Άρθρο 17 Διαχείριση Κλειστών Συστημάτων Διανομής

 1. Με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα Κλειστά Συστήματα Διανομήςεντός της Ελληνικής επικράτειας και τα πρόσωπα που τα διαχειρίζονται. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των διαχειριστών Κλειστών Συστημάτων Διανομής, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση του τρόπου διαχείρισης των παραπάνω Κλειστών Συστημάτων.
 2. Με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση του διαχειριστή του Κλειστού Συστήματος Διανομής, δύναται να παρέχεται εξαίρεση από την υποχρέωση σύμφωνα με την οποία τα τιμολόγια σύνδεσης και χρήσης στο σύστημά του και οι μεθοδολογίες που διέπουν τον υπολογισμό τους, εγκρίνονται από τη ΡΑΕ πριν από τη θέση τους σε ισχύ. Κάθε χρήστης Κλειστού Συστήματος Διανομής για το οποίο έχει παρασχεθεί εξαίρεση κατά τα ανωτέρω δύναται να αιτείται την έγκριση από τη ΡΑΕ των εφαρμοζόμενων από τον διαχειριστή του Κλειστού Συστήματος Διανομής, τιμολογίων σύνδεσης και χρήσης ή και της μεθοδολογίας βάσει της οποίας υπολογίζονται αυτά.
 • 3 Ιουνίου 2011, 13:20 | ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ

  Θεωρώ ότι η αρμοδιότητα καθορισμού των κλειστών συστημάτων είναι ασαφής και αδιευκρίνιστη συμφώνα με την οδηγία πρέπει να μιλάμε για έναν χώρο βιομηχανικό –εμπορικό σε συγκεκριμένο γήπεδο και όχι γενικά
  Και έτσι δεν θα έχει νόημα και η παράγραφος 2 που αφόρα την τιμολόγηση
  Δεν μπορεί η ανεξάρτητη αρχή να ορίζει τον διανομέα σε μια περιφέρεια πολιτών της χώρας χωρίς την εντολή από τους εκπροσώπους των πολιτών (δήμος- περιφέρεια –κυβέρνηση ) δημοκρατία σας λέει κάτι ???? και όχι συμφωνία ΡΑΕ- ιδιοκτήτη συστήματος .

 • 3 Ιουνίου 2011, 11:39 | Ευστάθιος Παπαδοόπουλος

  Η ανάθεση στη ΡΑΕ της δυνατότητας να καθορίζει τα κλειστά δίκτυα διανομής υπερβαίνει τις απαιτήσεις της Οδηγίας 72/2009. Τα κλειστά δίκτυα , ο καθορισμός των οποίων μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές, όμως υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες στην εφαρμογή τους και στην αλληλεξάρτησή τους από τη λειτουργία των υπαρχόντων δικτύων.
  Η αδειοδότηση των διαχειριστών των κλειστών δικτύων προϋποθέτει πολλαπλούς ελέγχους και γνωμοδοτήσεις από φορείς οι οποίοι τυπικά δεν υπάγονται διοικητικά στην αρμοδιότητα της ΡΑΕ. Η εμπλοκή που μπορεί να προκύψει, από τις διαφορετικές απόψεις φορέων, δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορεί να επιλυθεί μέσω των εξουσιών της ΡΑΕ και η ρύθμιση μπορεί να προκαλέσει περισσότερη δυσλειτουργία στον μηχανισμό έκδοσης αδειών.

  Για όλους τους παραπάνω λόγους οι εκτελεστικές δικαιοδοσίες της ΡΑΕ σε ότι αφορά βασικές λειτουργίες της Αγοράς θα πρέπει να υπόκεινται στον έλεγχο της συντεταγμένης εκτελεστική εξουσίας, πολύ δε περισσότερο αφού η ΡΑΕ υπόκειται με την παρούσα σύνταξη μόνο σε δικαστικό και κοινοβουλευτικό έλεγχο.

 • Το άρθρο 2 είναι περιτό δεν χρειάζεται η ΡΑΕ να εγκρίνει τα τιμολόγια σε κκλειστά συστήματα διανομής μπορεί να το κάνει αυτόματα η αγορά και ο ανταγωνισμός.