Άρθρο 28 Διεξαγωγή ερευνών

Τα μέλη της ΡΑΕ και το προσωπικό της Γραμματείας της, μετά από έγγραφη εντολή της ΡΑΕ, προς διαπίστωση των παραβάσεων του παρόντος νόμου και των πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του και των κανόνων ανταγωνισμού στους τομείς αυτούς, ασκούν τις εξουσίες και τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 26 του ν. 703/1977, όπως ισχύει. Σε περίπτωσηπαρεμπόδισης του έργου της ΡΑΕ εφαρμόζονται οι σχετικές με την επιβολή ποινών και κυρώσεων διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 703/1977, όπως ισχύει.

  • 2 Ιουνίου 2011, 17:46 | ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

    Όπου 703/1977 (ΦΕΚ Α΄ 278) αντικατάσταση με ν. 3959/2011