Άρθρο 154 Ποινικές κυρώσεις

1. Όποιος με οποιονδήποτε τρόπο παράγει, μεταφέρει, διανέμει ή προμηθεύει, ηλεκτρική ενέργεια χωρίς να έχει σχετικό δικαίωμα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή από είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000).

2. Τo δικαστήριο μπορεί να επιβάλει και τη δήμευση εν όλω ή εν μέρει των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκαν κατά την τέλεση της παράβασης που τιμωρείται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.