Άρθρο 113 Καταβολή δεδουλευμένων μισθών

Μη καταβληθέντες δεδουλευμένοι βασικοί μισθοί από δημοτικές επιχειρήσεις, που κατέστησαν απαιτητοί κατά τη χρονική περίοδο από 01.01.2009 έως 31.12.2013, δύναται να καταβληθούν νομίμως από την οικεία επιχείρηση, εφάπαξ ή τμηματικά, κατόπιν σχετικής απόφασης του διοικητικού τους συμβουλίου, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης σχετικής διάταξης.