Άρθρο 129 Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 35 ν. 4030/2011 τροποποιείται, ως εξής:
«3. Συστήνεται στο πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης (Υ.ΜΑ.Θ.), Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, Μακεδονίας – Θράκης (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. ΜΑ.Θ.), με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιου για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του πρώην Υ.ΜΑ.Θ.».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 36 ν. 4030/2011 τροποποιείται, ως εξής:
«3. Το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Μακεδονίας – Θράκης, ασκεί τις αρμοδιότητες του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, του άρθρου 2, της με αριθμό 75724/1151/1983 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (Β` 767), για τις περιοχές αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και τις αρμοδιότητες της παρ. 9β του άρθρου 25 του ν. 2508/1997 και της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4067/2012».
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 37 ν. 4030/2011 αντικαθίσταται, ως εξής:
«3. 1. Το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Μακεδονίας και Θράκης είναι πενταμελές και αποτελείται από:
α. Νομικό Σύμβουλο του Κράτους ο οποίος υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου στο πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, ο οποίος αναπληρώνεται από άλλο Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο, που υπηρετεί στο ίδιο Γραφείο
β. Δύο (2) Μηχανικούς, Προϊστάμενους Διευθύνσεων ή Τμημάτων ή Εισηγητές του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, με τους αναπληρωτές τους, αν δεν υπάρχουν Μηχανικοί, που υπηρετούν σε άλλη δημόσια Υπηρεσία, που εδρεύει και έχει χωρική αρμοδιότητα στη Μακεδονία και Θράκη.
γ. Έναν (1) Μηχανικό, εκπρόσωπο του ΤΕΕ., με εμπειρία σε θέματα χωροταξίας, πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης, με τον αναπληρωτή του.
δ. Έναν (1) Μηχανικό, εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, προερχόμενο από τις Περιφέρειες της Μακεδονίας και Θράκης, με τον αναπληρωτή του.
2. Η συγκρότηση και ο διορισμός των μελών του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, γίνεται με απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιου για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του πρώην Υ.ΜΑ.Θ.
3. Ο Γραμματέας του Συμβουλίου και ο αναπληρωτής του, ορίζονται με την ως άνω απόφαση, από υπαλλήλους του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.
4. Η συγκρότηση και λειτουργία του παραπάνω συμβουλίου (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. ΜΑ.Θ.) διέπεται από τις κείμενες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων της δημόσιας διοίκησης».
4. Οι διατάξεις των παρ. 15 εδ. 3, παρ.16 εδ. 3 και παρ. 17 εδ. 3, του άρθρου 49 ν. 4178/2013 (Α΄174) καταργούνται.