Άρθρο 125 Πιστοποίηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στην περίπτωση που ενδέχεται να ελέγχεται από πρόσωπα τρίτης χώρας (Άρθρο 11 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)

1. Σε περίπτωση που συνεπεία ιδιοκτησιακού διαχωρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 του παρόντος νόμου, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ενδέχεται να τεθεί ή έχει ήδη τεθεί υπό τον έλεγχο προσώπου ή προσώπων από τρίτη χώρα ή τρίτες χώρες, η ΡΑΕ ειδοποιεί σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τον σκοπό αυτό η ΡΑΕ δύναται να εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες και υποδείξεις αναφορικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της αίτησης πιστοποίησης.

2. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. γνωστοποιεί στη ΡΑΕ κάθε γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει στην απόκτηση του ελέγχου του ΕΣΜΗΕ ή του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς από πρόσωπο ή πρόσωπα από τρίτη χώρα ή τρίτες χώρες.

3. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, ηΡΑΕ εκδίδει σχέδιο απόφασης σχετικά με την πιστοποίηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία της γνωστοποίησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η ΡΑΕ απορρίπτει την πιστοποίηση, εάν αποδειχθεί:

(α) ότι η απόκτηση ελέγχου συνεπάγεται παράβαση των απαιτήσεων του άρθρου 9 της Οδηγίας 2009/72 ΕΚ και,

(β) ότι η χορήγηση της πιστοποίησης θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και της Κοινότητας. Κατά την εξέταση του θέματος αυτού, η ΡΑΕ λαμβάνει υπόψη:

(i) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Κοινότητας έναντι της εν λόγω τρίτης χώρας που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμφωνιών που έχουν συναφθεί με μία ή περισσότερες τρίτες χώρες, με την Κοινότητα μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, στις οποίες διαλαμβάνονται ζητήματα ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού,

(ii) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Ελλάδος έναντι της εν λόγω τρίτης χώρας, τα οποία απορρέουν δυνάμει συμφωνιών που έχει συνάψει η Ελλάδα με τη χώρα αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι οι συμφωνίες αυτές συνάδουν με την κοινοτική νομοθεσία, και

(iii) άλλα συγκεκριμένα στοιχεία και περιστάσεις που αφορούν την υπόθεση και την οικεία τρίτη χώρα.

4. Η ΡΑΕ κοινοποιεί αμελλητί την απόφασή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες και στοιχεία που σχετίζονται με αυτή.

5. Η ΡΑΕ πριν εκδώσει την απόφασή της σχετικά με την πιστοποίηση, αιτείται την γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με:

(α) τη συμμόρφωση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προς τις απαιτήσεις του άρθρου 9 της Οδηγίας 2009/72 ΕΚ κατόπιν της αλλαγής του ελέγχου του, και,

(β) ενδεχόμενο η χορήγηση της πιστοποίησης να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Κοινότητας.

6. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποιεί τη γνώμη της εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης του αιτήματος της ΡΑΕ σύμφωνα με την αμέσως προηγούμενη παράγραφο. Κατά την κατάρτιση της γνώμης της, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει τη γνώμη του Οργανισμού, του οικείου κράτους μέλους και των ενδιαφερόμενων μερών. Η δίμηνη προθεσμία παρατείνεται κατά δύο (2) μήνες κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου των ως άνω προθεσμιών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η απόφαση της ΡΑΕ τεκμαίρεται αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

7. ΗΕυρωπαϊκή Επιτροπή, κατά την εκτίμηση του κατά πόσον ο έλεγχος προσώπου ή προσώπων από την οικεία τρίτη χώρα ή τρίτες χώρες θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Κοινότητας, λαμβάνει υπόψη:

(α) τα συγκεκριμένα δεδομένα της περίπτωσης και της τρίτης χώρας ή τρίτων χωρών για την οποία πρόκειται, και

(β) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Κοινότητας έναντι της εν λόγω τρίτης χώρας ή τρίτων χωρών που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ μίας ή περισσότερων τρίτων χωρών και της Κοινότητας και στις οποίες συμφωνίες διαλαμβάνονται ,ζητήματα ασφάλειας του εφοδιασμού.

8. Η ΡΑΕ εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη των προθεσμιών που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου λαμβάνει απόφαση όσον αφορά στην πιστοποίηση. Κατά τη λήψη της απόφασής της, η ΡΑΕ λαμβάνει υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ΡΑΕ δύναται να αρνηθεί την πιστοποίηση, εάν αυτή θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ελλάδος ή την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9. Η απόφαση της ΡΑΕ και η γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μαζί με το αιτιολογικό της, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

10. Η ΡΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πιστοποίηση του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, σε περίπτωση που κατά την άσκηση του ελέγχου διαπιστώσει ότι διακυβεύεται η προστασία των έννομων συμφερόντων δημόσιας ασφάλειας της Ελλάδος, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.