώρους όπου εκτελούνται οι εκεί αναφερόμενες εργασίες. Το επιστημονικό λοιπόν προσωπικό λοιπόν των ΟΤΑ, μεταβαίνει στα εργοτάξια για επίβλεψη των εκτελουμένων έργων ή εργασιών, χωρίς τη στοιχειώδη προστασία (κράνος, αδιάβροχο, ανακλαστικό, άρβυλα) και εκτεθειμένο σε κινδύνους.
  Όμως, πλέον της ΚΥΑ 53361, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1,2,3 του Π.Δ. 396/1994 (ΦΕΚ 220/19.12.1994 τεύχος Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ», αλλά και οι διατάξεις του Π.Δ. 395/1994 (ΦΕΚ 220/19.12.1994 τεύχος Α’) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (άρθρο 1 παρ. 1,2,3, άρθρο 2 παρ. 3,4, άρθρο 11 παρ. 1). Οι διατάξεις των ως άνω Π.Δ. εφαρμόζονται και στο δημόσιο τομέα, επιπρόσθετα με την εν ισχύι ΚΥΑ 53361 (η οποία αντικατέστησε την ΚΥΑ 88555/3293/88 η οποία μνημονεύεται στα δύο Π.Δ.). Ως εκτιθέμενος δε εργαζόμενος θεωρείται ΚΑΘΕ εργαζόμενος που βρίσκεται εξολοκλήρου ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ σε επικίνδυνη ζώνη, ενώ ορίζεται ότι στους εργοδότες επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, δημιουργώντας κινδύνους δικαστικής εμπλοκής στις διοικήσεις των ΟΤΑ, σε περίπτωση ατυχήματος σε επιστημονικό προσωπικό εργοταξίου ή συνεργείου κατά την παρουσία του προς έλεγχο των εργασιών.
  Θα πρέπει λοιπόν το συντομότερο ο νομοθέτης να διευκρινίσει ξεκάθαρα τον κατάλληλο τρόπο χειρισμού του θέματος.