Άρθρο 43 Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Δικτύων Δήμων & Περιφερειών

1.Τα Δίκτυα Δήμων και Περιφερειών του άρθρου 101 του ν. 3852/2010 καθίστανται δικαιούχοι:
α) του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 3 του άρθρου 267 του ν 3463/2006,
β) των άρθρων 48 και 49 του ν. 4314/2014, τα οποία εφαρμόζονται αναλογικά.
2. Τα Δίκτυα Δήμων και Περιφερειών της παρ. 1 δύνανται να παρέχουν Τεχνική Υποστήριξη σε Δήμους και Περιφέρειες που υλοποιούν έργα ενταγμένα σε Περιφερειακά ή Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ν. 4314/2014.
3. Για την κάλυψη επειγουσών αναγκών είναι δυνατή η πρόσληψη τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού στα Δίκτυα Δήμων και Περιφερειών της παρ. 1, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χωρίς την εφαρμογή στην περίπτωση αυτή των διατάξεων του ν. 2190/1994.