Άρθρο 22 Προσθήκη εδαφίου στο άρθρο 21 του Π.Δ. 75/2011

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 75/2011, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας και ο Κανονισμός Προσωπικού των Π.Ε.Δ. εγκρίνονται από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση και δημοσιεύονται με μέριμνα αυτής την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

 • 28 Αυγούστου 2016, 16:59 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΟΥΖΗΣ

  ΠΡΟΤΑΣΗ : Τροποποίηση του Άρθρου 93 του ν. 3852/2010 <> παρ. 2
  ( Αντικαθίσταται όπου 5.000 χιλ σε 20.000 χιλ και
  προστίθεται η φράση *<>

  2. Την ειδική άδεια του παρόντος άρθρου λαμβάνουν υποχρεωτικά τα ανωτέρω
  πρόσωπα ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης, «εκτός των δημάρχων
  και αντιδημάρχων, οι οποίοι είναι ιατροί του Ε.Σ.Υ. σε δήμους κάτω των 20.000 χιλιάδων κατοίκων, καθώς και των προέδρων δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων και των προέδρων συνδέσμων.»
  Το χρονικό διάστημα χρήσης της θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας
  για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν.
  Τα ανωτέρω πρόσωπα στην περίπτωση που δεν λάβουν την ειδική άδεια
  κατά τα ανωτέρω, επιλέγουν είτε την αντιμισθία είτε το μισθό της θέσης τους
  εκτός των Δημάρχων σε Δήμους κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων που είναι ιατροί του Ε.Σ.Υ. και ασκούν το ιατρικό επάγγελμα σε δυσπρόσιτα ιατρεία, όπως ορίζονται από το ν. 3868/2010, * όπως και σε Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας νησιωτικών απομακρυσμένων περιοχών Γ΄ Ζώνης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 45,παρ.γ΄,του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως και στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως άγονες και προβληματικές Α΄κατηγορίας κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ 131/1987 ( ΦΕΚ 73 Α΄).