Άρθρο 95 Υπαίθρια διαφήμιση

1. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4257/2014 (Α’ 93) παρατείνεται από τη λήξη της για τρία (έτη)
2. Βεβαιωμένες οφειλές από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για τις παραβάσεις της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4257/2014 και δεν έχουν εισπραχθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διαγράφονται, κατόπιν απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου.