Άρθρο 8 Σύνθεση και λειτουργία της ΡΑΕ

1. Η ΡΑΕ συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, όπως ορίζεται ειδικότερα στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της.

2. Η ΡΑΕ συνεδριάζει νομίμως εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος ή τουλάχιστον ένας εκ των Αντιπροέδρων ως προεδρεύων και τρία (3) τουλάχιστον μέλη, αποφασίζει δε κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση που θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η επιβολή κύρωσης, η ΡΑΕ συνεδριάζει νομίμως εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση τουλάχιστον πέντε (5) μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου ή ενός εκ των Αντιπροέδρων ως προεδρεύοντος.

3. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου ή, εάν αυτός απουσιάζει, του προεδρεύοντος Αντιπροέδρου, εκτός από τις περιπτώσεις που η λαμβανόμενη απόφαση συνεπάγεται την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

4. Κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τις συνεδριάσεις της ΡΑΕ ρυθμίζεται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της.

5. Με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να μεταβιβάζονται στον Πρόεδρο, στους Αντιπροέδρους ή σε άλλα μέλη της ΡΑΕ συγκεκριμένες αρμοδιότητες, οι οποίες έχουν ανατεθεί στη ΡΑΕ. Εξαιρείται η μεταβίβαση της αρμοδιότητας επιβολής διοικητικών κυρώσεων, η οποία ανήκει αποκλειστικά στη ΡΑΕ.Στην απόφαση με την οποία γίνεται η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων μπορεί να ορίζεται ότι οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες δύνανται να ασκούνται παράλληλα και από τη ΡΑΕ ως συλλογικό όργανο.