Άρθρο 41 Προσωπικό της Γραμματείας

 1. Για τη στελέχωση της Γραμματείας της ΡΑΕ ενόψει των νέων αρμοδιοτήτων που εκχωρούνται στη ΡΑΕ με τον παρόντα νόμο, συνιστώνται, πέραν των θέσεων που προβλέπονται στονν. 2773/1999 και σε άλλες διατάξεις όπως ισχύουν μέχρι σήμερα, επιπλέον είκοσι (20) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, πέντε (5) θέσεις διοικητικού προσωπικούκαι τρεις (3)θέσεις δικηγόρων που υπηρετούν με σχέση έμμισθης εντολής. Επιπρόσθετα, συνιστώνται πέντε (5)θέσεις ειδικού τεχνικού προσωπικού. Τα μέλη του ειδικού τεχνικού προσωπικού παρέχουν έργο υποδομής στη λειτουργία της Γραμματείας προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του έργου της.
 2. Οι ειδικότητες και τα προσόντα πρόσληψης του διοικητικού, ειδικού επιστημονικού και ειδικού τεχνικού προσωπικού, καθώς και των δικηγόρων που υπηρετούν με σύμβαση έμμισθης εντολής καθορίζονται από τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ.
 3. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕ, μπορούν να αυξάνονται οι θέσεις του προσωπικού της Γραμματείας της ΡΑΕ.
 4. Το ειδικό επιστημονικό και ειδικό τεχνικό προσωπικό της Γραμματείας της ΡΑΕ προσλαμβάνεται με την ακόλουθη διαδικασία:

  (α) Η ΡΑΕ προκηρύσσει τις θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού με την απαιτούμενη εξειδίκευση και εμπειρία. Με την ίδια προκήρυξη καθορίζονται και τα κριτήρια επιλογής αυτού, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής τους, καθώς και η διαδικασία άσκησης ενστάσεων. Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας και ευρείας κυκλοφορίας, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ.

  (β) Ειδική Επιτροπή εμπειρογνωμόνων, τουλάχιστον τριμελής, που συγκροτείται τουλάχιστον από ένα (1) μέλος της ΡΑΕ και υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στη ΡΑΕ, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της, και λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων, εξετάζει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων. Σε αυτό το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών, η Επιτροπή εμπειρογνωμόνων βαθμολογεί τους υποψηφίους ως προς τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους αναφορικά με συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής, τα οποία είχαν προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη μαζί με το συντελεστή που αποδίδεται σε καθένα από αυτά. Μεταξύ των κριτηρίων αυτών συγκαταλέγονται τα επαγγελματικά-τεχνικά προσόντα και η εργασιακή εμπειρία.

  (γ) Εν συνεχεία, η Επιτροπή εμπειρογνωμόνων καλεί τους υποψηφίους που προκρίνονται στο επόμενο στάδιο σε ατομική συνέντευξη. Η συνέντευξη διενεργείται δημοσίως και έχει σκοπό την αξιολόγηση και βαθμολογία της εν γένει προσωπικότητας των υποψηφίων, της ικανότητας και της καταλληλότητάς τους να ανταποκριθούν στην άσκηση των καθηκόντων της θέσης για την οποία κρίνονται. Η Επιτροπή βαθμολογεί κάθε υποψήφιο μετά τη συνέντευξη με ένα συντελεστή που κυμαίνεται από 0,80 έως και 1,20 επί της συνολικής βαθμολογίας που έχει λάβει ο υποψήφιος στα αντικειμενικά κριτήρια του πρώτου σταδίου της αξιολόγησης. Η βαθμολογία που λαμβάνει κάθε υποψήφιος εξάγεται από το γινόμενο του συντελεστή, που έλαβε στη συνέντευξη με το άθροισμα της βαθμολογίας που έχει λάβει στα αντικειμενικά κριτήρια.

