Άρθρο 3 Κρατική εποπτεία και γενικές αρχές

 1. Η άσκηση Ενεργειακών Δραστηριοτήτωντελεί υπό την εποπτεία του Κράτους,η οποία ασκείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) στο πλαίσιο των αμοιβαίων αρμοδιοτήτων τους και του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού της Χώρας.Ο μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός λαμβάνει υπόψη του ταυπάρχοντα και πιθανολογούμενα ενεργειακά αποθέματα σε εθνικό,περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, το διακοινοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου, τις τάσεις της διεθνούςαγοράς ενέργειας και αποσκοπεί:

  (α) Στην ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς ενέργειας μέσω της αύξησης του διασυνοριακού εμπορίου, ώστε να επιτευχθούν , ανταγωνιστικές τιμές, υψηλότερα πρότυπα παρεχόμενων υπηρεσιών, βελτίωση της αποδοτικότητας του τομέα και ταυτόχρονα να ενισχυθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού και η αειφορία.

  (β) Στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Χώρας και την εφαρμογή βιώσιμης πολιτικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας εντός της ενιαίας ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς.

  (γ) Στην προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο και των διεθνώνυποχρεώσεων της Χώρας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής των κατάλληλων οικονομικά αποτελεσματικών κινήτρων στους παραγωγούς για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες παραγωγής ενεργείας καιπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε) και ως Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), καθώς και της λήψης των κατάλληλων μέτρων για την ενθάρρυνση των καταναλωτών στην αποδοτικότερη χρήση της ενεργείας υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού,

  (δ) Στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη της Χώρας, με κύριο στόχο την ενσωμάτωση των απομονωμένων δικτύων στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και τη δημιουργία μίας ενιαίας εθνικής και ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς.

  (ε) Στην βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίαςκαι την επίτευξη υγιούς ανταγωνισμού με στόχο τη μείωση του κόστουςενέργειας για το σύνολο των χρηστών και καταναλωτών.

  (στ) Στην καταπολέμηση της Ενεργειακής Πενίας με τη διαμόρφωση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης.

  Ο μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός διαμορφώνεται σε δεκαετή κυλιόμενη βάση και προσλαμβάνει τη μορφή απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,η οποία γνωστοποιείται στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων. Πριν από την έκδοση της σχετικής απόφασης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ζητά τη γνώμη της ΡΑΕ, των παραγωγικών φορέων, της Οικονομικής καιΚοινωνικής Επιτροπής και ειδικών επιστημόνων.

 2. Το Κράτος μεριμνά για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη όλων τωνδραστηριοτήτων του ενεργειακού τομέα, για την εξασφάλιση, υπό συνθήκεςανταγωνισμού, της παροχής τεχνικά αξιόπιστης και οικονομικά προσιτήςενέργειας στους καταναλωτές, για την καταπολέμηση της Ενεργειακής Πενίας και για την εφαρμογή των κανόνωντης σταδιακής απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της αγοράς Φυσικού Αερίου.
 3. Οι επιχειρήσεις που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες υποχρεούνται:

  (α) Να ασκούν τη δραστηριότητά τους και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τις πράξεις πουεκδίδονται κατ` εξουσιοδότησή της και τους όρους και τις προϋποθέσειςπου περιλαμβάνονται στις άδειές τους.

  (β) Να τηρούν τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της αμεροληψίας και της μη διάκρισης των χρηστών και των πελατών, ιδίως για τις υπηρεσίες που παρέχουν υπό καθεστώς αποκλειστικών δικαιωμάτων.

  (γ) Να λειτουργούν και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατά τρόπο ώστε να προάγεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός στην αγορά ενέργειας, εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που τους ανατίθενται.

  (δ) Να ασκούν τη δραστηριότητά τους κατά τρόπο τέτοιο ώστε να μη θίγονται ταδικαιώματα των καταναλωτών, όπως αυτά εξειδικεύονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και με τις πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.

  (ε) Να παρέχουν υπηρεσίες ενεργειακής αποδοτικότητας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3855/2010 (ΦΕΚ Α’ 95) και των πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.

  (στ) Να εφαρμόζουν τα μέτρα για την καταπολέμηση της Ενεργειακής Πενίας και την προστασία των Ευάλωτων Καταναλωτών.

  (ζ) Να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές τις πληροφορίες που τους ζητούνται στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, εντός των προθεσμιών που τίθενται με τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος και των πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.

