Άρθρο 140 Αρμοδιότητες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. όσον αφορά στη διαχείριση ηλεκτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών

1. Η διαχείριση των ηλεκτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, που περιλαμβάνει τη διαχείριση της παραγωγής, τη λειτουργία της αγοράς και των συστημάτων των νησιών αυτών, διενεργείται από το Διαχειριστή του Δικτύου. Για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής, ο Διαχειριστής του Δικτύου υποχρεούται εντός προθεσμίας . ( ) μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσχισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 134 του παρόντος νόμου, να λάβει άδεια Διαχείρισης ηλεκτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Η άδεια αυτή χορηγείται από τη ΡΑΕ, μετά από αίτηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.και με αυτήν καθορίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

(α) Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Διαχειριστή του Δικτύου σχετικά με την άσκηση της δραστηριότητας αυτής

(β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής

(γ) Τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης της αμερόληπτης και χωρίς διακρίσεις συμπεριφοράς του Διαχειριστή έναντι των παραγωγών και προμηθευτών.

2. Πέραν των προβλεπομένων στην Άδεια Διαχείρισης της παραγράφου 1, ο Διαχειριστής του ΕΔΔΗΕ υποχρεούται να:

(α) Παρακολουθεί και μεριμνά για την αξιόπιστη, οικονομικά αποδοτική και ασφαλή λειτουργία των μονάδων παραγωγής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, λαμβάνοντας παραλλήλως τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

(β) Μεριμνά για την ανάπτυξη, την τεχνική αρτιότητα και την οικονομικότητα της παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, για την εξυπηρέτηση της ζήτησης.

(γ) Απέχει από κάθε διάκριση μεταξύ των παραγωγών των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και ιδίως, από διακρίσεις υπέρ των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων.

(δ) Συντάσσει κάθε έτος προγράμματα ανάπτυξης της παραγωγής για τα Απομονωμένα Μικροδίκτυα τα οποία εγκρίνονται από τη ΡΑΕ και τεκμηριωμένο απολογισμό. Στα προγράμματα αυτά περιλαμβάνονται, εκτιμήσεις που αφορούν στην εξέλιξη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και στη διαθεσιμότητα του υφιστάμενου δυναμικού παραγωγής, πρόγραμμα αντικατάστασης του υφιστάμενου δυναμικού παραγωγής και εγκατάστασης νέου δυναμικού παραγωγής, πρόγραμμα διασύνδεσης με άλλο Μη Διασυνδεδεμένο Νησί. Οι εκτιμήσεις για την εξέλιξη της ζήτησης φορτίου περιλαμβάνουν πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας και μέτρα διαχείρισης της ζήτησης φορτίου. Με απόφαση της Ρ.ΑΕ. καθορίζεται η χρονική περίοδος που καλύπτουν τα προγράμματα αυτά, η οποία δεν μπορεί να είναι ανώτερη των επτά (7) ετών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ο τρόπος δημοσίευσης των προγραμμάτων.

(ε) Συντάσσει κάθε έτος για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά καταστάσεις, στις οποίες παραθέτει τις εκτιμήσεις του σχετικά με το δυναμικό παραγωγής που ενδέχεται να συνδεθεί με το Δίκτυο, την ανάγκη διασύνδεσης με άλλο Μη Διασυνδεδεμένο Νησί ή Απομονωμένο Μικροδίκτυο και με τη ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Με απόφαση της ΡΑΕ καθορίζεται η χρονική περίοδος που καλύπτουν οι εκτιμήσεις αυτές, η οποία δεν μπορεί να είναι ανώτερη των επτά (7) ετών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ο τρόπος δημοσίευσης των εκτιμήσεων.

(στ) Μεριμνά ώστε να εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι χώροι για την εγκατάσταση νέου δυναμικού παραγωγής, για την επέκταση του υφιστάμενου δυναμικού ή στοιχείων ενίσχυσης και επέκτασης του δικτύου διανομής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και Απομονωμένα Μικροδίκτυα.

(ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τους κατόχους των αδειών για τη έγχυση και απορρόφηση ενέργειας και την παροχή επικουρικών υπηρεσιών στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και την αμοιβή των παραγωγών της ενέργειας αυτής και τηρεί τους απαραίτητους λογαριασμούς για την αμοιβή των παραγωγών αυτών, τη χρέωση των πελατών και των προμηθευτών για την απορρόφηση ενέργειας καθώς και τις λοιπές χρεώσεις και πιστώσεις των ειδικών λογαριασμών, που καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

(η) Συνάπτει συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγονται από εγκαταστάσεις ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του 3468/2006 (ΦΕΚ Α’ 129) εφόσον οι εγκαταστάσεις παραγωγής συνδέονται με το Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και καταβάλει τις πληρωμές που προβλέπονται στις συμβάσεις αυτές. Τα ποσά που καταβάλλονται στους αντισυμβαλλόμενους ανακτώνται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 155 του παρόντος νόμου.

  • 5 Ιουνίου 2011, 16:37 | ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ

    Η πολιτική ηγεσία θα πρέπει άμεσα να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υποβολή αιτήματος για τη χορήγηση παρέκκλισης για τα απομονωμένα μικροδίκτυα κατά τις διατάξεις του άρθρου 44 της Οδηγίας πριν περάσουμε στην ολοκλήρωση του νομοσχεδίου για να γνωρίζουμε όλοι τη αγορά φτιάχνουμε .