Άρθρο 10 Νομικό καθεστώς μελών της ΡΑΕ

1. Τα μέλη της PΑΕ είναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί, απολαύουν πλήρους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν υπόκεινται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά ή άλλα διοικητικά όργανα.

2. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τα μέλη της ΡΑΕ δεσμεύονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, έχουν υποχρέωση τήρησης των αρχών της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας και ενεργούν ανεξάρτητα από οποιοδήποτε οικονομικό συμφέρον. Τα μέλη της ΡΑΕ δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν απευθείας οδηγίες από κυβερνητικά και διοικητικά όργανα ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή φορέα.

3. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της ΡΑΕ είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Τα υπόλοιπα μέλη της ΡΑΕ είναι πλήρους απασχόλησης, αλλά δύνανται να αναλαμβάνουν διδακτικά καθήκοντα σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης ή να απασχολούνται σε διεθνή οργανισμό. Ειδικότερα, επιτρέπεται στα υπόλοιπα μέλη της ΡΑΕ να αναλαμβάνουν διδακτικά καθήκοντα ή να απασχολούνται υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, άλλες ρυθμιστικές Αρχές ή φορείς ή ιδρύματα που παρέχουν εκπαίδευση ή υπηρεσίες σε στελέχη ρυθμιστικών Αρχών ή να εργάζονται σε Διεθνή Οργανισμό. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη της ΡΑΕ απαγορεύεται να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι ή μελετητές σε επιχείρηση πουυπάγεται άμεσα ή έμμεσα στον έλεγχο και την εποπτεία της ΡΑΕ.

4. Τα μέλη της ΡΑΕαπαγορεύεται να κατέχουν εταιρικά μερίδια ή μετοχές των επιχειρήσεων που υπάγονται άμεσα ή έμμεσα στην εποπτεία της ΡΑΕ, με εξαίρεση την έμμεση κατοχή τέτοιων μετοχών μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων ή συνταξιοδοτικών προγραμμάτων με επενδύσεις σε μετοχές.

5. Τα μέλη της ΡΑΕπεριλαμβάνονται στους κατά το άρθρο 1 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ Α’ 309) υπόχρεους προς υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.

6. Οι μηνιαίες αποδοχές του Προέδρου της ΡΑΕεξομοιούνταιμε τις εκάστοτεαντίστοιχεςαποδοχές του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Οιμηνιαίες αποδοχές των Αντιπροέδρων της ΡΑΕανέρχονται σε ποσοστό 80% των εκάστοτε αντίστοιχων αποδοχών του Προέδρου της ΡΑΕ. Οιμηνιαίες αποδοχές των λοιπών μελών της ΡΑΕ ανέρχονται σε ποσοστό70% των εκάστοτε αντίστοιχων αποδοχών του Προέδρου της ΡΑΕ.Εφόσον οι ως άνω αποδοχές μέλους της ΡΑΕ που προέρχεται από φορέα του δημοσίου τομέα, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έμμισθης εντολής, είναι χαμηλότερες εκείνων που αντιστοιχούν στη θέση που κατείχε πριν από το διορισμό του, οι αποδοχές του διατηρούνται αυτοδικαίως στο ύψος των αποδοχών της οργανικής του θέσης, λαμβανομένης υπόψη της μισθολογικής ωρίμανσης και εξέλιξης της θέσεως αυτής.Η δαπάνη που προκαλείται από την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της ΡΑΕ.

7. Μέλος της ΡΑΕ που προέρχεται από φορέα του δημόσιου τομέα, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έμμισθης εντολής, επανέρχεται αυτοδικαίως μετά τη λήξη της θητείας του στη θέση που κατείχε πριν από το διορισμό του. Η θητεία του στη ΡΑΕ λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και κατά τη διάρκειά της δεν διακόπτεται η βαθμολογική και μισθολογική του εξέλιξη. Αν η θέση που κατείχε ή στην οποία έχει εξελιχθεί δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, επανέρχεται σε ομοιόβαθμη προσωρινή θέση του κλάδου του, η οποία συνιστάται αυτοδικαίως και καταργείται με την αποχώρησή του από το φορέα.

8. Τα μέλη της ΡΑΕ δεν επιτρέπεται, για δύο (2) έτη μετά τη λήξη της θητείας τους με οποιονδήποτε τρόπο, να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι ή να απασχολούνται, με ή χωρίς αμοιβή, με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε εταιρεία ή επιχείρηση των οποίων οι δραστηριότητες υπήχθησαν, άμεσα ή έμμεσα, στον έλεγχο και την εποπτεία της ΡΑΕ κατά τη διάρκεια της θητείας τους.Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, ανεξάρτητα από την ευθύνη που στοιχειοθετείται δυνάμει άλλων διατάξεων, επιβάλλεται, με απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου του άρθρου 11 του παρόντος νόμου, πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών που έλαβε το μέλος της ΡΑΕ κατά τη διάρκεια της θητείας του.

 • 5 Ιουνίου 2011, 00:17 | Κατερίνα Η.