  (δ) Η Επιτροπή εμπειρογνωμόνων, μετά το πέρας των ατομικών συνεντεύξεων, συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης στο οποίο εκτίθενται υποχρεωτικά τα νόμιμα κριτήρια και τα πραγματικά δεδομένα τα αναφερόμενα στους προτεινόμενους προς κατάληψη των θέσεων υποψηφίων, εξατομικευμένη κρίση για κάθε υποψήφιο και καταγραφή -τουλάχιστον συνοπτική- του περιεχομένου των συνεντεύξεων χωρίς την παράλειψη κρίσιμων και ουσιαστικών σημείων.

  (ε) Η Επιτροπή εμπειρογνωμόνων εισηγείται στη ΡΑΕ για την επιλογή των υποψηφίων και διαβιβάζει σε αυτήν πίνακα των προτεινόμενων προς κατάληψη των θέσεων, καθώς και το πρακτικό αξιολόγησης. Η ΡΑΕ, με αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία λαμβάνεται χωρίς τη συμμετοχή του μέλους ή των μελών της που συμμετείχαν στην Επιτροπή εμπειρογνωμόνων, επιλέγει τους υποψηφίους, οι οποίοι διαθέτουν, κατά την κρίση της, την ευρύτερη δυνατή εμπειρία και γνώση που απαιτείται για τη θέση για την οποία προορίζονται και καταρτίζει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, οι οποίοι αναρτώνται στην έδρα της ΡΑΕ και δημοσιεύονται την επίσημη ιστοσελίδα της. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από της αναρτήσεως και της δημοσίευσης, επιτρέπεται η άσκηση εντάσεως από όποιον έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον της ΡΑΕ, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην προκήρυξη. Η ΡΑΕ αποφασίζει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της ένστασης. Η παρέλευση άπρακτης της τασσόμενης από το προηγούμενο εδάφιο προθεσμίας ισοδυναμεί με απόρριψη της ένστασης. Εν συνεχεία, η ΡΑΕ αποστέλλει τους πίνακες κατάταξης στο Α.Σ.Ε.Π., με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, για επικύρωση.

  (στ) Σε περίπτωση μη επικύρωσης των πινάκων από το Α.Σ.Ε.Π. εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα παραλαβής τους, αυτοί θεωρούνται ως επικυρωμένοι και η ΡΑΕ προβαίνει στην πρόσληψη των επιλεγέντων.

  Κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού της Γραμματείας της ΡΑΕ ρυθμίζεται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της.

