Άρθρο 46

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ Α’ 191), όπως κάθε φορά ισχύει, οι διατάξειςτου παρόντος Δεύτερου Μέρους ρυθμίζουν ειδικότερα τα ζητήματα προστασίας τωνπελατών στον τομέα Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου. Για τους σκοπούς του παρόντος οποιαδήποτε αναφορά σε πελάτες νοείται ως αναφορά σε Επιλέγοντες Πελάτες με εξαίρεση τις εταιρείες στις οποίες έχει χορηγηθεί με Υπουργική Απόφαση η άσκηση της δραστηριότητας διανομής και προμήθειας φυσικού αερίου σε μη Επιλέγοντες Πελάτες.

2. Η ΡΑΕ εποπτεύει την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Δεύτερου Μέρους από τους Προμηθευτές και δύναται να επιβάλλει στους παραβάτες, διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του παρόντος νόμου.

  • 3 Ιουνίου 2011, 12:20 | ΔΕΠΑ Α.Ε.

    Το κεφάλαιο θα πρέπει να διατυπωθεί έτσι ώστε να είναι σαφές ότι υποχρεώσεις προμηθευτών λιανικής αγοράς δεν αφορούν και προμηθευτές χονδρικής αγοράς, που απευθύνονται σε επιλέγοντες, μεγάλους πελάτες σύμφωνα με το νόμο, οι οποίοι προστατεύονται από το νομοθετικό πλαίσιο των διατάξεων περί ανταγωνισμού και απελευθέρωσης της αγοράς αερίου.