Άρθρο 128 Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης

Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 26 ν. 4030/2011(Α’ 249) τροποποιείται, ως ακολούθως:
«3. Συστήνεται στο πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης (Υ.ΜΑ.Θ.) Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας – Θράκης (ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ.), με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιου για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του πρώην Υ.ΜΑ.Θ.».
2. Η παρ.3 του άρθρου 27 ν. 4030/2011 (Α΄249) τροποποιείται, ως ακολούθως:
«3. Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας – Θράκης έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. εισηγείται και γνωμοδοτεί στον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης για θέματα που έχουν σχέση με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από σχετικό ερώτημα του Υφυπουργού.
β. γνωμοδοτεί σε ειδικές περιπτώσεις και ύστερα από εμπεριστατωμένη αιτιολογία επί των αρχιτεκτονικών μελετών της περίπτωσης ε’ του άρθρου 21, που διαβιβάζονται σε αυτό από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής,
γ. αποφασίζει επί των ενστάσεων που υποβάλλονται κατά των αποφάσεων των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, στην περίπτωση ε’ του άρθρου 21».
3. Η παρ.3 του άρθρου 28 του ν. 4030/2011 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«3. 1.Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας και Θράκης είναι επταμελές και αποτελείται από:
α. Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ο οποίος υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου στο πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, ο οποίος αναπληρώνεται από άλλο Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο που υπηρετεί στο ίδιο Γραφείο.
β. Δύο (2) Αρχιτέκτονες, Προϊστάμενους Διευθύνσεων ή Τμημάτων ή εισηγητές του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης ή, αν δεν υπάρχουν, άλλης δημόσιας υπηρεσίας που εδρεύει και έχει χωρική αρμοδιότητα στη Μακεδονία και Θράκη, με τους αναπληρωτές τους αρχιτέκτονες.
γ. Έναν (1) Αρχιτέκτονα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τον αναπληρωτή του.
δ. Έναν (1) Αρχιτέκτονα μέλος ΔΕΠ με τον αναπληρωτή του.
ε. Δύο (2) Αρχιτέκτονες εκπροσώπους του ΤΕΕ και ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, αντίστοιχα με τους αναπληρωτές τους. Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ και ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ επιλέγονται από καταλόγους που υποβάλλουν και πρέπει να έχουν τα προσόντα του άρθρου 24 του ν. 4030/2011 και ειδίκευση ή εμπειρία σε θέματα βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής ή αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
2. Η συγκρότηση-ορισμός μελών του Κεντρικού Συμβούλιου Αρχιτεκτονικής του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης γίνεται, με απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιου για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του πρώην Υ.ΜΑ.Θ.
3. Γραμματέας του Συμβουλίου, καθώς και ο αναπληρωτής του, ορίζεται με την ως άνω απόφαση συγκρότησης υπάλληλος του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.
4. Η συγκρότηση και λειτουργία του παραπάνω συμβουλίου (ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ.) διέπεται από τις κείμενες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων της δημόσιας διοίκησης».
4. Οι παράγραφοι 6 εδ. 3, παρ.7 εδ.3, παρ. 8 εδ. 3 του άρθρου 49 του ν. 4178/2013 (Α’ 174) καταργούνται.