Άρθρο 118 Δαπάνες εκποίησης ακινήτων

1. Δαπάνες από προϊόν εκποίησης ακινήτων του παρόντος άρθρου που δεν αφορούσαν την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έγινε η εκποίηση, καθώς και δαπάνες από τακτικά ή έκτακτα ειδικευμένα ή ανειδίκευτα έσοδα, που δεν αφορούσαν τους παραπάνω σκοπούς εσόδων, θεωρούνται νόμιμες, εφόσον έγιναν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί υπηρεσιών, προμηθειών, έργων, αποδοχών προσωπικού κάθε κατηγορίας, απόδοσης κρατήσεων και απόδοσης ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών.
2. Καταλογισμοί, οι οποίοι έγιναν για δαπάνες της προηγούμενης παραγράφου σε βάρος των αιρετών εκπροσώπων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α., των Υπαλλήλων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου, εφόσον δεν έχουν εκτελεσθεί έως τη δημοσίευση του παρόντος, δεν εκτελούνται και τα τυχόν βεβαιωθέντα ποσά διαγράφονται, αίρεται το αξιόποινο των πράξεων που έλαβαν χώρα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και παύουν οριστικά οι ποινικές και πειθαρχικές διώξεις.
3. Οι δαπάνες που αφορούν καταβολή τιμήματος από Δήμο για την απευθείας αγορά ακινήτου, του οποίου η αγοραία αξία δεν καθορίστηκε με δικαστική απόφαση, αλλά από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών, θεωρούνται νόμιμες, εφόσον έγιναν κατόπιν νόμιμης απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου.
4. Η αληθής έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 3274/2004 (Α’ 195) και της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 3801/2009 (Α’ 163) είναι ότι θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που πληρώθηκαν από Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δήμους, Κοινότητες και ν.π.δ.δ. αυτών καθώς και συνδέσμους πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α., σε βάρος των προϋπολογισμών τους, ανεξαρτήτως από την προέλευση χρηματοδότησής τους, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτούμενων από κοινοτικούς πόρους και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις που τίθενται στις παραπάνω διατάξεις.