 5. Το διοικητικό προσωπικό προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α’ 206), όπως ισχύει. Κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της ΡΑΕ, η διαδικασία της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζεται για την πρόσληψη και διοικητικού προσωπικού σε θέσεις αυξημένης ευθύνης, οι οποίες προϋποθέτουν ειδικά επαγγελματικά προσόντα, εμπειρία, τεχνογνωσία ή συναρτώνται με την επεξεργασία ιδιαιτέρως εμπιστευτικών πληροφοριών.
 6. Οι δικηγόροιμε σχέση έμμισθης εντολής προσλαμβάνονται μετά από δημόσια ανακοίνωση και επιλογή, η οποία διενεργείται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ.Σε θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού μπορούν να προσλαμβάνονται με τη διαδικασία της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και δικηγόροι, χωρίς να θίγονται τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολήμπορούν να καταλαμβάνονται από δικηγόρους, που υπηρετούν σε θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με απόφαση της ΡΑΕ, ύστερα από αίτησή τους και σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η πρόσληψη δικηγόρου σε θέση ειδικού επιστημονικού προσωπικού της ΡΑΕσυνεπάγεται υποχρεωτική αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος. Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του ν. 1868/1989 (ΦΕΚ 230 Α), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του ν. 2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α), εφαρμόζεται αναλόγως, με εξαίρεση τη δεύτερη περίοδο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 1868/1989, από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους, για τους δικηγόρους που υπηρετούν στη ΡΑΕ με σύμβαση έμμισθης εντολής, καθώς και για τους δικηγόρους που υπηρετούν στη ΡAE σε θέση ειδικού επιστημονικού προσωπικού και τελούν σε υποχρεωτική αναστολή άσκησης του λειτουργήματός τους. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για τα μέλη της ΡΑΕ εφόσον είναι δικηγόροι.
 7. Για την κάλυψη των αναγκών της Γραμματείας της ΡΑΕ μπορεί να αποσπάται σε αυτήν προσωπικό των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α’ 28), όπως ισχύει, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις του τομέα ενέργειας.Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από πρόταση της ΡΑΕ, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες γενικές και ειδικές διατάξεις, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών που μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007, ΦΕΚ Α’ 26). Για την άρση της απόσπασης απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕ. Η απόσπαση υπαλλήλου διακόπτεται υποχρεωτικά, μετά από εισήγηση της ΡΑΕ, σε περίπτωση που οι ανάγκες της Γραμματείας της, για την κάλυψη των οποίων έγινε η απόσπαση συγκεκριμένου υπαλλήλου, μπορούν να καλυφθούν από το προσωπικό της.
 8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από πρόταση της ΡΑΕ, μπορεί να μετατάσσεται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, προσωπικό που υπηρετεί σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α΄28), όπως ισχύει, για την κάλυψη των οργανικών θέσεων της Γραμματείας της ΡΑΕ, εφόσον έχει τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για διορισμό στις θέσεις αυτές. Η ΡΑΕ, εφόσον επιθυμεί να καλύψει κενές θέσεις της Γραμματείας της με μετάταξη,προβαίνει σε σχετική ανακοίνωση που αποστέλλεται σε όλα τα Υπουργεία, τα οποία την κοινοποιούν σε όλες τις εποπτευόμενες από αυτά υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στην οποία ορίζεται αποκλειστική προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Οι αιτήσεις μετάταξης εξετάζονται από τη ΡΑΕ, η οποία αποφαίνεται, αφού συνεκτιμήσει την καταλληλότητα των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης στην οποία θα γίνει η μετάταξη, κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
 • 5 Ιουνίου 2011, 21:34 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Επί του άρθρου 41, παρ. 2:
  Το Σώμα της Γ.Σ. μετά από συζήτηση αποφάσισε κατά πλειοψηφία να διατυπώσει το ακόλουθο μοναδικό προταθέν σχόλιο:
  «Η διάταξη αυτή κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο χρήζει βελτίωσης σχετικά με το προσωπικό.
  Να απαλειφθεί ο όρος «ειδικό» επειδή ο όρος «ειδικό τεχνικό προσωπικό», αφορά αποκλειστικά σε προσωπικό Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι.»

  Επί του άρθρου 41, παρ. 4:
  Το Σώμα της Γ.Σ. μετά από συζήτηση αποφάσισε κατά πλειοψηφία να διατυπώσει το ακόλουθο μοναδικό προταθέν σχόλιο:
  «Η συγκεκριμένη διάταξη περιγράφει διαδικασία σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού και αν παραμείνει ως έχει, εκτιμάται ότι θα εμφανιστούν προβλήματα κατά την εφαρμογή της.
  Να αντικατασταθεί με την ήδη υπάρχουσα διάταξη του ν.2773/99:
  «Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό της Γραμματείας της ΡΑΕ προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α’).»»

  Επί του άρθρου 41, παρ. 5:
  Το Σώμα της Γ.Σ. μετά από συζήτηση αποφάσισε κατά πλειοψηφία να διατυπώσει το ακόλουθο μοναδικό προταθέν σχόλιο:
  «Η συγκεκριμένη διάταξη περιγράφει διαδικασία σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού και αν παραμείνει ως έχει, εκτιμάται ότι θα εμφανιστούν προβλήματα κατά την εφαρμογή της.
  Να απαλειφθεί η δεύτερη πρόταση της παρ. 5 του άρθρου 41».

