Άρθρο 71 Μεταφορά πιστώσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.

Το άρθρο 161 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«Μεταφορά πιστώσεων από έργα – Αποθεματικό
1. Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, επιτρέπεται η μεταφορά πίστωσης από έργο σε έργο ή και από έργο για την ενίσχυση ή δημιουργία οποιουδήποτε άλλου κωδικού αριθμού δαπάνης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών δαπανών, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται ο ανταποδοτικός ή εξειδικευμένος χαρακτήρας των πιστώσεων και με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για τις πιστώσεις αυτές. Για τη μεταφορά αυτή απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
2. Το αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των Περιφερειών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των εγγεγραμμένων σε αυτόν τακτικών εσόδων».