 4. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και η ΡΑΕ ασκούν τις αρμοδιότητες πουτους ανατίθενται με τον παρόντα νόμο και τις πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του με τέτοιο τρόπο ώστε:

  (α) Να προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον από τις επιπτώσεις τωνΕνεργειακών Δραστηριοτήτων, να διασφαλίζεται η ενεργειακή αποδοτικότητα, η προστασία του κλίματος και η βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη.

  (β) Να ικανοποιείται το σύνολο των ενεργειακών αναγκών της Χώρας και να διαφυλάσσεται η ασφάλεια εφοδιασμού και το αδιάλειπτο της τροφοδοσίας σε ενέργεια, σύμφωνα με την οικονομικά βέλτιστη από τις διαθέσιμες τεχνολογίες.

  (γ) Να ελέγχεται αν οι κάτοχοι άδειας που δραστηριοποιούνται στην αγοράΕνέργειας μπορούν να χρηματοδοτούν τις δραστηριότητες γιατις οποίες τους χορηγήθηκε άδεια.

  (δ) Να προάγεται η εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών και οικονομικά αποτελεσματικών μεθόδων και πρακτικών από τους κατόχους αδειών, καθώς και η ενεργειακά αποδοτική και οικονομικά αποτελεσματική χρήση της ενέργειας που προμηθεύονται οι πελάτες.

  (ε) Να προάγεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός στην αγοράενέργειαςκαι η εύρυθμη λειτουργία αυτής, σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.

  (στ) Να προστατεύονται τα συμφέροντα των πελατών και ιδιαίτερα των Ευάλωτων Πελατών, ιδίως σε σχέση με τις τιμές, τη διαφάνεια των τιμολογίων και των χρεώσεων, τους όρουςπρομήθειαςενέργειας, την ασφάλεια εφοδιασμού, την τακτική παροχή,την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προμήθειας ενέργειας και να ασκείται αποτελεσματικά το δικαίωμα των Πελατών να επιλέγουν Προμηθευτή.

  (ζ) Να λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες στις οποίες προβαίνουν οι κάτοχοιάδειας για την έρευνα, ανάπτυξη και χρήση νέων τεχνικών μεθόδων καιδιαδικασιών κατά την άσκηση των Ενεργειακών Δραστηριοτήτων.

  (η) Να προστατεύεται το κοινό από κινδύνους που δημιουργούνται από τις Ενεργειακές Δραστηριότητες και να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας όσων απασχολούνται στις δραστηριότητες αυτές.

  (θ) Να υλοποιούνται τα μέτρα που θεσπίζονται με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της Ενεργειακής Πενίας σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς τόσο του Δημοσίου Τομέα όσο και του ιδιωτικού.

 • 2. Στο Άρθρο 3 «Κρατική Εποπτεία και Γενικές Αρχές»:

  – να προστεθεί στην παρ. 3 νέο εδάφιο (η) ως ακολούθως:
  «3.Οι επιχειρήσεις που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες υποχρεούνται: ….«(η) Να τηρούν την αρχή της ίσης μεταχείρισης στην εργασία και την απασχόληση στη βάση των επιταγών του Ν/3304/2005»

  – να προστεθεί στην παρ. 4 νέο εδάφιο (ι) ως ακολούθως:
  «4.Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και η ΡΑΕ ασκούν τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται με τον παρόντα νόμο και τις πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του με τέτοιο τρόπο ώστε: ……«(ι) Να διασφαλίζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης στη βάση των επιταγών του Ν.3304/2005».

 • Τα περισσότερα απο όσα γράφετε στο άρθρο 3 είναι περιτά ευχολόγια διότι προβλέπονται απο νόμους και την αυτονόητη κοινή λογική . Δεν είναι ανάγκη να περιλαμβάνοντε στον νόμο ,ο οποίος πρέπει να περιγράφει λιτά και ρητά τι επιδιώκει και πως επιτυγχάνεται η κρατική εποπτεία . Είναι κατά την γνώμη μου ένα απο τα σοβαρότερα ερωτήματα του νομοσχεδίου και δεν υπάρχει σαφής απάντηση με τον βερμπαλισμό του στο επίμαχο νομοσχέδιο σε αυτό το άρθρο.

 • 19 Μαΐου 2011, 20:49 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΒΙΑΣ

  ΕΘΝΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΕΣ.
  ΑΝ Η ΔΕΗ Α.Ε. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ (ΟΠΩΣ Ο ΟΤΕ)
  ΤΟΤΕ ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΘΑ ΜΙΛΑΜΕ;;
  ΑΝ ΔΕΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΘΕΛΗΣΕΙ ΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ;;
  Η ΛΕΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΔΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΙΔΙΟΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΗΤΗΡΙΑ ΑΠΛΑ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΩΣΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΠΟΙΟ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ ΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΕΣ