Άρθρο 79 Διευκόλυνση της είσπραξης ιδίων εσόδων των Ο.Τ.Α.

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 261 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), αντικαθίσταται, ως εξής :
«3. Οι δήμοι μπορούν να ζητούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και του Γραφείου Κτηματογράφησης, του Κτηματολογίου και των αρμοδίων ΔΟΥ, στοιχεία που αφορούν στην ακίνητη περιουσία και στο εισόδημα των υπόχρεων, εντός των ορίων της διοικητικής τους περιφέρειας. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες υποχρεούνται να παρέχουν ατελώς στους δήμους τα στοιχεία που ζητούνται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και της δικαιοδοσίας τους, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή της σχετικής αίτησης από το Δήμο».
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 περίπτωσης (γ) του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, αντικαθίσταται, ως εξής:
«Ο διαχειριστές του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται να διαβιβάζουν αμελλητί τα ανωτέρω στοιχεία τιμολόγησης και εν γένει τα δεδομένα των υπόχρεων, που τηρούνται για τη συνείσπραξη των ποσών της παραγράφου (β`) του παρόντος άρθρου, προς τους οικείους δήμους».
3 α. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 82 του από 24.9/20.10.1958, βασιλικού διατάγματος, (Α` 171), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4337/2015 (Α’ 129), προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής: «Εξαιρούνται συμβάσεις που έχουν κυρωθεί μέχρι την 17η.10.2015».
β. Η παράγραφος (4) του άρθρου 82 του από 24.9/20.10.1958, βασιλικού διατάγματος (Α`171), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4337/2015, διαγράφεται και οι παράγραφοι 5 και 6, αναριθμούνται σε 4 και 5.

  • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 15:11 | ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

    Επί τέλους μπράβο σας. Επειδή όμως είναι δυναμικό το συστημα, μεταβάλονται δηλαδή συχνά τα δεδομένα με προσθαφαιρέσεις ακινήτων, προσθέσθε σχετική παράγραφο για την τακτή και συνεχή ενημέρωση των δήμων με τα στοιχεία των ακινήτων και ιδιαίτερα του αριθμόύ παροχής του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας με το εμβαδό του ακινήτου και του (ΑΦΜ) ιδιοκτήτη.