Άρθρο 139 Ρυμουλκούμενα Δήμων

Στις περιπτώσεις (α) και (β) της παραγράφου 7 του Κεφαλαίου (Ε) της υπ’ αριθμ. Α2/29542/5347/1991 Υ.Α. (Β’ 707), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. ΑΙ2/37707/3600/2011 Υ.Α. (Β’ 1692), προστίθεται, μετά το τέλος της πρώτης παραγράφου της περίπτωσης (β), η φράση «και ιδιοκτησίας των Δήμων για την εξυπηρέτηση αποκομιδής απορριμμάτων».