Άρθρο 150 Παρεκκλίσεις

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υποβάλλεται τεκμηριωμένο αίτημα στην ΕΕ, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 44 της Οδηγίας 2009/72 ΕΚ, για τη χορήγηση παρέκκλισης για τα Απομονωμένα Μικροδίκτυα. Η παρέκκλιση δύναται να αφορά στην εφαρμογή των Κεφαλαίων III και VIII της Οδηγίας 2009/72ΕΚ..