Άρθρο 117 Τροποποίηση της παρ. 16 του άρθρου 19 του ν. 4071/2012

Στην παρ. 16 του άρθρου 19 του ν. 4071/2012 προστίθεται τρίτο εδάφιο, ως εξής:
«Η εταιρεία ορίζεται Ενδιάμεσος Φορέας, κατά την έννοια του άρθρου 13 του ν. 4314/2014, και εξακολουθεί να ασκεί καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης για τα έργα της περιόδου 2007-2013 που μεταφέρονται σε Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου 2014-2020».