Άρθρο 87 Επέκταση ρύθμισης

Το άρθρο 5 του ν. 4380/2016 (Α’ 66) εφαρμόζεται και στην περίπτωση των αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών των Ο.Τ.Α. του άρθρου 196 ν. 3852/2010 (Α’ 87).

  • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 11:33 | Σωκράτης

    Να επεκταθεί και στην περίπτωση των αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών των Ο.Τ.Α. του άρθρου 111 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).