  Η παράγραφος 3 περιέχει αντιφάσεις, αφού μιλάει για πλήρη απασχόληση των μελών της ΡΑΕ, ενώ από την άλλη προβλέπει τη δυνατότητα τους να εργάζονται σε ΑΕΙ, ΤΕΙ και διεθνείς οργανισμούς (άρα και να μην έχουν καν φυσική παρουσία στη ΡΑΕ αφού θα βρίσκονται στο εξωτερικό). Μήπως πρόκειται για φωτογραφικές διατάξεις με σκοπό να καλύψουν συγκεκριμένες περιπτώσεις;

  Επίσης, ενώ αναφέρονται με μεγάλη ανάλυση οι αρμοδιότητες του Προέδρου της ΡΑΕ (σε άλλο άρθρο), δεν αναφέρεται τίποτα για τις αρμοδιότητες των υπόλοιπων μελών.Δε θα έπρεπε να προβλέπεται η ανάθεση στα μέλη συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων από τον Πρόεδρο της ΡΑΕ, και ο οποίος να έχει υποχρέωση να ελέγχει την εφαρμογή του νόμου περί «πλήρους απασχόλησης» των μελών;

 • 3 Ιουνίου 2011, 16:37 | μαραμενος κρινος

  . . .οι αποδοχες δε μπορει να ειναι τοσο υψηλες . .ειναι προκληση

 • Προκειμένου να υπάρχουν ουσιαστικά εχέγγυα ανεξαρτησίας της ΡΑΕ, δεν αρκεί τα μέλη της ΡΑΕ να μην είναι εταίροι, μέτοχοι κτλ. μόνο κατά τη θητεία τους στη ΡΑΕ, αλλά ούτε και πριν – διαφορετικά καμία ανεξαρτησία δεν μπορεί να εξασφαλιστεί.

  Πρόταση: Οι απαγορεύσεις του άρθρου 10.3 να εξετάζονται και να αποτελούν λόγο αποκλεισμού υποψήφιου, για περίοδο 2 ετών πριν το διορισμό τους στη ΡΑΕ.

 • 2 Ιουνίου 2011, 12:17 | παπαθεοδωρίδης

  Μελετώντας τον ισολογισμό της ΡΑΕ και τις πρόσφατες εκθέσεις πεπραγμένων της, διαπιστώνει κανείς, σε αντίθεση με το διαχειριστικό κόστος άλλων ελληνικών ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, τις πολύ υψηλές δαπάνες σε μισθοδοσίες, αμοιβές σε συμβάσεις εξωτερικών συμβούλων, προμήθειες παγίων κλπ. Στην εποχή αυτή που η χώρα μας βρίσκεται σε τέτοια οικονομική κρίση είναι απολύτως εξωφρενικό και καταχρηστικό να ζητούν τα μέλη της -επιπλέον όλων αυτών των εξόδων και κατά παρέκκλιση των όσων ισχύουν για τις υπόλοιπες συνταγματικά και μη κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές -αύξηση της μισθοδοσίας τους κατά 120% και σύνδεση των μισθολογικών τους αμοιβών με αυτές του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους( !!!. ) με το πρόσχημα ότι την μισθοδοσία τους την καλύπτει η ίδια η αρχή με δικούς της πόρους και ότι μόνο έτσι ενισχύεται η ανεξαρτησία της. Για ποιον λόγο λοιπόν οι άλλες αρχές, για παράδειγμα το ΕΣΡ που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη αρχή ή η ΕΕΤΤ και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τόσες άλλες ελληνικές ανεξάρτητες διοικητικές αρχές που είναι μη συνταγματικά κατοχυρωμένες να είναι ‘καθηλωμένες στο πλαφόν, καίτοι ο προϋπολογισμός τους μπορεί να καλύψει την εν λόγω δαπάνη; Είναι μήπως λιγότερο ανεξάρτητες από ότι η ΡΑΕ; Μια τέτοια διάταξη είναι βέβαιο ότι θα ανοίξει τους ασκούς του αιόλου και για τις υπόλοιπες ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, προκαλώντας το λαϊκό αλλά και το δημόσιο αίσθημα. Σε κάθε περίπτωση, στο Ενιαίο Μισθολόγιο που προετοιμάζει το Υπουργείο Εσωτερικών γεννάται το ζήτημα σχετικής ρύθμισης και για τις ανεξάρτητες αρχές, συνταγματικά και μη συνταγματικά κατοχυρωμένων, και λήψης ξεκάθαρης πολιτικής απόφασης για το εάν οι μηδενικές μισθολογικές αυξήσεις ή τα ‘πλαφόν’ ισχύουν για όλο τον Δημόσιο Τομέα (ν.π.δ.δ.), χωρίς να αυτό-εξαιρείται κανείς!!!
  Αν η ΡΑΕ έχει τόσο μεγάλο αποθεματικό ώστε να δίνει τόσες παχυλές αυξήσεις στα μέλη της, γιατί δεν αποδίδει τα χρήματα αυτά στο κράτος, ως δημόσιο έσοδο, σε μια τόσο δυσμενή για την χώρα οικονομική συγκυρία?