 • 5 Ιουνίου 2011, 16:06 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΜΑΤΙΝΑ

  Με ποια εχέγγυα αντικειμενικότητας, αξιοκρατίας και αμεροληψίας η ΡΑΕ αποκλείει τη πρόσληψη του προσωπικού μέσω της διαδικασίας του αναγνωρισμένου για τη διαφάνεια των προσλήψεων, ΑΣΕΠ, ειδικά για ένα τόσο νευραλγικό τομέα της αγοράς όπως η ενέργεια. Σε τι αποσκοπεί η πρόσληψη προσωπικού ΤΕ και μέρους του διοικητικού μέσω συνέντευξης από Επιτροπή της ΡΑΕ (και όχι του ΑΣΕΠ), αν όχι σε «φωτογραφικές προσλήψεις», σε μια περίοδο που προμηνύονται χιλιάδες απολύσεις στον ευρύτερο δημόσιο (και όχι μόνο) τομέα?

 • 5 Ιουνίου 2011, 10:21 | Κώστας Λ.

  Ξεδόντιασμα του ΑΣΕΠ και επιστροφή σε «συνεντεύξεις» για να βάλουμε τα δικά μας παιδιά;Μήπως είναι ακόμα στην κυβέρνηση η ΝΔ, που εισήγαγε σωρηδόν τέτοιου είδους διατάξεις, και δεν το έχω καταλάβει; Μην απορρείτε μετά γιατί το κίνημα των «αγανακτισμένων» διογκώνεται!!

  Απορώ αν έχει δει ο Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος φαίνεται να προσπαθεί να επιβάλει την αξιοκρατία και τη διαφάνεια στο δημόσιο, τις διατάξεις αυτού του άρθρου!!

 • 5 Ιουνίου 2011, 00:34 | Κατερίνα Η.

  Όλα τα θέματα διάρθρωσης (άρθρο 40) και στελέχωσης της Γραμματείας (άρθρο 41) παραπέμπονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ, ο οποίος αποτελεί απόφαση της ΡΑΕ. Συνεπώς δίνεται λευκή επιταγή στην εκάστοτε διοίκηση της ΡΑΕ, χωρίς να λογοδοτεί σε κανέναν, να τροποποιεί τη δομή και στελέχωση της Γραμματείας. Δεδομένου ότι ως σήμερα ο Κανονισμός αυτός αποτελούσε Προεδρικό Διάταγμα, υπήρχε εξασφάλιση των πολιτών και συναλλασσομένων με τη ΡΑΕ ότι ο τρόπος οργάνωσης και η στελέχωση της Γραμματείας της ΡΑΕ δεν θα επηρεάζεται από μεταβολές στη διορισμένη από την Κυβέρνηση διοίκηση της ΡΑΕ, και ότι το προσωπικό της Γραμματείας θα είναι ανεπηρέαστο να εκτελεί τα καθήκοντά του, χωρίς να εξαρτάται η εξέλιξή του από τις διαθέσεις της εκάστοτε διορισμένης ηγεσίας της ΡΑΕ. Δυστυχώς, η παραπομπή σε εσωτερική απόφαση της ΡΑΕ, αλλάζει άρδην αυτά τα δεδομένα, και μετατρέπει το προσωπικό (και άρα και το έργο) της αρχής αυτής σε υποχείριο της εκάστοτε ηγεσία της (και κατ’ επέκταση του εκάστοτε Υπουργού) με προφανείς δυσμενέστατες συνέπειες σε επενδυτές και καταναλωτές.

  Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να παρασχεθεί ευελιξία στη ΡΑΕ να μεταβάλει την οργάνωσή της ανάλογα με τις συνθήκες που αλλάζουν συνεχώς. Ωστόσο, πρέπει να υπάρχει αιτιολόγηση και λογοδοσία στην κοινωνία για τον τρόπο που η ΡΑΕ διαχειρίζεται τους φόρους που εισπράττει και για τον τρόπο που διοικεί τα του οίκου της, γι’ αυτό βασικά θέματα διαφάνειας και διαδικασιών πρέπει να περιλαμβάνονται στον παρόντα νόμο και όχι να αποτελούν αντικείμενο του Κανονισμού της ΡΑΕ.
  Τα θέματα αυτά που ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ είναι τα εξής:
  1. Τα προσόντα του προσωπικού που στελεχώνουν τις θέσεις (όπως προβλεπόταν και στον προηγούμενο Νόμο 2773) πρέπει να αναφέρονται στον παρόντα νόμο.
  2. Διαφανής διαδικασία επιλογής, αξιολόγησης και ορισμού Προϊσταμένων στις διευθύνσεις και τμήματα της ΡΑΕ, με ουσιαστική εμπλοκή του ΑΣΕΠ, προκήρυξη ανοιχτή σε όσους έχουν τα προσόντα να διεκδικήσουν θέση (και εκτός ΡΑΕ), και επιτροπή αξιολόγησης με εχέγγυα ανεξαρτησίας, αξιοπιστίας και αμεροληψίας.
  3. Διαφανής διαδικασία επιλογής, πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού της Γραμαμτείας της ΡΑΕ (και των δικηγόρων με έμμισθη εντολή), με ουσιαστική εμπλοκή του ΑΣΕΠ. Είναι απαράδεκτο να προβλέπεται η αξιολόγηση ειδικού επιστημονικού προσωπικού από τριμελή επιτροπή εμπειρογνωμόνων, στην οποία μετέχουν «υπάλληλοι που υπηρετούν στη ΡΑΕ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας», δηλαδή ακόμα και απόφοιτοι δημοτικού! Επίσης απαράδεκτο είναι να αποτελεί εσωτερική διαδικασία, χωρίς εμπλοκή εξωτερικού αξιολογητή (μη διορισμένου από τη διοίκηση της ΡΑΕ) η επιλογή προσωπικού, και η απομάκρυνση του ΑΣΕΠ από την όλη διαδικασία. Αν η ΡΑΕ είναι πράγματι αμερόληπτη δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από τη διαφάνεια και τη συμμετοχή και άλλων αξιολογητών εκτός ΡΑΕ.
  4. Τα κριτήρια επιλογής προσωπικού δεν μπορεί να είναι οποιαδήποτε. Πρέπει να προβλέπονται οι γενικές κατηγορίες και τα κριτήρια, αλλιώς θα πρκύψει βιομηχανία φωτογραφικών προκηρύξεων!! Η ουσιαστική εμπλοκή του ΑΣΕΠ είναι απαραίτητη. Απορώ αν έχει δει ο Υπουργός Εσωτερικών τις διατάξεις αυτού του νομοσχεδίου..
  5. Η ένσταση που προβλέπεται στην παράγραφο (4.ε) υποβάλλεται στη ΡΑΕ, δηλαδή στους ίδιους ουσιαστικά που αξιολόγησαν τους υποψηφίους και άρα είναι προδιαγεγραμμένη η απόρριψή της. Να υποβάλλεται στο ΑΣΕΠ η ένσταση και όχι στη ΡΑΕ.
  6. Απαράδεκτη η διάταξη περί 20 ημερών προθεσμίας στο ΑΣΕΠ να επικυρώσει τους Πίνακες αλλιώς θεωρούνται επικυρωμένοι. Τόσο επείγουσα είναι η πρόσληψη του προσωπικού της ΡΑΕ που πρέπει να παρεκκλίνει κάθε διαδικασίας; Πρέπει να διαγραφεί οπωσδήποτε.
  7. Η διαδικασία της παραγράφου (5) αποτελεί άλλη μία εν λευκώ επιταγή στη διοίκηση της ΡΑΕ να προσλαμβάνει «δικά της παιδιά», με διαδικασία εκτός ΑΣΕΠ και για το διοικητικό προσωπικό με επίκληση προφάσεων.
  8. Οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στις μετατάξεις στην παράγραφο (7) είναι επίσης αδικαιολόγητες, δημιουργούν άνιση μεταχείριση και πρέπει να καταργηθούν.

