Άρθρο 33 Δικαστικός έλεγχος των αποφάσεων της ΡΑΕ

  1. Η απόφαση που εκδίδεται επί της αίτησης αναθεώρησης, η οποία ασκήθηκε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του παρόντος νόμου, προσβάλλεται ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με το ένδικο βοήθημα της αίτησης ακύρωσης, στην περίπτωση που η απόφαση αφορά στη χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης, στην τροποποίηση ή την ανάκληση διοικητικών αδειών, και της προσφυγής σε κάθε άλλη περίπτωση. Κατά της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών επί αίτησης ακύρωσης χωρεί έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κατά της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών επί προσφυγής χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.Εάν η απόφαση έχει κανονιστικό χαρακτήρα, αυτή προσβάλλεται με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείαςσε πρώτο και τελευταίο βαθμό.
  2. Η προσφυγή ή η αίτηση ακύρωσης εκδικάζονται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημέρα κατάθεσής τους και η απόφαση εκδίδεται εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την εκδίκασή τους. Αναβολή της συζήτησης επιτρέπεται μόνο μία φορά και για σπουδαίο λόγο, ο δε επαναπροσδιορισμός της συζήτησης δεν επιτρέπεται να απέχει περισσότερο από ένα (1) μήνα από την αρχική δικάσιμο, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση συνεκδίκασης με άλλη αίτηση.