Άρθρο 116 Ανεξαρτησία του προσωπικού και διοίκηση της ΑΔMΗΕ Α.Ε.

1. Οι αποφάσεις σχετικά με τον διορισμό, την ανανέωση και τους όρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής και της διάρκειας της περιόδου απασχόλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε, λαμβάνονται από το Εποπτικό Συμβούλιο που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 117 του παρόντος νόμου και καθίστανται δεσμευτικές, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 2.

2. Η ταυτότητα και οι όροι που διέπουν τη θητεία, τη διάρκεια και τη λήξη της περιόδου απασχόλησης των προσώπων που ορίζονται από το Εποπτικό Συμβούλιο για διορισμό ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ή για την ανανέωση της θητείας τους, και οι λόγοι κάθε προτεινόμενης απόφασης τερματισμού της περιόδου απασχόλησης, κοινοποιούνται στη ΡΑΕ. Οι όροι αυτοί καθίστανται δεσμευτικοί μόνον εάν, εντός τριών (3) εβδομάδων από την κοινοποίησή τους, η ΡΑΕ δεν εγείρει αντιρρήσεις. Η ΡΑΕ μπορεί να εγείρει αντιρρήσεις ως προς τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1:

(α) εφόσον προκύψουν αμφιβολίες όσον αφορά την επαγγελματική ανεξαρτησία του προσώπου που έχει διοριστεί ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΑΔΜΗΕ Α.Ε.,

(β) στην περίπτωση πρόωρης λήξης της περιόδου απασχόλησης, εάν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την αιτιολόγηση της πρόωρης λήξης.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ή άλλου συλλογικού οργάνου με εκτελεστικές αρμοδιότητες, δύνανται να προσφύγουν ενώπιον της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος νόμου, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης τους ή οποιασδήποτε άλλης μορφής πρόωρης λήξης της απασχόλησής τους.

4. Η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ή άλλου συλλογικού οργάνου με εκτελεστικές αρμοδιότητες, δεν κατείχε καμία επαγγελματική θέση ή ευθύνη, συμφέρον ή επιχειρηματική σχέση, άμεσα ή έμμεσα, που να συνδέεται με τη ΔΕΗ ΑΕ ή με οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, με την επιφύλαξη της δραστηριότητας μεταφοράς της ΔΕΗ ΑΕ. και τη ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ ή τους μετόχους που ασκούν τον έλεγχό της, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από τον διορισμό. Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ή άλλου συλλογικού οργάνου με εκτελεστικές αρμοδιότητες δεν πρέπει να κατείχαν καμία επαγγελματική θέση ή ευθύνη, συμφέρον ή επιχειρηματική σχέση, άμεσα ή έμμεσα, που να συνδέεται με την ΔΕΗ ΑΕ ή με οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, της, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών πριν από τον διορισμό τους.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου με εκτελεστικές αρμοδιότητες, και οι υπάλληλοι του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. δεν πρέπει να έχουν άλλη επαγγελματική θέση ή ευθύνη, συμφέρον ή επιχειρηματική σχέση, άμεσα ή έμμεσα, που να συνδέεται με οποιοδήποτε άλλο μέρος της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης της ΔΕΗ ΑΕ ή τους μετόχους που ασκούν τον έλεγχό της,.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου με εκτελεστικές αρμοδιότητες, και οι υπάλληλοι του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. δεν πρέπει να έχουν κανένα συμφέρον ούτε να λαμβάνουν οικονομικό όφελος, άμεσα ή έμμεσα, που να συνδέεται με οποιοδήποτε μέρος της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης της ΔΕΗ ΑΕ πέραν της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Η αμοιβή τους δεν εξαρτάται από τις δραστηριότητες ή τα αποτελέσματα της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης της ΔΕΗ ΑΕ πέραν των δραστηριοτήτων ή των αποτελεσμάτων του ΑΔΜΗΕ Α.Ε.. Δεν συνιστά παράνομο οικονομικό όφελος για τους σκοπούς του παρόντος η συμμετοχή σε ασφαλιστικούς φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που κατέχουν μετοχές ή άλλες κινητές αξίες της ΔΕΗ ΑΕ.

7. Μετά τη λήξη της περιόδου απασχόλησής τους στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε., τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.. ή άλλου συλλογικού οργάνου με εκτελεστικές αρμοδιότητες, δεν έχουν καμία επαγγελματική θέση ή ευθύνη, συμφέρον ή επιχειρηματική σχέση που να συνδέεται με οποιοδήποτε μέρος της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης της ΔΕΗ ΑΕ πέραν της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ή με τους μετόχους που ασκούν τον έλεγχο της ΔΕΗ ΑΕ για διάστημα τεσσάρων (4) ετών.

8. Οι παράγραφοι 3 έως 7 εφαρμόζονται σε όλα τα πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα εκπροσώπησης και διαχείρισης κατ’ εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και στα πρόσωπα που λογοδοτούν απευθείας σε αυτά για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία, τη συντήρηση ή την ανάπτυξη του Συστήματος.

9. Οι απαγορεύσεις των παρ.3 έως και 8 ΑΔΜΗΕ ισχύουν και στην περίπτωση κάθε άλλης επιχείρησης που εκτελεί δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, καθώς και κάθε συνδεδεμένη, κάθετα ή οριζόντια, με αυτές επιχείρηση.

10. Στους παραβάτες του παρόντος άρθρου επιβάλλεται με απόφαση της ΡΑΕ πρόστιμο ύψους από €50.000 ως €200.000, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του παρόντος νόμου.

  • 5 Ιουνίου 2011, 16:48 | ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ

    Στην ¶ 6 πρέπει να προληφθεί ότι :
    Δεν συνιστά παράνομο οικονομικό όφελος για τους σκοπούς του παρόντος η συμμετοχή σε κοινωνικούς φορείς η συνδικαλιστικούς φορείς στους οποίους συμμετέχουν και εργαζόμενοι από άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ηλεκτρική ενέργεια (παραγωγή- εμπόρια –διανομή )