Άρθρο 85 Απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής πρόσβασης τρίτων σε ΑΣΦΑ και τις υποχρεώσεις ιδιοκτησιακού διαχωρισμού

1. Αίτημα για την απαλλαγή τμήματος ή του συνόλου του ΑΣΦΑ από την υποχρέωση ιδιοκτησιακού διαχωρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 ή από την υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε τρίτους, υποβάλλεται με την αίτηση χορήγησης Άδειας ΑΣΦΑ ή με την αίτηση τροποποίησης της Άδειας αυτής, λόγω επέκτασης του ΑΣΦΑ ή με την αίτηση αύξησης της δυναμικότητάς του.

2. Η απαλλαγή χορηγείται με απόφαση της ΡΑΕ, για ορισμένο χρόνο, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73.

3. Η εφαρμογή της διαδικασίας των παραγράφων 1 και 2 δεν απαιτείται, εφόσον πρόκειται για ΑΣΦΑ που συνιστά τμήμα διασύνδεσης, για την οποία έχει χορηγηθεί απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε τρίτους κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 22 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ ή του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ. Στην περίπτωση αυτή, με την αίτηση χορήγησης άδειας ΑΣΦΑ, συνυποβάλλεται κάθε στοιχείο σχετικά με τη χορηγηθείσα απαλλαγή. Στην Άδεια ΑΣΦΑ συμπεριλαμβάνονται οι όροι υπό τους οποίους χορηγήθηκε η απαλλαγή.

  • 2 Ιουνίου 2011, 17:15 | ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

    Δεν αναφέρονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες κάποια επιχείρηση μπορεί να απαλλαγεί από την υποχρέωση ιδιοκτησιακού διαχωρισμού. Στο άρθρο 49 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ αναφέρονται μεταξύ άλλων δυνατότητες απαλλαγής από το άρθρο 9 της Οδηγίας που αφορά τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό. Θα ήταν επιθυμητό να είναι ξεκάθαρο στον παρόν νόμο, ποια εξαίρεση θα ισχύει για την Ελλάδα.
    Το εν λόγω άρθρο περιορίζει τις νέες επενδύσεις από εταιρείες του κλάδου. Πρόταση: Να μπορούν να συμμετάσχουν στο μετοχικό κεφάλαιο Α.Σ.Φ.Α. ανεξαρτήτως ποσοστού (εφόσον το επιθυμούν) και καθετοποιημένες επιχειρήσεις του κλάδου χωρίς δεσπόζουσα θέση.