Άρθρο 101 Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 1 του άρθρου 290 του ΚΒΠΝ

Προστίθεται εδ. β΄ στην παρ. 1 του άρθρου 290 ΚΒΠΝ, ως εξής:
«Στις περιπτώσεις που επίκειται αλλαγή χρήσης απαλλοτριωθέντος ακινήτου το οποίο αρχικά χαρακτηρίσθηκε ως κοινόχρηστος χώρος (άλσος, πλατεία κ.λπ.), σε ακίνητο κοινωφελούς χαρακτήρα, δυνάμει ληφθείσας απόφασης-πρότασης δημοτικού συμβουλίου, αναστέλλεται αυτοδικαίως η είσπραξη βεβαιωθέντων οφειλών των παρόδιων ιδιοκτητών. Αμέσως μετά την τροποποίηση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, ο οικείος δήμος οφείλει να προβεί σε οριστική διαγραφή των βεβαιωθεισών εισφορών των παρόδιων ιδιοκτητών. Χρηματικά ποσά που έχουν ήδη εισπραχθεί από τους οικείους Ο.Τ.Α. δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα».

  • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 07:09 | Αιμίλιος Ριζογιάννης
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    «βεβαιωθέντων» !!!! οφειλών