 • 3 Ιουνίου 2011, 17:13 | μαραμενος κρινος

  Ανεπιτρεπτο αρθρο .. ΡΟΥΣΦΕΤΟΛΟΓΙΚΟΤΑΤΟ ?ΔΗΛ θα γινει η ΡΑΕ club με ατομα που επιθυμει η Αρχη ? τι θα πει ειδικο τεχνικο προσωπικο ? που ειναι ο ΑΣΕΠ ?

 • 3 Ιουνίου 2011, 17:08 | μαραμενος κρινος

  Ανεπιτρεπτο αρθρο .. ΡΟΥΣΦΕΤΟΛΟΓΙΚΟΤΑΤΟ ?ΔΗΛ θα γινει η ΡΑΕ club με ατομα που επιθυμει η Αρχη ?

 • 3 Ιουνίου 2011, 17:48 | μαραμενος κρινος

  . .Αρθρο που αφορα την παρακαμψη του ΑΣΕΠ .. την ασυδοσια της Αρχης .. και αυτο αρθρο αυθαιρεσιας και ρουσφετιου . .Η πολιτικη εξυγιανσης και αναβαθμισης του δημοσιου βιου δε μπορει να εχει τετοια αρθρα

 • 30 Μαΐου 2011, 19:37 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ

  Για κάποιο λόγο οι λέξεις που έχουν διαγραφεί στον κειμενογράφο word εδώ παρουσιάζονται σαν μέρος του κειμένου. Διορθώνω λοιπόν τις προτεινόμενες τροποποιήσεις:
  ΑΡΘΡΟ 41 παρ. 4
  Το ειδικό επιστημονικό και ειδικό τεχνικό προσωπικό της Γραμματείας της ΡΑΕ προσλαμβάνεται με την διαδικασία του άρθρου 19 του ν.2190/1994.
  Είτε να παραμείνει η διατύπωση του εν ισχύ νόμου για την ΡΑΕ (ν 2773/99): Το ειδικό επιστημονικό και ειδικό τεχνικό προσωπικό της Γραμματείας της ΡΑΕ προσλαμβάνεται σύμφωνα με την διαδικασία της παρ.3 του άρθ.1 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ206 Α )

  Αρθ.41 παρ. 5
  Το διοικητικό προσωπικό προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α’ 206], όπως ισχύει. Κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της ΡΑΕ, ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 3 του Αρθ. 15 του 2190/94 για την πρόσληψη και διοικητικού προσωπικού σε θέσεις αυξημένης ευθύνης, οι οποίες προϋποθέτουν ειδικά επαγγελματικά προσόντα, εμπειρία, τεχνογνωσία ή συναρτώνται με την επεξεργασία ιδιαιτέρως εμπιστευτικών πληροφοριών.
  Είτε:
  Το διοικητικό προσωπικό προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 2190/94.άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α’ 206), όπως ισχύει. Κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της ΡΑΕ, η διαδικασία του Αρθ. 15 του 2190/94, εφαρμόζεται για την πρόσληψη και διοικητικού προσωπικού σε θέσεις αυξημένης ευθύνης, οι οποίες προϋποθέτουν ειδικά επαγγελματικά προσόντα, εμπειρία, τεχνογνωσία ή συναρτώνται με την επεξεργασία ιδιαιτέρως εμπιστευτικών πληροφοριών.

 • Δεν πρέπει απο τον νόμο να καθορίζονται οι θέσεις της Γραμματείας μπορεί να χρειάζονται πολύ λιγότεροι ,άλλωστε γνωρίζετε πόσοι δουλεύουν σήμερα στην ΡΑΕ , απο αυτούς θα λογαριάσεται ότι χρειάζονται μόνο το μισό προσωπικό και οι υπόλοιποι περισεύουν . Εάν ήταν ανώνυμη εταιρεία θα ήταν πολύ πιο ευέλικτη διότι πρέπει να υπάρχουν κριτήρια παραγωγικότητος και όχι αβέρτα αργομισθίες όπως γίνεται τώρα σε όλες τις Ανεξάρτητες αρχές.

