Άρθρο 119 Ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ και εξουσία λήψης αποφάσεων για επενδύσεις

1. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε καταθέτει σε ετήσια βάση και έως την 31η Μαρτίου στη ΡΑΕ, κατόπιν προηγούμενης διαβούλευσης με όλους τους ενδιαφερομένους, 10ετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, το οποίο αφορά την περίοδο με έναρξη την 1η Ιανουαρίου του αμέσως επόμενου έτους και βασίζεται στην υφιστάμενη και την προβλεπόμενη προσφορά και ζήτηση. Το Πρόγραμμα περιέχει αποτελεσματικά μέτρα με στόχο να διασφαλίζεται η επάρκεια του Συστήματος και η ασφάλεια του εφοδιασμού.

2. Συγκεκριμένα, το 10ετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας:

(α) προσδιορίζει τις κυριότερες υποδομές μεταφοράς που πρέπει να κατασκευαστούν ή να αναβαθμιστούν κατά τα επόμενα δέκα (10) έτη συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων υποδομών για τη διείσδυση των ΑΠΕ,

(β) περιέχει όλες τις επενδύσεις που ήδη έχουν περιληφθεί σε προηγούμενα προγράμματα ανάπτυξης και προσδιορίζει τις νέες επενδύσεις των οποίων η έναρξη υλοποίησης προβλέπεται μέσα στην επόμενη 3ετία,

(γ) παρέχει τεχνοοικονομική ανάλυση σκοπιμότητας για τα σημαντικά έργα μεταφοράς του εδαφίου(β) ανωτέρω, ιδίως αυτά που αφορούν διεθνείς διασυνδέσεις και διασυνδέσεις νήσων με το Σύστημα Μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, εκτιμώμενων χρηματικών ροών αναγκών χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων των υπόψη έργων.

3. Κατά τη διαμόρφωση του 10ετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προβαίνει σε λογικές υποθέσεις όσον αφορά τη διαθεσιμότητα του παραγωγικού δυναμικού,, την εξέλιξη της ζήτησης και του διασυνοριακού εμπορίου, λαμβάνοντας υπόψη τα επενδυτικά σχέδια για τα περιφερειακά δίκτυα και τα δίκτυα κοινοτικής εμβέλειας.

4. Η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του 10ετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ κατά τρόπο ανοικτό και διαφανή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος νόμου. Η ΡΑΕ αξιολογεί και δημοσιεύει το αποτέλεσμα της διαδικασίας διαβουλεύσεων στην ιστοσελίδα της.

5. Η ΡΑΕ εξετάζει εάν το 10ετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας καλύπτει όλες τις επενδυτικές ανάγκες που προσδιορίστηκαν κατά τη διαδικασία των διαβουλεύσεων και εάν είναι σύμφωνο προς το μη δεσμευτικό κοινοτικό 10ετές πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων (διακοινοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων) που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο (β) του κανονισμού (ΕΚ) 714/2009. Εάν προκύψει οποιαδήποτε αμφιβολία όσον αφορά τη συμφωνία προς το διακοινοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου, η ΡΑΕ συμβουλεύεται τον Οργανισμό. Η ΡΑΕ δύναται να ζητήσει από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. να τροποποιήσει το 10ετές πρόγραμμά ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ.

6. Η ΡΑΕ παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή του 10ετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ εκπονεί και δημοσιοποιεί σχετική έκθεση.

7. Σε περίπτωση που η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της κατά την παράγραφο 6, διαπιστώνει ότι η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. δεν διασφαλίζει την υλοποίηση ΄των επενδύσεων που σύμφωνα με το 10ετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος προγραμματίζεται να εκτελεσθούν εντός τριών ετών, εκτός εάν η καθυστέρηση αυτή οφείλεται σε αιτίες που εκφεύγουν της δυνατότητας ελέγχου της, η ΡΑΕ, λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:

(α) επιβάλλει στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. να εκτελέσει τις εν λόγω επενδύσεις.,

(β) οργανώνει ανοικτό διαγωνισμό για τις εν λόγω επενδύσεις, ή

(γ) υποχρεώνει την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. να προβεί σε αύξηση κεφαλαίου προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις, επιτρέποντας σε ανεξάρτητους επενδυτές να συμμετάσχουν στο εταιρικό κεφάλαιο.

