Άρθρο 128 Ανεξάρτητος Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

1. Με την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δραστηριοτήτων της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε:, η ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. μετονομάζεται σε «ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. και με διακριτικό τίτλο «ΛΑΓΗΕ ΑΕ», (εφεξής Λειτουργός Αγοράς), η οποία θα λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και θα διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν 2190/1920 (ΦΕΚ 144 Α`) και τις διατάξεις του νόμου αυτού, προσαρμόζοντας αντίστοιχα το Καταστατικό του.

2. Σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στα άρθρα 129 και 130 του παρόντος νόμου, η ΛΑΓΗΕ ΑΕ ασκεί τις δραστηριότητες που ασκούνταν από τη ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ, πλην εκείνων που κατά το άρθρο 110 του παρόντος νόμου μεταφέρονται στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και παραμένουν σε αυτόν τα πάγια στοιχεία που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου χρησιμοποιούνται στις παραμένουσες σε αυτόν δραστηριότητες .

3. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να περιορίζει το ποσοστό συμμετοχής του στο Λειτουργό της Αγοράς. Η διαδικασία διάθεσης και το ύψος του εκάστοτε διατιθέμενου ποσοστού ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

  • 3 Ιουνίου 2011, 12:46 | Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών

    άρθρο 128 παρ. 3; Ποιος ο λόγος απώλειας του δημόσιου χαρακτήρα της ΛΑΓΗΕ ΑΕ; Δεν παρέχεται καμία διασφάλιση σχετικά με τον δημόσιο έλεγχο. Δεν θα έπρεπε τα θέματα αυτά να ορίζονται με απλή ΚΥΑ