 • 27 Μαΐου 2011, 21:09 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 41 παρ. 4
  0 νόμος 3812/2009 μόλις πριν λίγο καιρό αναμόρφωσε τον νόμο 2190/94. Στο Αρθ. 1 παρ.1 υποπαρ.δ , σαφώς προβλέπεται η υπαγωγή των ανεξαρτήτων αρχών συνταγματικώς κατοχυρωμένων ή μη, στις διατάξεις του 2190/94. Στις διατάξεις αυτού του νόμου προβλέπεται η κατάργηση της συνέντευξης, εκτός της περίπτωσης επιλογής ειδικού επιστημονικού προσωπικού, το οποίο προσλαμβάνεται με τις διατάξεις του αρθ.14 του 2190/94. Επίσης στο άρθρο 2 παρ.1 του ίδιου νόμου προβλέπεται: 1. Οι προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις υπηρεσίες και στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 εκδίδονται από το ΑΣΕΠ.
  Συνεπώς είτε θα πρέπει να αντικατασταθεί όλο το άρθρο του νομοσχεδίου και να επαναδιατυπωθεί ως:
  Το ειδικό επιστημονικό και ειδικό τεχνικό προσωπικό της Γραμματείας της ΡΑΕ προσλαμβάνεται με την ακόλουθη διαδικασία του άρθρου 19 του ν.2190/1994.
  Είτε να παραμείνει η διατύπωση του εν ισχύ νόμου για την ΡΑΕ (ν 2773/99): Το ειδικό επιστημονικό και ειδικό τεχνικό προσωπικό της Γραμματείας της ΡΑΕ προσλαμβάνεται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία τις διατάξεις της παρ.3 του άρθ.1 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ206 Α )

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ Αρθ.41 παρ. 5
  Η πρόβλεψη του Αρθ.41 παρ.5 που αφορά το Διοικητικό προσωπικό έρχεται σε ευθεία αντίφαση με τον νόμο 3812/2009 στο σημείο που προβλέπει: Κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της ΡΑΕ, η διαδικασία της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζεται για την πρόσληψη και διοικητικού προσωπικού σε θέσεις αυξημένης ευθύνης, οι οποίες προϋποθέτουν ειδικά επαγγελματικά προσόντα, εμπειρία, τεχνογνωσία ή συναρτώνται με την επεξεργασία ιδιαιτέρως εμπιστευτικών πληροφοριών.
  Η παραπάνω διαδικασία προβλέπει πρόσληψη εκτός ΑΣΕΠ και συνέντευξη η οποία σύμφωνα με το αρθ.5 του ν. 3812/2009 έχει καταργηθεί. Εξάλλου και για ειδικές περιπτώσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής (αρθ.5 3812/2009) προβλέπεται ειδική διαδικασία που περιλαμβάνει και συνέντευξη στο αρθ.18 του ν.2190/94.
  Ως εκ τούτου το άρθρο 5 του νομοσχεδίου είτε θα πρέπει να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
  Το διοικητικό προσωπικό προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α’ 206], όπως ισχύει. Κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της ΡΑΕ, ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 3 του Αρθ. 15 του 2190/94 η διαδικασία της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου,—εφαρμόζεται για την πρόσληψη—και διοικητικού προσωπικού σε θέσεις αυξημένης ευθύνης, οι οποίες προϋποθέτουν ειδικά επαγγελματικά προσόντα, εμπειρία, τεχνογνωσία ή συναρτώνται με την επεξεργασία ιδιαιτέρως εμπιστευτικών πληροφοριών.

  Είτε:
  Το διοικητικό προσωπικό προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 2190/94.άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α’ 206), όπως ισχύει. Κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της ΡΑΕ, η διαδικασία της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζεται για την πρόσληψη και διοικητικού προσωπικού σε θέσεις αυξημένης ευθύνης, οι οποίες προϋποθέτουν ειδικά επαγγελματικά προσόντα, εμπειρία, τεχνογνωσία ή συναρτώνται με την επεξεργασία ιδιαιτέρως εμπιστευτικών πληροφοριών.