Άρθρο 52 Προστασία Ευάλωτων Καταναλωτών

1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου και της Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου, στους Ευάλωτους Πελάτες εντάσσονται οι κάτωθι κατηγορίες πελατών:

(α) Οι οικονομικά ασθενείς οικιακοί πελάτες που πλήττονται από την Ενεργειακή Πενία.

(β) Οι πελάτες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την συνεχή και αδιάλειπτο παροχή ενέργειας. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι πελάτες που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης καιιδίως άτομα που χρειάζονται συνεχή προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία συσκευών υποστήριξης ή παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών, ενδεικτικά, συσκευές μηχανικής υποστήριξης αναπνευστικής ή καρδιακής λειτουργίας, συσκευές αιμοκάθαρσης και κάθε παρόμοιας φύσης συσκευή.

(γ) Ηλικιωμένοι πελάτες που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συνοικούν με άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το ως άνω όριο ηλικίας.

(δ) Πελάτες με σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδίως άτομα με σοβαρή σωματική ή ψυχική αναπηρία, με νοητική αναπηρία, σοβαρά οπτικοακουστικά ή κινησιακά προβλήματα, ή με πολλαπλές αναπηρίες ή με χρόνια πάθηση και οι οποίοι εκ του λόγου τούτου δεν δύνανται να διαχειριστούν και διαπραγματευτούν την συμβατική τους σχέση με τον Προμηθευτή.

(ε) Οι πελάτες σε απομακρυσμένες περιοχές και ιδιαίτερα στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά που δικαιούνται ίδιες υπηρεσίες τόσο ως προς τις τιμές όσο και ως προς την ποιότητα, την ασφάλεια του εφοδιασμού και την διαφάνεια των συμβατικών όρων και προϋποθέσεων με τους άλλους πελάτες.

2. Ανάλογα με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κάθε κατηγορία, δύναται να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα για την προστασία τους, ιδίως η παροχή μειωμένων τιμολογίων, η εγκατάσταση μετρητών με δυνατότητα προπληρωμής, οι ευνοϊκότεροι όροι πληρωμής των λογαριασμών, οι εναλλακτικοί τρόποι πρόσβασης σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης και πληρωμής λογαριασμών, η απαγόρευση διακοπής σύνδεσης τέτοιων καταναλωτών σε κρίσιμες περιόδους.

3. Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης ενός πελάτη σε κατηγορία Ευάλωτων Πελατών καθορίζονται με Αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με εξαίρεση τα τιμολόγια Προμήθειας, τα μέτρα προστασίας για κάθε κατηγορία Ευάλωτων Καταναλωτών τόσο κατά το προσυμβατικό, όσο και κατά το συμβατικό ή στάδιο λύσης και καταγγελίας της Σύμβασης με τον Προμηθευτή, καθορίζονται με σχετικές διατάξεις στους αντίστοιχους Κώδικες Προμήθειας. Η ΡΑΕ ελέγχει και παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται για τους Ευάλωτους Πελάτες και δύναται να επιβάλει τις κυρώσεις του άρθρου 36, σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων αυτών.

 • 5. Στο Άρθρο 52 «Προστασία Ευάλωτων Καταναλωτών»:

  – στην παρ. 1 το εδάφιο (δ) να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
  «(δ)Πελάτες µε αναπηρία ή χρόνια πάθηση, ήτοι άτομα µε αισθητηριακή αναπηρία, κινητική αναπηρία, ψυχική αναπηρία, νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, χρόνια πάθηση».

  – στην παρ. 1 να προστεθεί νέο εδάφιο (ε) αμέσως μετά το εδάφιο (δ) ως ακολούθως:
  «(ε)Πελάτες που είναι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες: α) παιδιών µε αισθητηριακή αναπηρία, κινητική αναπηρία, ψυχική αναπηρία, νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, χρόνια πάθηση και β) ενηλίκων µε αισθητηριακή αναπηρία, κινητική αναπηρία, ψυχική αναπηρία, νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, χρόνια πάθηση».

  – η παρ. 2 να διαμορφωθείς ως ακολούθως:
  «2. Ανάλογα με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κάθε κατηγορία, δύναται να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα για την προστασία τους, ιδίως η παροχή μειωμένων τιμολογίων, η απαλλαγή από την πληρωμή παγίου, η εγκατάσταση μετρητών με δυνατότητα προπληρωμής, οι ευνοϊκότεροι όροι πληρωμής των λογαριασμών, οι εναλλακτικοί τρόποι πρόσβασης σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης και πληρωμής λογαριασμών, η απαγόρευση διακοπής σύνδεσης τέτοιων καταναλωτών σε κρίσιμες περιόδους».

  – η παρ. 3 να διαμορφωθεί ως ακολούθως:
  «3. Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης ενός πελάτη σε κατηγορία Ευάλωτων Πελατών καθορίζονται με Αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με εξαίρεση τα τιμολόγια Προμήθειας, τα μέτρα προστασίας για κάθε κατηγορία Ευάλωτων Καταναλωτών τόσο κατά το προσυμβατικό, όσο και κατά το συμβατικό ή στάδιο λύσης και καταγγελίας της Σύμβασης με τον Προμηθευτή, καθορίζονται με σχετικές διατάξεις στους αντίστοιχους Κώδικες Προμήθειας. Ειδικά όσον αφορά στην κατηγορία «Ευάλωτων Καταναλωτών» – άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες παιδιών/ατόμων με αναπηρία, κατά την κατάρτιση των προαναφερθεισών Υπουργικών Αποφάσεων και Κωδίκων Προμήθειας ζητείται εγγράφως η γνώμη της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.). Η ΡΑΕ ελέγχει και παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται για τους Ευάλωτους Πελάτες και δύναται να επιβάλει τις κυρώσεις του άρθρου 36, σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων αυτών».

  Η πρότασή μας βασίζεται στη διαπίστωση ότι η γνώση των δημοσίων αρχών σε ζητήματα αναπηρίας και προσβασιμότητας είναι ελάχιστη. Αντιθέτως η πολύχρονη γνώση, εμπειρία και τεχνογνωσία της Συνομοσπονδίας σε ζητήματα αναπηρίας και προσβασιμότητας μπορεί να βοηθήσει σημαντικά προκειμένου να διαμορφωθεί ένα πραγματικά ευνοϊκό πλαίσιο για την κατηγορία των «Ευάλωτων Καταναλωτών» – άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες παιδιών/ατόμων με αναπηρία.

 • 2 Ιουνίου 2011, 17:26 | ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Να διαγραφεί η τελευταία φράση και να διαμορφωθεί ως εξής:
  1 (δ) Πελάτες με σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδίως άτομα με σοβαρή σωματική ή ψυχική αναπηρία, με νοητική αναπηρία, σοβαρά οπτικοακουστικά ή κινησιακά προβλήματα, ή με πολλαπλές αναπηρίες ή με χρόνια πάθηση

  Τεκμηρίωση:
  Βλ σχόλιο για 1 (ι) Ευάλωτους πελάτες

 • Αυτό το άρθρο είναι περιτό στο νομοσχέδιο αφήστε την φιλευσπλαχνία στην κοινωνική πρόνοια και στα φιλανθρωπικά σωματεία . Η κάνετε υπουργικές αποφάσεις και κοστολογήστε και την δαπάνη και ποιός θα την πληρώσει.