Άρθρο 58 Διαδικασία ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

1. Η επιλογή των επιχειρήσεων που θα παρέχουν τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας γίνεται με δημόσιο διαγωνισμό που διενεργείται:

(α) για τους σκοπούς των άρθρων 55 και 56 του παρόντος νόμου,μετά από απόφαση της ΡΑΕ, και

(β) για τους σκοπούς του άρθρου 57, μετά από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγήςύστερα από γνώμη της ΡΑΕ.

2. Η διαδικασία επιλογής του παρόχου των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας θα πρέπει να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις:

(α) Να είναι απλή, διαφανής και να μην εισάγει διακρίσεις μεταξύ των επιχειρήσεων.

(β) Να εξασφαλίζει την οικονομική και τεχνική δυνατότητα της παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας κοινής ωφέλειας.

(γ) Να επιφέρει το μικρότερο δυνατό κόστος τόσο στους πελάτες που κάνουν χρήση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας όσο και για τους υπόλοιπους πελάτες.

(δ) Να ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις στην αγορά, ιδίως όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών με τιμές ή άλλους όρους και προϋποθέσεις, που αποκλίνουν από τους συνήθεις εμπορικούς όρους.

(ε) Να εξασφαλίζεται ότι καμία επιχείρηση δεν αποκλείεται εκ των προτέρων και να μπορεί να ορίζονται διαφορετικές επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων για την παροχή των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για κάθε διαφορετική κατηγορία πελατών ή για την κάλυψη διαφορετικών περιοχών της Χώρας.

(στ) Να περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των προτεινόμενων τιμολογίων για κάθε κατηγορία πελατών και του αιτούμενου ανταλλάγματος που υποβάλλει κάθε ενδιαφερόμενος για την παροχή των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

3. Με την απόφαση της παραγράφου 1καθορίζεται το αντικείμενο του διαγωνισμού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορές και προσδιορίζονται η διαδικασία του διαγωνισμού, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια κατακύρωσης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στην πρόσκληση για την υποβολή των προσφορών, περίληψη της ανωτέρω πρόσκλησης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε μια ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας με πανελλήνια κυκλοφορία, στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με απόφαση, κατά περίπτωση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή της ΡΑΕ, η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να συντέμνεται, εφόσον συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος και για χρόνο όχι βραχύτερο των σαράντα πέντε (45) ημερών. Οι υποχρεώσεις που συνδέονται με την παροχή της υπηρεσίας κοινής ωφέλειας και κάθε άλλο προβλεπόμενο στην πρόσκληση στοιχείο τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής προσφορών.

4. Με απόφαση της ΡΑΕ που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθορίζεται η μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους και το αντάλλαγμα που οφείλεται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχήςυπηρεσιών κοινής ωφέλειας των άρθρων 55, 56 και 57 του παρόντος νόμου. Το αντάλλαγμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέτρο του αναγκαίου για την κάλυψη του κόστουςγια την εκπλήρωση της υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας,λαμβανομένων υπόψη των σχετικών εσόδων και ενός εύλογου κέρδους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών. Η μεθοδολογία υπολογισμού του ανταλλάγματος πρέπει να είναι απλή, διαφανής, να μην επιφέρει στρεβλώσεις στην αγορά, να επιφέρει το ελάχιστο δυνατό κόστος στους καταναλωτές και η εφαρμογή της να είναι εύκολα επαληθεύσιμη και ελέγξιμη. Για τον ορθό υπολογισμό του κόστους παροχής των υπηρεσιών θα πρέπει πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) Το κόστος παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας δεν δύναται να υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ του καθαρού κόστους της λειτουργίας μιας καθορισμένης επιχείρησης, με υποχρεώσεις κοινής ωφέλειας και της λειτουργίας της χωρίς τις υποχρεώσεις αυτές.

(β) Για την ορθή εκτίμηση του κόστους δεν λαμβάνονται υπόψη κόστη που κάθε καθορισμένη επιχείρηση θα προσπαθούσε να αποφύγει εάν δεν παρείχε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

(γ) Για τον προσδιορισμό του κόστους συνεκτιμώνται τα οφέλη που αποκομίζει η επιχείρηση από την παροχή των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

(δ) Σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης της παροχής των υπηρεσιών σε μία επιχείρηση, το κόστος καθορίζεται βάσει αναλύσεως των δαπανών στις οποίες θα προέβαινε μια μέση επιχείρηση, με χρηστή διαχείριση και κατάλληλα εξοπλισμένη προς ικανοποίηση των απαιτήσεων σχετικά με την παροχή της υπηρεσίας κοινής ωφελειας, προκειμένου να εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις.

5. Έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής του Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας και του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου, ως πάροχος των υπηρεσιών αυτών ορίζεται η ΔΕΗ Α.Ε. Κάθε πελάτης εντάσσεται στην αντίστοιχη τιμολογιακή κατηγορία της ΔΕΗ Α.Ε. και τιμολογείται με τα δημοσιευμένα τιμολόγια Προμήθειας που ισχύουν και για τους λοιπούς Πελάτες της ΔΕΗ Α.Ε., οι οποίοι ανήκουν στην ίδια κατηγορία Πελατών.Η μεθοδολογία υπολογισμού του ανταλλάγματος του ενδεχόμενου κόστους της ΔΕΗ Α.Ε. για την παροχή των υπηρεσιών αυτών καθώς και οι τρόποι κάλυψής του καθορίζονται με αποφάσεις της ΡΑΕ, σύμφωνα με τα κριτήρια του παρόντος άρθρου. Η ευθύνη για την επαλήθευση της ορθότητας υπολογισμού του ανταλλάγματος και της αποφυγής καταβολής υπεραντιστάθμισης ανήκει στη ΡΑΕ.