Άρθρο 101 Ποινικές κυρώσεις

1. Όποιος ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 86 παράγραφος 1, χωρίς να κατέχει σχετική άδεια, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ έως τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ, ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της πράξης.

2. Το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να επιβάλει τη δήμευση εν όλω ή εν μέρει των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκαν κατά την τέλεση της παράβασης που τιμωρείται σύμφωνα με την παράγραφο 1.