Άρθρο 41 Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία

Η παράγραφος 6, του άρθρου 40 του ν.4024/2011 καταργείται.