Άρθρο 102 Υφιστάμενες συμβάσεις

1. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ μπορεί να προμηθεύεται από την ΔΕΠΑ ΑΕ χωρίς διαγωνισμό Φυσικό Αέριο για την εξισορρόπηση του φορτίου και την αντιστάθμιση φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ, εφόσον το αέριο αυτό το έχει προμηθευθεί η ΔΕΠΑ ΑΕ με βάση συμβάσεις προμήθειας ΥΦΑ που έχουν συναφθεί έως την 01.07.2004. Η τιμή προμήθειας του ΥΦΑ εγκρίνεται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του ΔΕΣΦΑ ΑΕ και καλύπτει το πλήρες κόστος προμήθειας του ΥΦΑ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το σταθερό και μεταβλητό κόστος της θαλάσσιας μεταφοράς, το κόστος χρήσης του Συστήματος ΥΦΑ, καθώς και εύλογο κόστος διαχείρισης. Το ΥΦΑ που πωλείται από τη ΔΕΠΑ ΑΕ κατά τα προηγούμενα εδάφια μπορεί να χρησιμοποιείται κατά προτεραιότητα σε σχέση με το αέριο που προμηθεύεται ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 77.

2. Για την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού και της ανάπτυξης ανταγωνισμού στην αγορά Φυσικού Αερίου, η ΡΑΕ δύναται να αποφασίζει, τη διεξαγωγή διαγωνισμών με αντικείμενο την πώληση σε Προμηθευτές και Επιλέγοντες Πελάτες ποσοτήτων ΥΦΑ, οι οποίες αντιστοιχούν σε μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας που έχουν συναφθεί και τεθεί σε εφαρμογή έως την 1.7.2004 και μέχρι το χρόνο λήξης της ισχύος των συμβάσεων αυτών, εφόσον περιλαμβάνουν ρήτρες υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής. Οι διαγωνισμοί διεξάγονται από τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, τηρουμένων ιδίως των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. Οι όροι διενέργειας των διαγωνισμών αυτών εγκρίνονται από τη ΡΑΕ.

3. Η μεταβολή με τις διατάξεις του νόμου αυτού, του νομικού πλαισίου που διέπει τις συμβάσεις προμήθειας Φυσικού Αερίου μεταξύ της ΔΕΠΑ ΑΕ και των πελατών της, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, δε συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας των συμβάσεων αυτών.

  • 2 Ιουνίου 2011, 17:10 | ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

    Πρόταση διαγραφής εξ’ολοκλήρου της παρακάτω παραγράφου:
    3. Η μεταβολή με τις διατάξεις του νόμου αυτού, του νομικού πλαισίου που διέπει τις συμβάσεις προμήθειας Φυσικού Αερίου μεταξύ της ΔΕΠΑ ΑΕ και των πελατών της, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, δε συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας των συμβάσεων αυτών.