Άρθρο 35 Αποσπάσεις προσωπικού

Υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών που είχαν αποσπασθεί σε Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2β του ν. 2344/1995 και του άρθρου 64 του ν. 1416/1984, μπορούν να αιτηθούν απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 247 παρ. 1 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 73 παρ. 5 του ν. 3584/2007, αντίστοιχα, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, χωρίς να απαιτείται πάροδος τριετίας από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασης. Αποσπάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, πριν από τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του παρόντος άρθρου, θεωρούνται νόμιμες.

  • 27 Αυγούστου 2016, 09:14 | ΑΜΠΑΤΖΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

    Οι αποσπάσεις υπαλλήλων για λόγους συνυπηρέτησης με τον/την μετατιθέμενο/μετατιθέμενη σύζυγο, χρειάζεται να είναι ΑΜΕΣΕΣ και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη κανενός οργάνου. Δεν μπορούμε να μιλάμε για συνυπηρέτση όταν η απόσπαση υπαλλήλου που την αιτήθηκε, ολοκληρώνεται πχ μετά από 5 μήνες. Ο θεσμός της οικογένειας πάνω από όλα!

  • 26 Αυγούστου 2016, 19:38 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

    να καταργηθούν οι γνώμες δημάρχων και υπηρεσιακών συμβουλιων για να υπάρχει αξιοκρατία και επειδή μέχρι σήμερα ελάχιστες μετατάξεις και αποσπάσεις γίνονται,να υπάρχει αποκλειστική προθεσμία 3 μηνών