8. Σε περίπτωση που η ΡΑΕ κάνει χρήση των εξουσιών της δυνάμει του στοιχείου (β) της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να υποχρεώσει τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. να δεχθεί ένα ή περισσότερα από τα εξής:

(α) χρηματοδότηση της επένδυσης από οποιονδήποτε τρίτο,

(β) χρηματοδότηση και κατασκευή της επένδυσης από οποιονδήποτε τρίτο,

(γ) να αναλάβει την εργολαβία για την κατασκευή των πάγιων στοιχείων της επένδυσης, ή

(δ) να αναλάβει τη λειτουργία και διαχείριση των πάγιων στοιχείων της επένδυσης.

9. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. παρέχει στους επενδυτές όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για να πραγματοποιήσουν την επένδυση, συνδέει τα νέα πάγια στοιχεία με το Σύστημα και καταβάλλει εν γένει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διευκολύνει την εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου. Οι σχετικοί χρηματοοικονομικοί διακανονισμοί υπόκεινται στην προηγούμενη έγκριση της ΡΑΕ

10. Όταν η ΡΑΕ κάνει χρήση των εξουσιών της δυνάμει της παραγράφου 7, το κόστος των εν λόγω επενδύσεων καλύπτεται από τις σχετικές ρυθμίσεις για τα τιμολόγια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 του παρόντος νόμου.

 • 5 Ιουνίου 2011, 18:17 | Ε.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕΗ

  Bάσει των προβλεπομένων στο εν λόγω άρθρο η ΡΑΕ αποφασίζει και μπορεί να επιβάλει στον ΑΔΜΗΕ την τροποποίηση του 10ετούς προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι ο ΑΔΜΗΕ με την παρούσα διατύπωση είναι μονίμως εκτεθειμένος στην ορθότητα των επιλογών της ΡΑΕ χωρίς να προβλέπεται κάποιο όργανο που θα μπορεί να ανατρέψει την ουσία των αποφάσεών της. Το περιεχόμενο των αποφάσεων που καλείται να πάρει ειδικά σε αυτό άρθρο πρέπει σε κάθε περίπτωση να ελέγχεται.

  Σε κάθε περίπτωση η παρ.7 πρέπει να συμπληρωθεί ως εξής:
  7.Σε περίπτωση που η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της κατά την παράγραφο 6, διαπιστώνει ότι η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. δεν διασφαλίζει την υλοποίηση των επενδύσεων που σύμφωνα με το 10ετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος προγραμματίζεται να εκτελεσθούν εντός τριών ετών, εκτός εάν η καθυστέρηση αυτή οφείλεται σε αιτίες που εκφεύγουν της δυνατότητας ελέγχου της, η ΡΑΕ, λαμβάνει τα ακόλουθα κατά σειρά μέτρα:
  …………
  Συμπληρώθηκαν οι λέξεις «κατά σειρά»

 • ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της ρύθμισης που αφορά την δυνατότητα των επενδυτών να εισέλθουν στο μετοχικό κεφάλαιο του διαχειριστή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου (4) η φράση ‘ιδίως τις πιθανές επενδυτικές ανάγκες’ η οποία παραλείφθηκε, ενώ προβλέπεται στο αγγλικό κείμενο στην παράγραφο (4) του άρθρου 22 της Οδηγίας 2009/72, το οποίο συγκεκριμένα αναφέρει:

  ‘The regulatory authority shall consult all actual or potential system users on the ten-year network development plan in an open and transparent manner. Persons or undertakings claiming to be potential system users may be required to substantiate such claims. The regulatory authority shall publish the result of the consultation process, in particular possible needs for investments.’

  Συνεπώς η παράγραφος (4) πρέπει να επαναδιατυπωθεί ως εξής:

  ‘Η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του 10ετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ κατά τρόπο ανοικτό και διαφανή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος νόμου. Η ΡΑΕ αξιολογεί και δημοσιεύει το αποτέλεσμα της διαδικασίας διαβουλεύσεων στην ιστοσελίδα της, ιδίως τις πιθανές επενδυτικές ανάγκες.